1. Paralipomenon (1-10)

10.05.2014 12:33

1. kapitola

1. Adam, Set, Enos,
2. Kainan, Mahalaleel, Járed,
3. Enoch, Matuzalém, Lámech,
4. Noé, Sem, Cham a Jáfet.
5. Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras.
6. Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma.
7. Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim.
8. Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán.
9. A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.
10. Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi.
11. Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim,
12. Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim.
13. Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het,
14. A Jebuzea, Amorea a Gergezea,
15. A Hevea, Aracea a Sinea,
16. A Aradia, Samarea a Amatea.
17. Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas.
18. A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera.
19. Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan.
20. Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe,
21. A Adoráma, Uzala a Dikla,
22. A Ebale, Abimahele a Sebai,
23. A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi.
24. Sem, Arfaxad, Sále,
25. Heber, Peleg, Réhu,
26. Sárug, Náchor, Táre,
27. Abram, ten jest Abraham.
28. Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
29. Tito jsou rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan,
30. Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema,
31. Jetur, Nafis a Cedma. Ti jsou synové Izmaelovi.
32. Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan.
33. Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury.
34. Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael.
35. Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore.
36. Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a syn Tamny, totiž Amalech.
37. Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza.
38. Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan.
39. Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna.
40. Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana.
41. Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan.
42. Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran.
43. Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval který král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba.
44. A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra.
45. A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské.
46. A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith.
47. A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka.
48. A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky.
49. A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův.
50. A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy.
51. A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet,
52. Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon,
53. Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar,
54. Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti byli vývodové Idumejští.
 

2. kapitola

1. Tito jsou synové Izraelovi: Ruben, Simeon, Léví, Juda, Izachar a Zabulon,
2. Dan, Jozef, Beniamin, Neftalím, Gád a Asser.
3. Synové Judovi: Her, Onan a Séla. Ti tři narodili se jemu z dcery Suovy Kananejské. Ale Her, prvorozený Judův, byl zlý před očima Hospodinovýma, protož zabil ho.
4. Támar pak nevěsta jeho porodila mu Fáresa a Záru. Všech synů Judových pět.
5. Synové Fáresovi: Ezron a Hamul.
6. Synové pak Záre: Zamri, Etan, Héman, Kalkol a Dára, všech těch pět.
7. A synové Zamri: Charmi, vnuk Achar, kterýž zkormoutil Izraele, zhřešiv při věci proklaté.
8. Synové pak Etanovi: Azariáš.
9. Synové pak Ezronovi, kteříž se mu zrodili: Jerachmeel, Ram a Chelubai.
10. Ram pak zplodil Aminadaba, a Aminadab zplodil Názona, kníže synů Juda.
11. Názon pak zplodil Salmona, a Salmon zplodil Bóza.
12. A Bóz zplodil Obéda, a Obéd zplodil Izai.
13. Izai pak zplodil prvorozeného svého Eliaba, a Abinadaba druhého, a Sammu třetího,
14. Natanaele čtvrtého, Raddaia pátého,
15. Ozema šestého, Davida sedmého,
16. A sestry jejich: Sarvii a Abigail. Synové pak Sarvie byli: Abizai, Joáb, Azael, tři.
17. Abigail pak porodila Amazu, otec pak Amazův byl Jeter Izmaelitský.
18. Kálef pak syn Ezronův zplodil s Azubou manželkou a s Jeriotou syny. Jehož tito synové byli: Jeser, Sobab a Ardon.
19. Když pak umřela Azuba, pojal sobě Kálef Efratu, kteráž mu porodila Hura.
20. A Hur zplodil Uri, a Uri zplodil Bezeleele.
21. Potom všel Ezron k dceři Machira otce Galádova, kterouž on pojal, když byl v šedesáti letech. I porodila jemu Seguba.
22. Segub pak zplodil Jaira, kterýž měl třimecítma měst v zemi Galád.
23. Nebo vzal Gessurejským a Assyrským vsi Jairovy, i Kanat s městečky jeho, šedesáte měst. To všecko pobrali synové Machirovi, otce Galádova.
24. Též i po smrti Ezronově, když již pojal byl Kálef Efratu, manželka Ezronova Abia porodila jemu také Ashura, otce Tekoa.
25. Byli pak synové Jerachmeele prvorozeného Ezronova: Prvorozený Ram, po něm Buna a Oren, a Ozem s Achia.
26. Měl také manželku druhou Jerachmeel, jménem Atara. Ta jest matka Onamova.
27. Byli pak synové Ramovi prvorozeného Jerachmeele: Maaz a Jamin a Eker.
28. Též synové Onamovi byli: Sammai a Jáda. A synové Sammai: Nádab a Abisur.
29. Jméno pak manželky Abisurovy Abichail; ktéráž porodila jemu Achbana a Molida.
30. A synové Nádabovi: Seled a Appaim. Ale umřel Seled bez dětí.
31. Synové pak Appaimovi: Jesi; a synové Jesi: Sesan; a dcera Sesanova: Achlai.
32. Synové pak Jády, bratra Sammaiova: Jeter a Jonatan. Ale umřel Jeter bez dětí.
33. Synové pak Jonatanovi: Felet a Záza. Ti byli synové Jerachmeelovi.
34. Neměl pak Sesan synů, ale dceru. A měl Sesan služebníka Egyptského jménem Jarchu.
35. Protož dal Sesan dceru svou Jarchovi služebníku svému za manželku, kteráž porodila mu Attaie.
36. Attai pak zplodil Nátana, a Nátan zplodil Zabada.
37. Zabad pak zplodil Eflale, a Eflal zplodil Obéda.
38. Obéd pak zplodil Jéhu, a Jéhu zplodil Azariáše.
39. Azariáš pak zplodil Cheleza, a Chelez zplodil Elasu.
40. Elasa pak zplodil Sismaie, a Sismai zplodil Salluma.
41. Sallum pak zplodil Jekamiáše, a Jekamiáš zplodil Elisama.
42. Synové pak Kálefa, bratra Jerachmeelova: Mésa prvorozený jeho. On byl otec Zifejských i synů Marese, otce Hebronova.
43. Synové pak Hebronovi: Chóre a Tapuach, a Rekem a Sema.
44. Sema pak zplodil Rachama otce Jorkeamova, a Rekem zplodil Sammaie.
45. Syn pak Sammai byl Maon; kterýžto Maon byl otec Betsurských.
46. Efa také, ženina Kálefova, porodila Chárana a Mozu a Gazeza. A Cháran zplodil Gazeza.
47. Synové pak Johedai: Regem, Jotam, Gesan, Felet, Efa a Saaf.
48. S ženinou Maachou Kálef zplodil Sebera a Tirchana.
49. Porodila pak Saafa otce Madmanejských, Sévu otce Makbenejských a otce Gibejských. Též dcera Kálefova Axa.
50. Ti byli synové Kálefovi, syna Hur prvorozeného Efraty: Sobal otec Kariatjeharimských,
51. Salma otec Betlémských, Charef otec čeledi Betgaderských.
52. Měl pak syny Sobal otec Kariatjeharimských: Haroe otce obyvatelů dílu Menuchotských.
53. A čeledi Kariatjeharimských, Jeterských, Putských, Sumatských a Misraiských. Z těch pošli Zaratští a Estaolští.
54. Synové Salmy: Betlémští, Netofatští, Atarotští z čeledi Joábovy, a Zarští, kteříž užívali dílu Menuchotských,
55. A čeledi písařů obývajících v Jábezu, Tiratských, Simatských, Suchatských. Ti jsou Cinejští příchozí z Amata, otce čeledi Rechabovy.
 

