(2000) Arcibiskup Joseph Ganda

22.04.2001 11:13

Jsem velmi šťastný, že se mohu účastnit tohoto shromáždění významných mužů a žen, kteří se sešli díky Nadaci Fórum 2000. Rád bych poděkoval panu prezidentovi, že nám umožnil tak blízké setkání. Nikdy mě ani nenapadlo, že bych mohl sedět tak blízko Dalajlámovi nebo si tak otevřeně pohovořit s Frederikem de Klerkem.
Ráno jsem si všiml toho vzrušení. Na mysl mi přišlo, jestli potřebujeme globalizovat náboženství. Vždyť už je globální. Všude ve světě tvoří náboženství základnu, na níž můžeme stavět globalizaci. Zde není vhodné místo pro uvádění akademické definice globalizace. Než se však pustíme do diskuse, jaké výzvy klade světovým náboženským tradicím, musíme mít nějakou představu o tomto pojmu. Proto bych se chtěl v první části své prezentace pokusit načrtnout některé hlavní indikátory globalizace. Ty poslouží jako pozadí pro globalizační výzvy. Zakončím pak pokusem o formulování základních otázek týkajících se vlivu na světové náboženské tradice. Doufám, že se mi podaří následujícími slovy podnítit diskusi.
Globalizace představuje velice komplexní řadu procesů, které ještě nemají scholastickou definici. Je však možné ji popsat jejími hlavními indikátory a nástroji, jako jsou třeba moderní komunikační systémy, hospodářství s volným trhem a nové formy geopolitiky se silnými ekonomickými zájmy. Ve druhé části se budu zabývat dopadem globalizace na vzdělání, kulturu a duchovní hodnoty.
Jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí ovlivňujících globalizaci jsou komunikační technologie, počítače a média z druhé poloviny minulého století. Díky tolika telekomunikačním satelitům kroužícím okolo Země je možná okamžitá komunikace z jedné strany světa na druhou. Jiné typy telekomunikačního zařízení vyvinutého během pár desetiletí umožňují rychlý přenos zpráv a informací z jedné strany zeměkoule na druhou. Z Freetownu v Sierra Leone jsem mohl sledovat postup Tigera Woodse na golfovém šampionátu v St. Andrew's v srpnu a Olympijské hry v Sydney, stejně tak jako pohyby na trzích atd. I naší přítomnosti zde napomohly moderní komunikační technologie. Ty vytvářejí úžasnou globální kosmopolitní společnost, jež teprve musí být definována.
Hospodářství s volným trhem je úzce spjato s komunikačními technologiemi. Někdo tvrdí, že je to skutečná duše globalizace. Hospodářství s volným trhem je globální ve svém rozsahu a nezajímají ho národní, zeměpisné, náboženské a kulturní hranice. Úroveň světového obchodu je mnohem vyšší, než bývala, a zahrnuje daleko širší sortiment zboží a služeb. Globální trhy přejí elektronickým penězům, tedy penězům existujícím pouze v digitální podobě v počítačích. Díky elektronickým penězům mohou finanční instituce a jednotlivci přesouvat neuvěřitelná množství kapitálu. Hodnota peněz, které máme v peněžence, se mění podle fluktuace na finančním trhu.
Objevují se nové formy geopolitiky a hospodářské politiky. MMF a Světová banka jsou těsně spjaty s procesem ekonomické globalizace, který se snaží přizpůsobit potřeby třetího světa tak, aby vyhovovaly surovinovým potřebám industrializovaných zemí. Kupříkladu v Africe MMF podporuje takový model rozvoje, který by mohl sloužit trhům na severní polokouli, tím, že prosazuje monokulturní produkci v zemědělství. Afričani jsou podporováni, aby pěstovali plodiny jako je káva, čaj a kakao, které oni skoro vůbec nekonzumují a dovážejí potom základní potraviny. Zatímco MMF a Světová banka zajišťují tok surovin do industrializovaných zemí, ti druzí se snaží sami prosadit na světových trzích.
