(2002)

13.04.2003 11:16

Ústředním tématem panelové diskuse o informační propasti a roli médií byla nejen nejednoznačná povaha informační společnosti, tedy charakter, způsoby šíření informací a dynamický rozvoj informačních technologií, ale také různé formy informačních nerovností. Hlavním cílem bylo hledat společná východiska pro budoucnost informační společnosti.

Systém globální ekonomiky bývá často kritizován za to, že je nastaven ve prospěch bohatých států a nadnárodních korporací. Účastníci panelu diskutovali nejen o současné podobě globálního obchodu a ekonomiky, ale také konfrontovali návrhy týkající se budoucí podoby světové finanční architektury.

Kritici politiky nadnárodních společností tvrdí, že v soukromém sektoru převažují obchodní zájmy a zisk nad jinými faktory, jako jsou respekt vůči kulturní rozmanitosti, životnímu prostředí a lidským právům. Jsou zisk a veřejný zájem v nutném rozporu? Součástí panelové diskuse byly také návrhy na vytvoření konkrétních mechanismů pro zvýšení odpovědnosti a podpory udržitelného rozvoje ve světě.

Zatímco o nutnosti zabývat se tématem zahraničního dluhu panuje všeobecná shoda, o mechanismech a velikosti úlev se stále vedou debaty. Panelová diskuse o překonání propasti zahraničního dluhu konfrontovala různá stanoviska a hledala společnou strategii pro státy, mezinárodní věřitele a občanské organizace.

Na závěr jednotlivých panelů formulovali jejich účastníci klíčové teze diskuse a pokusili se nalézt společné odpovědi na nastolené otázky. Tyto výstupy byly prezentovány během závěrečného pléna. Věříme, že tyto výstupy mohou v budoucnu sloužit zúčastněným stranám v pokračující debatě o globalizaci