3. kapitola

1. Tito jsou pak synové Davidovi, kteříž se jemu zrodili v Hebronu: Prvorozený Amnon z Achinoam Jezreelské, druhý Daniel z Abigail Karmelské;
2. Třetí Absolon syn Maachy, dcery Tolmai, krále Gessur, čtvrtý Adoniáš, syn Haggit;
3. Pátý Sefatiáš z Abitál, šestý Jetram, z Egly manželky jeho.
4. Šest se mu jich zrodilo v Hebronu, kdež kraloval sedm let a šest měsíců; třidceti pak a tři kraloval v Jeruzalémě.
5. Potom tito se jemu zrodili v Jeruzalémě: Sammua, Sobab, Nátan a Šalomoun, čtyři, z Betsabé, dcery Amielovy;
6. Též Ibchar, Elisama a Elifelet;
7. A Noga, Nefeg a Jafia;
8. A Elisama, Eliada a Elifelet, těch devět.
9. Všickni ti synové Davidovi krom synů ženin, a Támar sestra jejich.
10. Syn pak Šalomounův Roboám, Abiam syn jeho, Aza syn jeho, Jozafat syn jeho,
11. Joram syn jeho, Ochoziáš syn jeho, Joas syn jeho,
12. Amaziáš syn jeho, Azariáš syn jeho, Jotam syn jeho,
13. Achas syn jeho, Ezechiáš syn jeho, Manasses syn jeho,
14. Amon syn jeho, Joziáš syn jeho.
15. Synové pak Joziášovi: Prvorozený Jochanan, druhý Joakim, třetí Sedechiáš, čtvrtý Sallum.
16. Synové pak Joakimovi: Jekoniáš syn jeho, Sedechiáš syn jeho.
17. Synové pak Jekoniáše vězně: Salatiel syn jeho.
18. Toho pak Malkiram, Pedai, Senazar, Jekamia, Hosama a Nedabia.
19. Synové pak Pedaiovi: Zorobábel a Semei. A syn Zorobábelův: Mesullam, Chananiáš, a Selomit sestra jejich.
20. Toho pak Chasuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jusabchesed, těch pět.
21. Syn pak Chananiášův: Pelatia a Izaiáš. Synové Refaie, synové Arnanovi, synové Abdiášovi, synové Sechaniovi.
22. A synové Sechaniovi: Semaiáš. A synové Semaiášovi: Chattus, Igal, Bariach, Neariáš a Safat, šest.
23. A syn Neariáše: Elioenai, Ezechiáš a Azrikam, ti tři.
24. Též synové Elioenai: Hodaviáš, Eliasib, Pelaiáš, Akkub, Jochanan, Delaiáš a Anani, těch sedm.
 

