Filozofie

Jsoucno

05.12.2015 12:33
Jsoucno je obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují. Jsoucna se tedy vyznačují tím, že jsou, že se účastní bytí; nicméně nelze říci, že by bytí bylo...

Ontologie

09.08.2015 14:05
Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy. Aristotelés pro ni používá označení první filosofie, která je součástí...

Filosofie života a smrti

12.07.2015 13:37
  "Odkud přicházejí mrtví? Ze živých. A odkud přicházejí živí? Z mrtvých."(Platon, Faidros) Říká se, že toho, co nevíme o životě a smrti, je mnohem více než toho, co víme. Jelikož nemůžeme vycházet z toho, co nevíme, je...

Změny osobnosti

20.06.2015 13:39
  Tváří v tvář některým problémům, které sužují současné společnosti, bylo vypracováno množství studií o změnách, které může pocítit lidská osobnost. A je zřejmé, že toto zajímá nás všechny. Přesto je těžké a složité...

Stoicismus

03.08.2014 09:26
Římská filozofická škola, která se vyvíjí v období helénismu a v prvních stoletích našeho letopočtu. Je nazvána podle místa, kde provozovala své vyučování - stoa poikilé = pestré sloupořadí. Byla založena kolem roku 300 př....

Východní filosofie

17.05.2014 12:24
Ve východních filosofiích se dá mluvit o filosofii jen v dost širokém slova smyslu a jsou to spíše školy moudrosti než filosofické proudy. Tyto školy jsou zároveň silně geograficky orientované na rozdíl od západních...

Řecká a římská filozofie po Aristotelovi

06.04.2014 11:28
Říše založená Alexandrem Velikým se brzy po jeho smrti rozpadla. Šíření řecké kultury v zemích Předního východu, které započalo za jeho vlády, nadále pokračovalo. Ve třech velkých státech, které vznikly rozpadem Alexandrovy...

Sókratovské, platónské a aristotelské školy

05.04.2014 11:27
Sókratovské školy Vedle školy Platóna, který předčil všechny Sókratovy žáky, jsou rozlišovány tři školy: Megarská škola byla založena Eukleidem z Megary (nezaměňovat se stejnojmenným matematikem), která spojovala eleatské...

Stoikové

29.03.2014 11:29
Výraz "stoického" klidu a mírnosti se odvozuje od jedné veřejné budovy v Athénách - stoá poikilé. V této "barevné sloupové síni" založil Zenón z Kitia na Kypru (nazývaný na rozdíl od svého jmenovce z Eleje Zenón Stoik) po...

Eklekticismus a synkretismus

16.02.2014 11:31
Filozofické soustavy stoicismus, epikureismus a skepticismus v pozdějším vývoji přibíraly ke svým základním principům myšlenkové důsledky jiných soustav, přizpůsobovaly se vzájemně a staly se postupně eklektické (pozbývaly...
Záznamy: 1 - 10 ze 17
1 | 2 >>