Archiv článků

Prochází kulový blesk oknem?

07.05.2016 09:04
  Dnes asi převládajícím vysvětlením kulového blesku je hypotéza, podle níž jsou za jev odpovědné sloučeniny křemíku. Tedy alespoň pokud zůstaneme u teorií čistě fyzikálních a střízlivých, a...

Historie staré Babylonie

06.05.2016 23:33
  V oblasti pozdější Babylonie původně existovala řada sumerských knížectví a městských států, které byly zhruba po roce 2330 př. n. l. začleněny do akkadské říše. Ta se stala na sto padesát let...

Historie Babylónie (Středobabylonské období)

05.05.2016 23:36
  V následujících 400 letech po roce 1600 př.nl., někdy označovaných jako temná epocha (kvůli nedostatku zpráv), vládli v babylonských rovinách Kassité, jejichž říše se stala jednou z nových...

Léčení mudrami

05.05.2016 08:05
  Lidské tělo může být přirovnáno ke zmenšenině vesmíru. Reprezentuje vesmír a je také složeno ze směsi pěti prvků. Léčení mudrami je založeno na předpokladu, že nemoci jsou způsobeny špatnou...

Účinky mudry

05.05.2016 08:03
  Mudry jako šunja mudra nebo apan mudra účinkují okamžitě, zatímco jiné mudry se musejí cvičit déle. Například mudry gján, apan prithiví a prán účinkují lépe, když se déle cvičí. Prán mudru...

Jak cvičit mudry

05.05.2016 08:03
  Muder je mnoho, jenom různé tantrické rituály samy o sobě jich používají skoro 110. Jóga mudry využívá též, třeba během dechových cvičení pránájáma, při cvičení ásan a své nenahraditelné...

(599) Velký spor věků - Dodatek

04.05.2016 18:52
  Titul papežů – Ve stati, která je zahrnuta v římskokatolickém kanonickém právu Corpus juris canonici platném do roku 1918, prohlašuje papež Inocenc III. (1198-1216), že římský papež je...

(541) Velký spor věků - Zkáza země

04.05.2016 18:51
  GC 653 „Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho. ... V koflík, kterýž naléval vám, nalijte jemu to dvénásob. Jakž se mnoho chlubil a zbujněl byl, tak mnoho...

(542) Velký spor věků - Velký spor skončen

04.05.2016 18:51
  GC 662 Po skončení období jednoho tisíce let se Ježíš Kristus opět vrátí na Zem. Bude ho doprovázet zástup vykoupených lidí a andělů. Sestoupí v úžasné vznešenosti a přikáže bezbožným mrtvým,...

(540) Velký spor věků - Vysvobození Božího lidu

04.05.2016 18:50
  GC 635 Až bude zrušena ochrana, kterou dnes lidem, kteří respektují Boží zákon, poskytují státní zákony, vznikne v různých zemích současně hnutí usilující o jejich záhubu. Až se přiblíží...

(539) Velký spor věků - Doba soužení

04.05.2016 18:49
  GC 613 „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas ssoužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid...

(538) Velký spor věků - Poslední varování

04.05.2016 18:48
  GC 603 „Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn...

(537) Velký spor věků - Naše jediná ochrana

04.05.2016 18:47
  GC 593 „K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedlé slova toho, v němž není žádné záře.“ (Iz 8,20) Pán vede svůj lid k Písmu jako k ochraně před vlivem falešných učitelů a před...

(535) Velký spor věků - Ohrožená svoboda svědomí

04.05.2016 18:46
  GC 563 Protestanté se dnes dívají na římský katolicismus mnohem příznivěji než v minulosti. V zemích, kde katolicismus není u moci a kde papeženci zaujímají smířlivý postoj, aby získali vliv,...

(536) Velký spor věků - Nastávající boj

04.05.2016 18:46
  GC 582 Od samého začátku velkého sporu v nebi se satan snaží odstranit Boží zákon. Aby tohoto cíle dosáhl, vzbouřil se proti Stvořiteli a od doby, kdy byl vyhnán z nebe, pokračuje ve svém boji...

(534) Velký spor věků - Mohou s námi mluvit zemřelí lidé

04.05.2016 18:45
  GC 551 Služba andělů, jak o ní mluví Boží slovo, je pro každého Kristova následovníka mimořádně potěšující a drahocenná pravda. Toto Biblické učení však zatemňují a převracejí bludy populární...

(533) Velký spor věků - První velký podvod

04.05.2016 18:44
  GC 531 Od samého začátku lidských dějin se satan snažil člověka svést. Vyvolal vzpouru v nebi a chtěl, aby se obyvatelé naší planety s ním spojili v boji proti Boží vládě. Dokud se Adam a Eva...

(532) Velký spor věků - Satanovy nástrahy

04.05.2016 18:43
  GC 518 Velký spor mezi Kristem a satanem, který už trvá bezmála šest tisíc let, brzy skončí. Kristův nepřítel násobí své snahy, aby mařil Kristovo úsilí zachránit člověka a chytal lidi do...