4. kapitola

1. Synové Judovi: Fáres, Ezron, Charmi, Hur a Sobal.
2. Reaiáš pak syn Sobalův zplodil Jachata, Jachat pak zplodil Ahumai a Laad. Ti jsou rodové Zarati.
3. A tito z otce Etama: Jezreel, Isma a Idbas; a jméno sestry jejich Zelelfoni.
4. Fanuel pak otec Gedor, a Ezer otec Chusův. Ti jsou synové Hur prvorozeného Efraty, otce Betlémských.
5. Ashur pak otec Tekoe měl dvě manželky, Chélu a Naaru.
6. I porodila jemu Naara Achuzama, Hefera, Temana a Achastara. Ti jsou synové Naary.
7. Synové pak Chéle: Zeret, Jezochar a Etnan.
8. Kóz pak zplodil Anuba, Hazobeba, a rodiny Acharchele syna Harumova.
9. Byl pak Jábez slavnější nad bratří své, a matka jeho nazvala jméno jeho Jábez, řkuci: Nebo jsem ho porodila s bolestí.
10. Kterýžto Jábez vzýval Boha Izraelského, řka: Jestliže štědře požehnáš mi, a rozšíříš meze mé, a bude ruka tvá se mnou, a vysvobodíš mne od zlého, abych bolesti netrpěl. I učinil Bůh, začež žádal.
11. Chelub pak, bratr Sucha, zplodil Mechiru. Onť jest otec Estonův.
12. Eston pak zplodil Betrafa, Paseacha a Techinna, otce města Náchas. Ti jsou muži Rechy.
13. Synové pak Cenezovi: Otoniel a Saraiáš. Synové pak Otonielovi: Chatat.
14. Meonatai pak zplodil Ofru, Saraiáš pak zplodil Joába, otce bydlících v údolí řemeslníků; nebo tam řemeslníci byli.
15. Synové pak Kálefa, syna Jefonova: Iru, Ela a Naam. Syn pak Ela: Cenez.
16. Synové pak Jehalleleelovi: Zif, Zifa, Tiriáš a Asarel.
17. A synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Porodila také Miriama, Sammai a Jezba otce Estemo.
18. Manželka pak jeho Jehudia porodila Jereda otce Gedor, a Hebera otce Socho, a Jekutiele otce Zanoe. A ti jsou synové Betie dcery Faraonovy, kterouž pojal Mered.
19. Synové pak manželky Hodia sestry Nachamovy, otce Cejly: Garmi a Estemo Maachatský.
20. Synové pak Simonovi: Amnon, Rinna, Benchanan a Tilon. A synové Jesi: Zochet a Benzochet.
21. Synové Séla syna Judova: Her otec Lechův, a Lada otec Maresův, a čeledi domu těch, jenž dělali díla kmentová v domě Asbea,
22. A Jokim a muži Chozeby, Joas a Saraf, kteříž panovali v Moáb, a Jasubi Lechem. Ale ty věci jsou starodávní.
23. Toť jsou ti hrnčíři obyvatelé v štěpnicích a ohradách u krále, příčinou díla jeho tam bydlíce.
24. Synové Simeonovi: Namuel, Jamin, Jarib, Zára a Saul.
25. Sallum syn jeho, Mabsam syn jeho, Masma syn jeho.
26. Synové pak Masmovi: Hamuel syn jeho, Zakur syn jeho, Semei syn jeho.
27. Ten Semei měl synů šestnácte a dcer šest. Bratří pak jejich neměli mnoho synů, tak že vší rodiny jejich nebylo tak mnoho, jako synů Judových.
28. Bydlili pak v Bersabé a Molada a v Azarsual,
29. A v Bála, v Esem a v Tolad,
30. A v Betueli, v Horma a v Sicelechu,
31. A v Betmarchabot, a v Azarsusim, v Betberi a v Saraim. Ta byla města jejich, dokudž kraloval David.
32. Vsi také jejich při Etam, Ain, Remmon, Tochen, Asan, pěti městech.
33. A tak všecky vesnice jejich, kteréž byly vůkol těch měst až do Baal, ta byla obydlé jejich vedlé rodu jejich.
34. A Mesobab, Jamlech a Josa syn Amazův;
35. A Joel, a Jéhu syn Jozabiáše, syna Saraiášova, syna Azielova;
36. A Elioenai, Jákoba, Jesochaiáš, Asaiáš, Adiel a Jesimeel a Benaiáš;
37. A Ziza syn Sifi, syna Allonova, syna Jedaiášova, syna Simri, syna Semaiášova.
38. Tito ze jména vyčtení ustaveni jsou za knížata v čeledech svých, a čeledi otcovské jejich rozmnožily se náramně.
39. A protož brali se, kudyž se vchází k Gedor, až k východu po údolí tom, aby hledali pastev dobytku svému.
40. I nalezli pastvu hojnou a výbornou, zemi pak prostrannou, bezpečnou a pokojnou, a že z Chama byli ti, kteříž bydlili tam před tím.
41. Protož přišedše ti napsaní ze jména ve dnech Ezechiáše krále Judského, pobořili stany jejich a příbytky, kteříž tam nalezeni byli, a zmordovali je, tak že jich do tohoto dne není, a sami osedli místo nich; nebo měli tu pastvu dobytku svému.
42. Někteří pak z těch synů Simeonových odebrali se na horu Seir, mužů pět set, jichž Pelatia, Neariáš, Refaiáš a Uziel, synové Jesi, byli vůdcové.
43. I vyplénili ostatek těch, kteříž ušli z Amalechitských, a bydlili tam až do tohoto dne.
 

