Aristotelova logika

18.04.2009 14:20

Aristotelés založil logiku jako vědu ve vlastním slova smyslu. Název logika je odvozen od řeckého slova "logos". Aristotelés sám toto slovo ještě neznal a používal označení "analytika" a jiné termíny. Logika je nauka o správném myšlení, přesněji o formách a metodách myšlení (tedy nikoliv o obsahu myšlení). Nemůže ukázat, co musíme myslet, ale pouze jak musíme v myšlení postupovat, abychom od něčeho daného dospěli ke správným závěrům. To odlišuje logiku jako formální vědu od věd reálných. Od psychologie, která se také zabývá lidským myšlením, se odlišuje tím, že neučí, jak myšlení skutečně probíhá, ale jak má probíhat, aby vedlo k vědeckým poznatkům. Je tedy zjevné, že logika patří k nejabstraktnějším a tím i k nejobtížnějším oborům filozofie.
Přistupme nyní ke stručnému výkladu Aristotelovy logiky.
Naše rozumové myšlení se děje v pojmech. Správné může být naše myšlení pouze tehdy, když pracuje se správnými pojmy. Jasné pojmy pro vědecké myšlení získáme jejich definicí.
Každá definice má dvě části. Musí předně zařadit definovaný předmět do třídy, jejíž obecné znaky souhlasí se znaky definovaného předmětu: Co je to člověk? Člověk je živočich. Na druhé straně musí udat, čím se tento předmět odlišuje od ostatních předmětů téže třídy: Člověk je živočich obdařený rozumem. Definice tedy obsahuje znak oddělující a rozlišující a znak spojující, společný (případně více takových znaků).
Existují pojmy vyšší a nižší obecnosti. Živočich je např. obecnější pojem než člověk nebo pes, protože kromě nich existují další živočichové. Pokud vyjdeme od pojmu, který má vyšší obecnost (rodový pojem), můžeme přibíráním dalších "specifických rozdílů" sestoupit k užším pojmům s nižší obecností (druhový pojem) a od těch dále k pojmům, které jsou tak úzké, že je již nelze štěpit do dalších podskupin, protože se týkají jednotlivostí: živočich - savec - pes - jezevčík - hnědý dlouhosrstý jezevčík - "tento, konkrétní" hnědý dlouhosrstý jezevčík. Aristotelova nauka kladla důraz na to, aby sestup od obecného ke zvláštnímu a vzestup od zvláštního k obecnému probíhal ve správném pořadí, v postupných krocích, které nevynechají žádný krok.
Aristotelés zavedl také pojem kategorie. Zvolil nejprve namátkou pojem a zkoumal, zda jej lze či nelze odvodit z nadřazených rodových pojmů. Tímto postupem dospěl k deseti kategoriím, o kterých soudil, že již nemají žádný společný nadřazený pojem, tedy že jsou pojmy základními a původními pro všechny pojmy ostatní. Tyto kategorie vyznačují jakoby různá možná hlediska, z nichž se lze na daný pojem dívat.
Původně Aristotelés zavedl následující kategorie: substance, kvantita (množství), kvalita (vlastnost), relace (vztah), kde, kdy, poloha, mít, činit, trpět.
V pozdějších spisech Aristotelés při výčtech ještě některé kategorie vypustil. Podle něj kategorie nemají stejnou hodnotu. První čtyři jsou nejdůležitější, mezi nimi však především substance. Je zřejmé, že se lze o tomto závěru přít, což se v hojné míře dělo.
Pojmy spojujeme ve věty, neboli soudy (v logickém smyslu). V každém soudu jsou spojeny nejméně dva pojmy. Subjektem se nazývá ten pojem, o kterém se něco vypovídá. Predikátem se nazývá výpověď, která se činí o subjektu (Tento postup se opíral o stavbu řeckého jazyka).
Aristotelés se pokusil rozdělit soudy do různých tříd. Odlišoval kladné soudy ("Tento karafiát je červený") od záporných soudů ("Tento karafiát není červený"). Dále rozlišoval obecné soudy ("Všechny karafiáty vadnou"), částečné soudy ("Některé karafiáty nevoní") a jedinečné soudy ("Tento karafiát je žlutý"). Nakonec odlišoval soudy, které vypovídají, co je ("Tento karafiát kvete") od soudů, které vypovídají, že něco nutně je ("Tento karafiát musí dnes rozkvést") a od soudů, které vypovídají pouhou možnost ("Tento karafiát možná dnes rozkvete").
Soudy se spojují v úsudky. Nauka o úsudku je jádrem Aristotelovy logiky. Myšlení se podle Aristotela odehrává vždy v úsudcích. Úsudek je "řeč, ve které z určitých předpokladů vychází něco nového" [Aristotelés: První analytiky I, 24b 18]. Je to odvození nového soudu z jiných soudů. Úsudek je složen vždy z předpokladů (premis) a závěru (konkluze) z nich vyvozeného.
V centru nauky o úsudku stojí tzv. sylogismus. Skládá se ze tří částí: z (obecné) věty horní: "Všichni lidé jsou smrtelní", z (speciální) věty dolní: "Sókrates je člověk". To jsou premisy úsudku. Konkluzí (závěrem) je "Tedy (také) Sókratés je smrtelný". Aristotelés sestavil více základních tvarů (figur) takových úsudků. Slabina této sylogistické figury tkví v tom, že v již v horní větě se předpokládalo, co má vyjít až v závěru. Kdyby totiž Sókrates nebyl smrtelný, pak by horní věta "Všichni lidé jsou smrtelní" nebyla v uvedené obecnosti správná.
Úsudky se spojují v důkazy. Důkaz je logicky nutné odvození jedné věty (úsudku) z jiných vět prostřednictvím postupných úsudků. To, z čeho má být nějaké tvrzení dokázáno, musí být ovšem samo již dokázáno. Musí být dokazatelné z nadřazených vět. Pokud pokračujeme tímto způsobem, narazíme na určitou mez, na věty nejobecnějšího charakteru, které již dále dokazovat nelze. Podle Aristotela je náš rozum schopen bezprostředního a neomylného uchopení takových vět. Nejvyšší z nich je zásada sporu: "To, co je, nemůže zároveň v témže ohledu nebýt." Tím je formulována první ze čtyř zásad myšlení (Aristotelova formulace zní: "Totéž nemůže jednomu a témuž v témže ohledu příslušet a zároveň nepříslušet"). Ostatní tři principy, které byly během vývoje filozofie zformulovány později jsou zásada identity (A = A), zásada vyloučení třetího ("Mezi bytím a nebytím téže vyslovené věcné souvislosti není nic třetího") a zásada dostatečného důvodu.
Aristotelés jako přírodovědec věděl, že odvozování zvláštního z obecného pouze prostřednictvím takových důkazů nám nikdy nemůže poskytnout dostatečné poznání. V praxi musíme zpravidla jít cestou právě opačnou, totiž vyjít od jednotlivých pozorování a dospět jejich souhrnem a porovnáním k obecným závěrům. Aristotelés proto probírá i tuto cestu - indukci.
Indukce je postup, kterým větu nevyvozujeme teoreticky z věty obecnější (tzv. dedukce), ale dokazujeme ji tím, že se její faktická platnost vykáže na co možná nejvíce případech, které pod ni spadají. Např. věta "Kovy jsou těžší než voda" může být dokázána tím, že postupně dokážeme platnost vět "Zlato je těžší než voda", "Stříbro je těžší než voda" atd. Nepodmíněné jistoty ovšem tímto způsobem nikdy nedosáhneme. Ikdyž totiž vyzkoušíme všechny známé kovy, může být objeven kov, pro který to neplatí. A skutečně, mohla tato věta platit pouze do doby, než byl objeven v draslíku kov, který je lehčí než voda. Ikdyž pomocí indukce nepřekročíme větší nebo menší pravděpodobnost, přece jen indukce zůstává nepostradatelnou vědeckou metodou.
I Aristotelés ovšem věděl, že je nemožné uchopit všechny myslitelné jednotlivé případy v pozorování a tím důsledně dokázat větu induktivní cestou. Hledal proto cestu, jak indukci zajistit vyšší stupeň jistoty a nalézá ji v tom, že u dané věty vždy zkoumá, kolik učenců před ním ji považovalo za správnou a jaká autorita jim přísluší. Tento postup ovšem měl svoji mez, neboť všichni učenci se mohou shodovat a přesto se mýlit. Aristotelés opakovaně tuto mez překračoval.