Jedním z negativních vedlejších efektů globalizace světového hospodářství je uvržení větší části světové populace do chudoby. Denně jsou biliony dolarů přesouvány z jedné části světa do druhé a na druhé straně miliony lidí nevědí, kde seženou své příští jídlo, protože žijí v hluboké bídě. Dovolte mi, abych přednesl globalizační výzvy pro světové náboženské tradice.
Globalizace, stejně jako všechny lidské projekty, je velice složitý fenomén. Na jedné straně představuje velkou možnost pro pokrok pro světové náboženské tradice a jejich spirituální a morální hodnoty. Na druhé straně znamená i velké problémy pro nás, muže a ženy účastnící se náboženství a pro naše hodnoty. Zdokonalená informační technologie poskytuje širokou možnost propagace náboženství a navázání kontaktů s lidmi z jiných končin světa. Vytváří také možnosti pro stavění mostů, pro mír a soucítění. Máme se mnohem více na pozoru před běžnými problémy lidstva, jakými jsou třeba národnostní konflikty, zbraně hromadného ničení, ekologické krize a bída. Není pochyb o tom, že konflikt na Středním východě má lidský rozměr. Když včera princ Hassan četl text e-mailu, který obdržel, uvědomil jsem si, že se týká nás všech. Existuje tu světová rada a přitom nelze poslat zprávu dvěma vůdcům, kteří spolu v daný okamžik nechtějí mluvit. Jde o krizi lidstva a my známe její důsledky. Možná to pro ně nic neznamená, ale minimálně jde o indikaci skutečnosti, že se to týká nás všech. Stalo se to už v mnoha zemích, kterým se nevěnovala pozornost, ale v tomto případě, když jsou účastny světové síly, se domnívám, že bychom měli být schopni nějakou zprávu poslat.
Globalizace z větší části konzumní společnosti, která klade větší důraz na světské hodnoty než na hodnoty spirituální, předkládá vážné výzvy náboženským tradicím. Za druhé, nelidská bída, v níž žijí miliony lidí, zejména ve třetím světě, je veřejnou urážkou Boha, který stvořil lidské bytosti tak, aby byly dobré. Genesis 1 - 3.1. Myslím si, že svět by si měl pamatovat, že když Bůh stvořil člověka, řekl, že je dobrý. Nemůžeme říci, že o tom nevíme, protože světová média nám o tom všem denně přinášejí zprávy. I když se svět stává globální vesnicí, některé části světa se obávají ztráty své identity a tak přijímají velice tvrdé fundamentalistické postoje, které nepřipouštějí rozmanitost a natož kritiku.
Ve světle toho, co bylo řečeno, co můžeme udělat, abychom využili potenciálu globalizace pro výhody našich náboženských tradic, pro dobro naší planety, pro pokrok lidstva a konečně pro slávu Boží? Copak nám, věřícím lidem bez ohledu na náboženství, tato globalizace neukládá povinnost spolupráce ve světě, který bude charakterizován globální solidaritou a civilizací lásky? Já samozřejmě nemám připravené odpovědi na tyto otázky a proto je zde, na tomto Fóru, prezentuji, abychom se jimi mohli společně zabývat a doufat, že nalezneme realistická řešení. V mých očích je toto Fórum pro nás jedinečnou příležitostí jak po sobě zanechat stopu v historii. Trvá jen tři dny, ale já pevně věřím, že může přinést užitek. Existují náboženské hodnoty, které však někdy nejsou respektovány. Bůh, náš společný pán, který je viděn a nazýván různými jmény, je za nás zodpovědný. Když nás stvořil, řekl: ,,Je to dobré dílo." Příští generace nás velice ostře odsoudí, pokud necháme tento okamžik odplynout bez odvahy vytvořit taková vodítka, která umožní lidstvu, aby bylo společností, jež se bude řídit láskou, která nám umožní obrátit se k Bohu, který je naším původcem a naší věčnou budoucností.