5. kapitola

1. Synové pak Rubenovi prvorozeného Izraelova: (nebo on byl prvorozený, ale když poškvrnil lože otce svého, dáno jest prvorozenství jeho synům Jozefovým, syna Izraelova, však jemu není přičteno prvorozenství.
2. Nebo Judas byl nejsilnější z bratří svých, a kníže mezi nimi, ale provorozenství Jozefovi náleželo).
3. Synové, pravím, Rubenovi, prvorozeného Izraelova: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi.
4. Synové Joelovi: Semaiáš syn jeho, Gog syn jeho, Semei syn jeho;
5. Mícha syn jeho, Reaiáš syn jeho, Bál syn jeho;
6. Béra syn jeho, jehož zavedl Tiglatfalazar král Assyrský. Ten byl knížetem pokolení Rubenova.
7. Bratří pak jeho po čeledech jejich, když vyčteni byli po rodinách svých, knížetem byl Jehiel a Zachariáš.
8. A Béla syn Azaza, syna Semy, syna Joelova. Ten bydlil v Aroer až do Nébo a Balmeon.
9. Potom i na východ bydlil, až kudy se vchází na poušť od řeky Eufrates; nebo stáda jejich rozmnožila se v zemi Galádské.
10. Pročež ve dnech Saulových bojovali s Agarenskými, kteříž poraženi jsou od ruky jejich. A tak bydlili v staních jejich po vší krajině východní země Galádské.
11. Synové pak Gádovi naproti nim bydlili v zemi Bázan, až do Sálechy.
12. Joel byl kníže jejich, a Safan druhý. Ale Janai a Safat v Bázan zůstali.
13. Bratří pak jejich po domích otců svých: Michael, Mesullam, Seba, Jorai, Jachan, Zia, Heber, těch sedm.
14. (Ti byli synové Abichailovi, synové Hurovi, synové Jaroachovi, synové Galádovi, synové Michaelovi, synové Jesisovi, synové Jachdovi, synové Buzovi.)
15. Též Ahi syn Abdiele, syna Gunova, kníže v domě otců jich.
16. I bydlili v Galád, v Bázan a v vesnicech jeho, a ve všech předměstích Sáron, až do hranic jejich.
17. Všickni tito vyčteni byli ve dnech Jotama krále Judského, a ve dnech Jeroboáma krále Izraelského.
18. Synů Rubenových a Gádových a polovice pokolení Manassesova, mužů silných, nosících štít a meč, a natahujících lučiště, a umělých v bitvě, čtyřidceti a čtyři tisíce, sedm set a šedesát vycházejících k boji.
19. I bojovali s Agarenskými, Iturejskými, Nafejskými a Nodabskými.
20. A měli pomoc proti nim. I dáni jsou v ruku jich Agarenové i všecko, což měli. Nebo k Bohu volali v boji, a vyslyšel je, nebo doufali v něho.
21. I zajali stáda jejich, velbloudů jejich padesáte tisíců, a dobytka dvě stě a padesáte tisíců, a oslů dva tisíce, a lidí sto tisíc osob.
22. Zraněných také množství padlo, nebo od Boha byla porážka ta. I bydlili na místě jejich až do přestěhování svého.
23. Synové pak polovice pokolení Manassesova bydlili v té zemi od Bázanu až do Balhermon i Sanir, totiž hory Hermon; nebo i oni rozmnoženi byli.
24. Tato pak byla knížata v domě otců jejich: Efer, Jesi, Eliel, Azriel, Jeremiáš, Hodaviáš a Jachdiel, muži udatní a silní, muži slovoutní, knížata domu otců svých.
25. Ale když přestoupili proti Bohu otců svých, a smilnili, následujíce bohů národů země té, kteréž shladil Bůh od tváři jejich:
26. Vzbudil Bůh Izraelský ducha Fule krále Assyrského, a ducha Tiglatfalazara krále Assyrského, kterýž přenesl pokolení Rubenovo a Gádovo a polovici pokolení Manassesova, a dovedl je do Chelach a do Chabor, až do Hara a k řece Gozan až do dnešního dne.
 

