Andělé a jejich poslání

21.10.2018 00:22

 

Padlí andělé nebo též padlí duchové, démoni, běsi náleží do rodu andělů a mají všechny vlastnosti andělské přirozenosti. Je třeba objasnit podstatu andělské přirozenosti, příčiny stvoření andělů a jejich poslání.
Podle sv. Athanasia Velikého: "Andělé jsou bytosti živé, rozumné, beztělesné, nesmrtelné, mající schopnost zpívání".

Sv. Dimitrij Rostovský říká: "Andělé byli stvořeni k obrazu a podobenství Božímu stejně tak, jak později byl stvořen člověk". Shodně s učením sv. Ignáce (Brjančaninova) Boží obraz jak v andělech, tak v člověku má podstatu v rozumu, v kterém se rodí a sídlí myšlenky. Právě z našeho rozumu vychází duch, pomáhající mysli a oživující ji. Tento obraz jako archetyp není viditelný. Ovládá celou andělskou podstatu. Andělé jsou ohraničení časem a prostorem a mají svůj vnější vzhled.

O příčinách stvoření andělů sv. Řehoř Theolog v paschálním kázání říká: "Dobrota nebyla uspokojena nazíráním sama sebe. Musela vylít a rozprostřít dobro, aby se mnozí stali jejími účastníky, protože právě to je vlastní nejjasnějšímu dobru. Dobro myslilo anděly a nebeské duchy. Myšlenka se stala činem, který se dokonal Slovem a vyplnil se Duchem. Tímto způsobem byli stvořeny druhé světlosti, sloužící Světlosti První... Nespočetné andělské sbory obklopují prvotní Příčinu a přinášejí jí něco více než chválu v písních. Posvěcují se při tom nejčistším světlem, které je osvětluje různě, podle jejich přirozenosti nebo stupně".

Učení o andělských zástupech bylo vysvětleno v díle sv. Dionýsia Areopagity "O nebeské hierarchii". Opíraje se o sv. Tradici, vyjadřuje se dost jasně, když říká, že zástupy andělské se dělí na tři hierarchie: vyšší, střední a nižší. Každá hierarchie se skládá ze tří stupňů. Do nejvyšší náleží: serafinové, cherubíni a trůny. Do střední: panstva, síly a mocnosti. Do nižší: počátky, archandělé a andělé. Všechny stupně nebeských sil mají společný název andělů, shodně s podstatou jejich služby. Pán zjevuje svou vůli andělům vyšších stupňů a ti opět nižším. Tímto způsobem tajemství Boží přechází od serafinů dolů k andělům, při čemž každá následující hierarchie je zasvěcena do té části tajemství, kterou je schopna unést na daném stupni svého duchovního rozvoje. Samo slovo (aggelos) v překladu z řečtiny znamená posel. Tento název andělé dostali vzhledem k charakteru své služby, kterou všelaskavý Bůh sesílá lidskému rodu. O tom svědčí též sv. apoštol Pavel, když říká: "Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?" (Žd 1, 14) Podle sv. Řehoře Theologa: "... jako plnitelé Boží vůle, díky svým přirozeným dovednostem a velikosti lásky, přenášejí se z místa na místo a doprovázejí všechny všude. Přispívá k tomu pohotovost služby stejně tak jako lehkost jejich přirozenosti."

Sv. Ignác (Brjančaninov) poznamenává rovněž, že pomoc ve vykoupení není jediným cílem služby andělů, ačkoli kvůli tomu dostali svůj název mezi lidmi. Byl jim poskytnut svatým Duchem a v Písmě svatém. Doba stvoření andělů není konkrétně v Písmu svatém uvedena, ale podle učení Církve stvoření andělů předcházelo před stvořením materiálního světa i člověka.