(530) Velký spor věků - Nepřátelství mezi člověkem a satanem

04.05.2016 18:42
  GC 505 „Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.“ (1 M 3,15) Boží rozsudek vynesený nad satanem...

(531) Velký spor věků - Kdo jsou padlí andělé

04.05.2016 18:42
  GC 511 Písmo jasně ukazuje souvislost mezi viditelným a neviditelným světem, službu Božích andělů a působení zlých duchovních bytostí, které je nerozlučně spjato s dějinami lidstva. Lidé...

(529) Velký spor věků - Původ zla

04.05.2016 18:41
  GC 492 Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proč existuje zlo. Vidí, jak zlo působí, jaké přináší strašné následky - utrpení a zkázu - a kladou si otázku, jak se něco takového může...

(528) Velký spor věků - Tváří v tvář soudu

04.05.2016 18:40
  GC 479 Prorok Daniel napsal: „Hleděl jsem, až trůnové ti svrženi byli, a Starý dnů posadil se, jehož roucho jako sníh bílé, a vlasové hlavy jeho jako vlna čistá, trůn jako jiskry ohně, kola...

(527) Velký spor věků - Moderní probuzenecká hnutí

04.05.2016 18:39
  GC 461 Kdekoli lidé věrně hlásali Boží slovo, všude se dostavily výsledky, které dosvědčily jeho nebeský původ. Duch Svatý provázel poselství Božích služebníků a slovo mělo mocný účinek,...

(526) Velký spor věků - Dílo obnovy

04.05.2016 18:38
  GC 451 Obnovu zachovávání soboty, ke které má dojít v době konce, předpovídá proroctví Izaiáše: „Toto praví Hospodin: Ostříhejte soudu, a čiňte spravedlnost; nebo brzo spasení mé přijde, a...

(525) Velký spor věků - Boží zákon je neměnný

04.05.2016 18:37
  GC 433 „I otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho.“ (Zj 11,19) Schrána neboli truhla Boží smlouvy je ve svatyni svatých, v druhém oddělení svatyně. Při...

(524) Velký spor věků - Ve svatyni svatých

04.05.2016 18:36
  GC 423 Otázka svatyně se stala klíčem k vysvětlení zklamání z roku 1844. Otevřela celou soustavu vzájemně spojených pravd, které ukazují, že velké adventní hnutí řídila Boží ruka, a odhalují,...

(523) Velký spor věků - Co je to svatyně

04.05.2016 18:35
  GC 409 Základem i hlavním pilířem víry v příchod Ježíše Krista se stal především text: „Až do dvou tisíc a tří set večerů a jiter, a přijdou k obnovení svému svaté služby.“ (Da 8,14) Tato...

(522) Velký spor věků - Splněná proroctví

04.05.2016 18:34
  GC 391 Když na jaře roku 1844 uplynulo první datum určené pro příchod Pána Ježíše, věřící, kteří na jeho příchod čekali, prožívali určité období pochybností a nejistoty. I když se ostatní lidé...

(521) Velký spor věků - Odmítnuté varování

04.05.2016 18:33
  GC 375 William Miller a jeho spolupracovníci kázáním o druhém příchodu Ježíše Krista sledovali jediný cíl - chtěli lidi vyburcovat, aby se připravili na soud. Snažili se, aby formální věřící...

(519) Velký spor věků - Světlo proniká tmou

04.05.2016 18:32
  GC 343 Ve všech dobách i velkých reformačních nebo náboženských hnutích na této zemi působil Bůh nápadně stejným způsobem. V jednání s lidmi se řídí stále stejnými zásadami. Dnešní významná...

(520) Velký spor věků - Velké náboženské probuzení

04.05.2016 18:32
  GC 355 Poselství prvního anděla ze čtrnácté kapitoly knihy Zjevení předpovídá velké náboženské probuzení, ke kterému dojde po hlásání brzkého příchodu Ježíše Krista. Jan viděl anděla letícího...

(517) Velký spor věků - Ohlašovatelé nového jitra

04.05.2016 18:30
  GC 299 Jednou z nejvznešenějších a nejslavnějších pravd zjevených v Bibli je zpráva o tom, že Ježíš Kristus přijde podruhé, aby dokončil velké dílo záchrany člověka. Boží lid, který musí tak...

(518) Velký spor věků - Americký reformátor

04.05.2016 18:30
  GC 317 William Miller, poctivý a čestný farmář, původně pochyboval o Boží autoritě Písma, upřímně však toužil poznat pravdu. Bůh jej vybral, aby hlásal druhý Kristův příchod. Podobně jako...

(516) Velký spor věků - Otcové Poutníci

04.05.2016 18:29
  GC 289 Angličtí reformátoři se sice zřekli učení římského katolicismu, ponechali si však mnohé jeho formy. I když odmítli vyznání víry a autoritu Říma, přejali do bohoslužeb anglikánské církve...