6. kapitola

1. Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari.
2. Synové pak Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel.
3. Synové pak Amramovi: Aron, Mojžíš, a Maria. Synové pak Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar.
4. Eleazar zplodil Fínesa, Fínes zplodil Abisua.
5. Abisua pak zplodil Bukki, Bukki pak zplodil Uzi.
6. Uzi pak zplodil Zerachiáše, Zerachiáš pak zplodil Meraiota.
7. Meraiot zplodil Amariáše, Amariáš pak zplodil Achitoba.
8. Achitob pak zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Achimaasa.
9. Achimaas pak zplodil Azariáše, Azariáš pak zplodil Jochanana.
10. Jochanan pak zplodil Azariáše. Onť jest užíval kněžství v domě, jejž ustavěl Šalomoun v Jeruzalémě.
11. Zplodil pak Azariáš Amariáše, Amariáš pak zplodil Achitoba.
12. Achitob zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Salluma.
13. Sallum pak zplodil Helkiáše, Helkiáš pak zplodil Azariáše.
14. Azariáš pak zplodil Saraiáše, Saraiáš pak zplodil Jozadaka.
15. Jozadak pak odšel, když převedl Hospodin Judu a Jeruzalém skrze Nabuchodonozora.
16. Synové Léví: Gersom, Kahat a Merari.
17. Tato pak jsou jména synů Gersomových: Lebni a Semei.
18. Synové pak Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel.
19. Synové Merari: Moholi a Musi. A tak ty jsou čeledi Levítů po otcích jejich.
20. Gersomovi: Lebni syn jeho, Jachat syn jeho, Zimma syn jeho,
21. Joach syn jeho, Iddo syn jeho, Zára syn jeho, Jetrai syn jeho.
22. Synové Kahat: Aminadab syn jeho, Chóre syn jeho, Assir syn jeho,
23. Elkána syn jeho, a Abiazaf syn jeho, Assir syn jeho,
24. Tachat syn jeho, Uriel syn jeho, Uziáš syn jeho, Saul syn jeho.
25. Synové pak Elkánovi: Amasai a Achimot.
26. Elkána: Synové Elkánovi: Zofai syn jeho, a Nachat syn jeho,
27. Eliab syn jeho, Jerocham syn jeho, Elkána syn jeho.
28. Synové pak Samuelovi: Prvorozený Vasni a Abia.
29. Synové Merari: Moholi, Lebni syn jeho, Semei syn jeho, Uza syn jeho,
30. Sima syn jeho, Aggia syn jeho, Azaiáš syn jeho.
31. Tito jsou pak, kteréž ustanovil David k zpívání v domě Hospodinově, když tam postavena truhla,
32. Kteříž přisluhovali před příbytkem stánku úmluvy zpíváním, dokudž neustavěl Šalomoun domu Hospodinova v Jeruzalémě, a stáli podlé pořádku svého v přisluhování svém.
33. Tito jsou pak, kteříž stáli, i synové jejich, z synů Kahat: Héman kantor, syn Joele, syna Samuelova,
34. Syna Elkánova, syna Jerochamova, syna Elielova, syna Tohu,
35. Syna Sufova, syna Elkánova, syna Machatova, syna Amasai,
36. Syna Elkánova, syna Joelova, syna Azariášova, syna Sofoniášova,
37. Syna Tachatova, syna Assirova, syna Abiazafova, syna Chóre,
38. Syna Izarova, syna Kahatova, syna Léví, syna Izraelova.
39. A bratr jeho Azaf, kterýž stával po pravici jeho. Azaf pak byl syn Berechiáše, syna Simova,
40. Syna Michaelova, syna Baaseiášova, syna Malkiášova,
41. Syna Etni, syna Záry, syna Adaiova,
42. Syna Etanova, syna Zimmova, syna Semeiova,
43. Syna Jachatova, syna Gersomova, syna Léví.
44. Synové pak Merari, bratří jejich, stávali po levici: Etan, syn Kísi, syna Abdova, syna Malluchova,
45. Syna Chasabiášova, syna Amaziášova, syna Helkiášova,
46. Syna Amzova, syna Bánova, syna Semerova,
47. Syna Moholi, syna Musi, syna Merari, syna Léví.
48. Bratří pak jejich Levítové jiní oddáni jsou ke všelikému přisluhování příbytku domu Božího.
49. Ale Aron a synové jeho pálili na oltáři zápalu a na oltáři kadění, při všelikém přisluhování svatyně svatých, a k očišťování Izraele podlé všeho toho, jakož přikázal Mojžíš služebník Boží.
50. Tito pak jsou synové Aronovi: Eleazar syn jeho, Fínes syn jeho, Abisua syn jeho,
51. Bukki syn jeho, Uzi syn jeho, Zerachiáš syn jeho,
52. Meraiot syn jeho, Amariáš syn jeho, Achitob syn jeho,
53. Sádoch syn jeho, Achimaas syn jeho.
54. A tato obydlé jejich, po příbytcích jejich, v mezech jejich, synů Aronových po čeledi Kahatských; nebo jejich byl los.
55. A protož dali jim Hebron v zemi Judské, a předměstí jeho vůkol něho.
56. Pole však městská a vsi jejich dali Kálefovi synu Jefonovu.
57. Synům pak Aronovým dali z měst Judských města útočišťná: Hebron a Lebno a předměstí jeho, a Jeter i Estemo a předměstí jeho,
58. A Holon i předměstí jeho, a Dabir i předměstí jeho,
59. Též Asan a předměstí jeho, a Betsemes a předměstí jeho.
60. Z pokolení pak Beniamin: Gaba a předměstí jeho, a Allemet i předměstí jeho, i Anatot a předměstí jeho, všech měst jejich třinácte měst po čeledech jejich.
61. Synům též Kahatovým ostatním z čeledi toho pokolení dáno v polovici pokolení Manassesova losem měst deset.
62. Synům pak Gersonovým po čeledech jejich v pokolení Izachar a v pokolení Asser, a v pokolení Neftalím, a v pokolení Manassesovu v Bázan měst třináct.
63. Synům Merari po čeledech jejich v pokolení Ruben, a v pokolení Gád, a v pokolení Zabulon losem měst dvanáct.
64. Dali synové Izraelští Levítům ta města a předměstí jejich.
65. A dali je losem v pokolení synů Judových, a v pokolení synů Simeonových, a v pokolení synů Beniaminových, města ta, kteráž jmenovali ze jména.
66. A kteříž byli z čeledi synů Kahat, (byla pak města a hranice jejich v pokolení Efraimovu),
67. Těm dali města útočišťná: Sichem a předměstí jeho na hoře Efraim, a Gázer a předměstí jeho,
68. A Jekmaam i předměstí jeho, a Betoron i předměstí jeho,
69. Též i Aialon a předměstí jeho, a Getremmon s předměstím jeho.
70. A v polovici pokolení Manassesova: Aner a předměstí jeho, Balám a předměstí jeho, čeledem synů Kahat ostatním.
71. Synům pak Gersonovým v čeledi polovice pokolení Manassesova dali Golan v Bázan s předměstím jeho, a Astarot i předměstí jeho.
72. V pokolení pak Izachar: Kádes s předměstím jeho, Daberet a předměstí jeho,
73. Rámot také s předměstím jeho, a Anem i předměstí jeho.
74. V pokolení pak Asser: Masal s předměstím jeho, a Abdon i předměstí jeho,
75. Též Hukok s předměstím jeho, Rohob také i předměstí jeho.
76. V pokolení pak Neftalímovu: Kádes v Galilei a předměstí jeho, Hamon a předměstí jeho, a Kariataim i předměstí jeho.
77. Synům Merari ostatním v pokolení Zabulonovu dali Remmon s předměstím jeho, Tábor a předměstí jeho.
78. A za Jordánem u Jericha, k východní straně Jordánu, v pokolení Rubenovu: Bozor na poušti s předměstím jeho, a Jasa i předměstí jeho.
79. Kedemot také s předměstím jeho, a Mefat i předměstí jeho.
80. V pokolení pak Gád: Rámot v Galád s předměstím jeho, a Mahanaim i předměstí jeho,
81. I Ezebon s předměstím jeho, a Jazer i předměstí jeho.
 