Příroda
Aristotelovy přednášky týkající se fyziky byly zčásti spíše metafyzikou, zčástí v každém případě fyzikou teoretickou. Zabývaly se nejobecnějšími základními pojmy fyziky: prostorem, časem, látkou, příčinou, pohybem. Aristotelés v nich načrtával obraz vesmíru. Mnohá místa v přírodovědeckých spisech obsahují výčet názorů jeho předchůdců a jejich kritika. Aristotelés zde často postupoval nespravedlivě, nicméně dnes mu vděčíme díky těmto pasážím za podstatnou část našich poznatků o učení těchto mužů.
Základní Aristotelovou myšlenkou při výkladu přírody bylo, že pozorování přírody nám všude ukazuje podivuhodnou účelnost. Od největšího k nejmenšímu je všechno účelně uspořádáno. Nic, co se děje pravidelně, nelze vyložit pomocí náhody a proto je všeobecnou účelnost přírody nutno vysvětlit tak, že vlastní důvod věcí spočívá v jejich posledních příčinách, v jejich účelovém určení. Toto vysvětlení přírody se nazývá teleologií.
Zda Aristotelés napsal vědecké dílo o rostlinách, není jisté. Zabýval se botanikou a v každém případě je zakladatelem systematické a srovnávací zoologie. Podle Aristotela všechno živé má schopnost pohybovat se samo od sebe. V metafyzice Aristotelés vysvětluje, že k pohybu může dojít jen tam, kde kromě pohybovaného je i pohybující. Proto v tom, co se pohybuje samo od sebe musí být jak pohybované, tak pohybující. Pohybované je tělo a pohybující je duše. Vztah těla a duše je týž jako mezi látkou a formou - tělo je látka, duše je forma. Duši, která pohybuje a formuje tělo, Aristotelés nazývá slovem entelchie.
Duše je účelem těla a tělo je nástrojem (řecky: organon) duše. Nejnižším stupněm organična jsou rostliny. Jejich životní funkce jsou výživa a rozmnožování. U živočichů přistupuje schopnost smyslového vnímání a změna místa, u člověka schopnost myslet. Jsou tedy tři druhy duše, vyživující (rostlinná), smyslově vnímající (živočišná) a myslící (lidská). Vyšší duše nemůže existovat bez duší nižších.