(515) Velký spor věků - Bible a francouzská revoluce

04.05.2016 18:28
  GC 265 V šestnáctém století se snažila proniknout do všech zemí Evropy reformace, která nabízela lidem otevřenou Bibli. Některé národy ji radostně přijaly jako posla z nebes. V jiných zemích...

(514) Velký spor věků - Pozdější angličtí reformátoři

04.05.2016 18:27
  GC 245 Zatímco Luther otvíral neznámou Bibli lidem v Německu, vedl Duch Svatý Tyndala, aby totéž vykonal pro Anglii. Viklef přeložil Bibli z latinského textu, který obsahoval mnoho chyb. Tato...

(513) Velký spor věků - Holandsko a Skandinávie

04.05.2016 13:28
  GC 237 V Holandsku vyvolala papežská krutovláda velmi záhy rozhodný odpor. Sedm set let před Lutherem odhalili podstatu římského papežství dva stateční biskupové, kteří byli posláni do Říma...

(512) Velký spor věků - Francouzská reformace

04.05.2016 13:27
  GC 211 Po špýrském protestu a augsburském vyznání, které znamenaly vítězství reformace v Německu, nastala léta sporů a temna. Zdálo se, že protestantismus, oslabený rozkolem svých přívrženců a...

(511) Velký spor věků - Protest knížat

04.05.2016 13:26
  GC 197 Jedním z nejskvělejších svědectví, která kdy zazněla ve prospěch reformace, byl protest německých křesťanských knížat na sněmu ve Špýru roku 1529. Odvaha, víra a pevnost těchto Božích...

(510) Velký spor věků - Postup reformace v Německu

04.05.2016 13:25
  GC 185 Lutherovo tajuplné zmizení vyvolalo ohromení v celém Německu. Všude zaznívaly dotazy, co s ním je. Šířily se nejpodivnější pověsti a mnoho lidí se domnívalo, že byl zavražděn. Mnozí...

(508) Velký spor věků - Luther před sněmem

04.05.2016 13:24
  GC 145 Na německý trůn nastoupil nový císař, Karel V. Z Říma ihned spěchali vyslanci, aby panovníkovi blahopřáli a přiměli ho, aby svou mocí zakročil proti reformaci. Na druhé straně saský...

(509) Velký spor věků - Švýcarský reformátor

04.05.2016 13:24
  GC 171 Bůh vybíral pro reformaci církve své nástroje stejným způsobem jako při počátečním budování církve. Nebeský učitel pominul velikány světa, muže bohaté a mocné, kteří byli navyklí...

(507) Velký spor věků - Lutherův rozchod s Římem

04.05.2016 12:48
  GC 120 Martin Luther stojí mezi lidmi, kteří byli povoláni, aby vyvedli církev ze tmy papežství do světla čistší víry, na předním místě. Luther byl horlivý, nadšený a zanícený, bál se jedině...

(506) Velký spor věků - Hus a Jeroným

04.05.2016 12:46
  GC 97 Evangelium se do Čech dostalo již v devátém století. Bible byla přeložena do jazyka lidu a v tomto jazyce se konaly také bohoslužby. Nakolik však rostla moc papežů, bylo Boží slovo...

(505) Velký spor věků - Jan Viklef

04.05.2016 12:45
  GC 79 V době před reformací existovalo jen velmi málo opisů Bible. Bůh však nedopustil, aby bylo jeho slovo úplně zničeno. Pravdy jeho slova neměly zůstat ukryty navždy. Bůh mohl právě tak...

(504) Velký spor věků - Valdenští

04.05.2016 12:43
  GC 61 Temno, které přikrylo zemi během dlouhé doby papežské nadvlády, nemohlo zcela zastřít světlo pravdy. V každé době tu byli lidé, kteří svědčili o Bohu, věřili v Ježíše Krista jako...

(503) Velký spor věků - Doba duchovního temna

04.05.2016 12:41
  GC 49 Apoštol Pavel ve svém druhém listu Tessalonickým předpověděl velké odpadnutí, které vyústí v nastolení papežské moci. Napsal, že Kristův den nenastane, „než až prve přijde odstoupení, a...

(502) Velký spor věků - Pronásledování v prvních staletích

04.05.2016 12:40
  GC 39 Když Pán Ježíš vylíčil svým učedníkům úděl Jeruzaléma a scény jeho druhého příchodu, potom také předpověděl, co bude prožívat jeho lid od chvíle, kdy od nich bude vzat, až do doby, kdy...

(501) Velký spor věků - Zničení Jeruzaléma

04.05.2016 12:38
  GC 17 „Ó kdybys i ty poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale před tvýma očima skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tě tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou tě....

(500) Velký spor věků - Úvod

04.05.2016 12:36
Velkou škodu působí dílu Ducha Svatého bludy lidí, kteří tvrdí, že jsou vedeni Duchem, a proto se už nepotřebují řídit Božím slovem. Nechávají se vést dojmy, které pokládají za Boží hlas ve svém...
Záznamy: 201 - 250 ze 3135
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>