7. kapitola

1. Synové pak Izacharovi: Tola, Fua, Jasub a Simron, čtyři.
2. Synové pak Tolovi: Uzi, Refaia, Jeriel, Jachmai, Jipsam, Samuel, knížata po domích otců jejich, pošlí od Toly, muži udatní v pokoleních svých. Počet jejich ve dnech Davidových byl dvamecítma tisíců a šest set.
3. Synové Uzovi: Izrachiáš. Synové pak Izrachiášovi: Michael, Abdiáš, Joel a Isia, všech pět knížat.
4. A s nimi v pokoleních jejich, po čeledech jejich otcovských, mužů válečných třidceti šest tisíců; nebo mnoho měli žen a synů.
5. Bratří také jejich po všech čeledech Izachar, mužů udatných osmdesáte sedm tisíců, všech vyčtených.
6. Synové Beniaminovi: Béla, Becher, Jediael, tři.
7. Synové pak Bélovi: Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět knížat čeledí otcovských, muži udatní; načteno jich dvamecítma tisíců, třidceti a čtyři.
8. Potom synové Becherovi: Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Amri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet, všickni synové Becherovi.
9. Kterýchž počet po pokoleních jejich, a po knížatech v domě čeledí otcovských, mužů udatných, dvadceti tisíců a dvě stě.
10. Synové také Jediaelovi: Bilan. Synové pak Bilanovi: Jeus, Beniamin, Ahod, Kenan, Zetan, Tarsis a Achisachar.
11. Všech těch synů Jediaelových po knížatech čeledí, mužů udatných, sedmnáct tisíc a dvě stě, vycházejících na vojnu k bitvě,
12. Kromě Suppim a Chuppim, synů doma zrozených, a Chusim, synů vně zplozených.
13. Synové Neftalímovi: Jasiel, Guni, Jezer a Sallum, synové Bály.
14. Synové Manassesovi: Asriel, kteréhož mu manželka porodila. (Ženina též jeho Syrská porodila Machira, otce Galád.
15. Machir pak vzal manželku Chuppimovu a Suppimovu, a jméno sestry jeho Maacha.) Jméno pak druhého Salfad, a měl Salfad dcery.
16. Porodila pak Maacha manželka Machirova syna, kteréhož nazvala Fáres, a jméno bratra jeho Sáres, synové pak jeho Ulam a Rekem.
17. Synové pak Ulamovi: Bedan. Tiť jsou synové Galád syna Machirova, syna Manassesova.
18. Sestra pak jeho Molechet porodila Ishoda a Abiezera a Machla.
19. Byli pak synové Semidovi: Achian, Sechem, Likchi a Aniam.
20. Synové pak Efraimovi: Sutelach, a Bered syn jeho, Tachat syn jeho, Elada syn jeho, Tachat syn jeho,
21. Též Zabad syn jeho, Sutelach syn jeho, Ezer a Elad. I zbili je muži Gát, kteříž zrozeni byli v zemi té; nebo sstoupili byli, aby zajali dobytky jejich.
22. Protož kvílil Efraim otec jejich za mnohé dny, a přišli bratří jeho, aby ho těšili.
23. Potom všel k manželce své, kteráž počala a porodila syna, a nazval jméno jeho Beria, že byl v zámutku pro rodinu svou.
24. Dceru také Seeru, kteráž vystavěla Betoron dolní i horní, a Uzen Seera.
25. A Refacha syna jeho, Resefa, Telecha, a Tachana syna jeho,
26. Ladana syna jeho, Amiuda syna jeho, Elisama syna jeho,
27. Non syna jeho, Jozue syna jeho.
28. Vládařství pak jejich a bydlení jejich Bethel s vesnicemi svými, a k východu Náran, a k západu Gázer a vesnice jeho, Sichem s vesnicemi svými, až do Gázy a vesnic jeho.
29. A v místech naproti synům Manassesovým: Betsan s vesnicemi svými, Tanach s vesnicemi svými, Mageddo s vesnicemi svými, Dor s vesnicemi svými. V těch bydlili synové Jozefa syna Izraelova.
30. Synové Asser: Jemna, Jesua, Jesui, Beria, a Serach sestra jejich.
31. Synové pak Beriovi: Heber, Melchiel. Onť jest otec Birzavitův.
32. Heber pak zplodil Jafleta, Somera, Chotama, a Suu sestru jejich.
33. Synové pak Jafletovi: Pasach, Bimhal, a Asvat. Ti jsou synové Jafletovi.
34. Synové pak Somerovi: Achi, Rohaga, Jehubba a Aram.
35. Synové pak Helema, bratra jeho: Zofach, Jimna, Seles a Amal.
36. Synové Zofachovi: Suach, Charnefer, Sual, Beri a Jimra,
37. Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jitran a Béra.
38. Synové Jeterovi: Jefunne, Fispa a Ara.
39. Synové pak Ulla: Arach, Haniel a Riziáš.
40. Všickni ti synové Asser, knížata domů otcovských, vybraní, udatní, přední z knížat, kteříž vyčteni do vojska k bitvě, v počtu šest a dvadceti tisíc mužů.
 

8. kapitola

1. Beniamin pak zplodil Bélu, prvorozeného svého, Asbele druhého, Achracha třetího,
2. Nocha čtvrtého, Rafa pátého.
3. Béla pak měl syny: Addara, Geru, Abiuda,
4. Abisua, Námana, Achoacha,
5. A Geru, Sefufana a Churama.
6. Ti jsou synové Echudovi, ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Gabaa, kteříž je uvedli do Manáhat,
7. Totiž: Náman, a Achia a Gera. On přestěhoval je; zplodil pak Uza a Achichuda.
8. Sacharaim pak zplodil v krajině Moábské, když onen byl propustil je, s Chusimou a Bárou manželkami svými.
9. Zplodil s Chodes manželkou svou Jobaba, Sebia, Mésa a Malkama,
10. Jehuza, Sachia a Mirma. Ti jsou synové jeho, knížata čeledí otcovských.
11. S Chusimou pak byl zplodil Abitoba a Elpále.
12. Synové pak Elpálovi: Heber, Misam a Semer. Ten vystavěl Ono a Lod, i vsi jeho.
13. A Beria a Sema. Ti jsou knížata čeledí otcovských, bydlících v Aialon; ti zahnali obyvatele Gát.
14. Achio pak, Sasák a Jeremot,
15. Zebadiáš, Arad a Ader,
16. Michael, Ispa a Jocha synové Beria.
17. A Zebadiáš, Mesullam, Chiski, Heber,
18. Ismerai, Izliáš a Jobab synové Elpálovi.
19. A Jakim, Zichri a Zabdi.
20. Elienai, Ziletai a Eliel,
21. Adaiáš, Baraiáš a Simrat synové Simei.
22. Ispan a Heber a Eliel,
23. Abdon, Zichri a Chanan,
24. Chananiáš, Elam a Anatotiáš,
25. Ifdaiáš a Fanuel synové Sasákovi.
26. Samserai, Sechariáš a Ataliáš,
27. Jaresiáš, Eliáš a Zichri synové Jerochamovi.
28. Ta jsou knížata otcovských čeledí po rodinách svých, kterážto knížata bydlila v Jeruzalémě.
29. V Gabaon pak bydlilo kníže Gabaon, a jméno manželky jeho Maacha.
30. A syn jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál a Nádab,
31. Ale Gedor, Achio, Zecher.
32. A Miklot zplodil Simea. I ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými.
33. Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule. Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále.
34. Syn pak Jonatův Meribbál, Meribbál pak zplodil Mícha.
35. Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.
36. Achaz pak zplodil Jehoadu, Jehoada pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimru. Zimri pak zplodil Mozu.
37. Moza pak zplodil Bina. Ráfa syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho.
38. Azel pak měl šest synů, jichž tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš a Abdiáš a Chanan. Všickni ti synové Azelovi.
39. Synové pak Ezeka, bratra jeho: Ulam prvorozený jeho, Jehus druhý, a Elifelet třetí.
40. A byli synové Ulamovi muži udatní a střelci umělí, kteříž měli mnoho synů a vnuků až do sta a padesáti. Všickni ti byli z synů Beniaminových.
 

9. kapitola

1. A tak všickni Izraelští sečteni byli, a aj, zapsáni jsou v knize králů Izraelských a Judských, a přeneseni jsou do Babylona pro přestoupení své.
2. Ti pak, kteříž bydlili prvé v vládařství svém v městech svých, totiž Izraelští, kněží, Levítové a Netinejští,
3. Bydlili v Jeruzalémě, z synů Judových, z synů Beniaminových, ano i z synů Efraimových a Manassesových:
4. Uttai syn Amiuda, syna Amri, syna Imri, syna Bani, z synů Fáresových, syna Judova.
5. A z čeledi Silonovy: Azaiáš prvorozený a synové jeho.
6. A z synů Zerachových: Jehuel, a příbuzných jejich šest set a devadesát.
7. Z synů pak Beniaminových: Sallu syn Mesullama, syna Hodavia, syna Hasenuova,
8. A Ibneiáš syn Jerochamův, Ela syn Uzi, syna Michri, a Mesullam syn Sefatiáše, syna Rehuelova, syna Ibniášova.
9. Bratří také jejich po pokoleních jejich, devět set padesáte a šest; všickni ti muži knížata čeledí po domích otců svých.
10. Z kněží také Jedaiáš, Jehoiarib a Jachin,
11. Azariáš syn Helkiáše, syna Mesullamova, syna Sádochova, syna Meraiotova, syna Achitobova, kníže v domě Božím.
12. A Adaiáš syn Jerochama, syna Paschurova, syna Malchiášova, a Masai syn Adiele, syna Jachzery, syna Mesullamova, syna Mesillemitova, syna Immerova.
13. A bratří jejich knížata po domích otců svých, tisíc sedm set a šedesát mužů udatných v práci přisluhování domu Božího.
14. A z Levítů: Semaiáš syn Chasuba, syna Azrikamova, syna Chasabiášova, z synů Merari.
15. A Bakbakar Cheres, a Galal, a Mataniáš syn Míchy, syna Zichri, syna Azafova.
16. A Abdiáš syn Semaiáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš syn Asy, syna Elkánova, kterýž přebýval ve vsech Netofatských.
17. Též vrátní: Sallum a Akkub, a Talmon, Achiman, i bratří jejich, z nichž byl Sallum kníže.
18. Kterýž až po dnes v bráně královské stával k východu, onino pak vrátnými byli po houfích synů Léví.
19. Ale Sallum syn Chóre, syna Abiazafova, syna Chóre, a bratří jeho z domu otce jeho, Chorejští, nad pracemi přisluhování, ostříhali prahů při stánku, tak jako otcové jejich nad vojskem Hospodinovým, kteříž ostříhali vcházení.
20. Nad kterýmiž Fínes syn Eleazarův byl někdy knížetem, a Hospodin byl s ním.
21. Zachariáš pak syn Meselemiášův vrátným byl u dveří stánku úmluvy.
22. Všickni ti voleni za vrátné k veřejím, osob dvě stě a dvanáct. Ti ve vsech svých vyčteni jsou, kteréž nařídil David a Samuel vidoucí, pro jejich věrnost,
23. Aby oni i synové jejich byli při branách domu Hospodinova, v domě stánku po strážích.
24. Po čtyřech stranách byli vrátní, k východu, k západu, k půlnoci a ku poledni.
25. A bratří jejich, po vsech svých bydlící, aby každého sedmého dne časy svými přicházeli s nimi.
26. Nebo Levítové byli pod spravou těch čtyř předních vrátných, a byli nad komorami a nad poklady domu Božího,
27. A aby vůkol domu Božího ponocovali; nebo jim poručena stráž, a otvírati každý den ráno.
28. Z těch také ustaveni nad nádobami přisluhování; nebo v počtu vnášeli je, a v jistém počtu též vynášeli.
29. Z nichž opět někteří postaveni byli nad nádobami jinými a nade všemi nádobami posvátnými, a nad bělí, vínem, olejem, kadidlem a vonnými věcmi.
30. Někteří také synové kněžští strojili masti z těch vonných věcí.
31. Matatiáš pak z Levítů, prvorozený Salluma Choritského, správcí byl těch věcí, kteréž se na pánvi smažily.
32. A z synů Kahat, z bratří jejich, byli ustanoveni nad chlebem předložení, aby jej připravovali na každou sobotu.
33. Z těch také byli zpěváci, přednější z čeledí otcovských mezi Levíty bydlíce, nejsouce zaměstknaní něčím jiným; nebo ve dne i v noci k své povinnosti státi musili.
34. Ti jsou přední z čeledí otcovských mezi Levíty v čeledech svých, a ti přední jsouce, bydlili v Jeruzalémě.
35. V Gabaon pak bydlili, otec Gabaonitských Jehiel, a jméno manželky jeho Maacha.
36. Syn pak jeho prvorozený Abdon, Zur, Cis, Bál, Ner a Nádab.
37. Ale Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot,
38. (Miklot pak zplodil Simam), ti také naproti bratřím svým bydlili v Jeruzalémě s bratřími svými.
39. Ner pak zplodil Cisa, a Cis zplodil Saule, Saul pak zplodil Jonatu, Melchisua, Abinadaba a Ezbále.
40. Syn pak Jonatův Meribbál, a Meribbál zplodil Mícha.
41. Synové pak Míchovi: Piton, Melech, Tarea.
42. Achaz pak zplodil Járu, Jára pak zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimri. Zimri pak zplodil Mozu.
43. Moza pak zplodil Bina. Refaiáš syn jeho, Elasa syn jeho, Azel syn jeho.
44. Azel pak měl šest synů, jichžto tato jsou jména: Azrikam, Bochru, Izmael, Seariáš, Abdiáš a Chanan. Ti jsou synové Azelovi.
 

10. kapitola

1. Když pak bojovali Filistinští s Izraelem, utíkali muži Izraelští před Filistinskými, a padli, zbiti jsouce na hoře Gelboe.
2. I stihali Filistinští Saule a syny jeho, a zabili Filistinští Jonatu, Abinadaba a Melchisua, syny Saulovy.
3. A když se zsilila bitva proti Saulovi, trefili na něj střelci s luky, a postřelen jest od střelců.
4. Protož řekl Saul oděnci svému: Vytrhni meč svůj a probodni mne jím, aby přijdouce ti neobřezanci, nečinili sobě ze mne posměchu. Ale nechtěl oděnec jeho, nebo se bál velmi. A pochytiv Saul meč, nalehl na něj.
5. Tedy vida oděnec jeho, že umřel Saul, nalehl i on na meč a umřel.
6. A tak umřel Saul i tři synové jeho, a všecka čeled jeho spolu zemřeli.
7. Když pak uzřeli všickni muži Izraelští, kteříž bydlili za tím údolím, že utekli Izraelští, a že zemřeli Saul i synové jeho, opustivše města svá, též utíkali. I přišli Filistinští a bydlili v nich.
8. Potom nazejtří přišli Filistinští, aby zloupili pobité. I nalezli Saule a syny jeho, ležící na hoře Gelboe.
9. A svlékše ho, vzali hlavu jeho i odění jeho, a poslali po zemi Filistinské vůkol, aby to ohlášeno bylo modlám jejich i lidu.
10. Složili také i odění jeho v chrámě boha svého, hlavu pak jeho přibili v chrámě Dágon.
11. Tedy uslyšavše všickni v Jábes Galád všecko, což učinili Filistinští Saulovi,
12. Zdvihli se všickni muži silní a vzali tělo Saulovo, a těla synů jeho, a přinesli je do Jábes. A pochovavše kosti jejich pod jedním dubem v Jábes, postili se sedm dní.
13. A tak umřel Saul pro přestoupení své, jímž byl přestoupil proti Hospodinu, totiž proti slovu Hospodinovu, jehož neostříhal, a že se také radil s duchem věštím, doptávaje se ho,
14. A nedoptával se Hospodina. Protož zabil jej, a přenesl království na Davida syna Izai.