Biblická proroctví o devastaci Země a konci věku

07.06.2014 11:56

Jeremjáš 12:4
Jak dlouho ještě bude Země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo. Ale říkají: "Do naší budoucnosti Bůh nevidí."

 

Ozeáš 4:1-3
Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli Země, protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha na Zemi.
Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev.

Proto Země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.

 

Ozeáš 2:20-25
V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří a s nebeským ptactvem i se zeměplazy. Vymýtím ze Země luk, meč i válku a dám jim uléhat v bezpečí.
Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.

V onen den odpoví, je výrok Hospodinův, odpovím nebesům a ona odpovědí Zemi, Země pak odpoví obilím moštu a oleji a ony odpovědí Jizreelu (to je Bůh rozsívá).
Vseji jej pro sebe do Země, Neomilostněné budu milostiv, těm, kdo Nejsou-lid-můj, řeknu: "Tys můj lid", a on řekne: "Můj Bože!"

 

Izajáš 24:1-23
Hle, Hospodin vyplení Zemi a zpustoší ji, rozvrátí její tvářnost a rozpráší její obyvatele.
Bude na tom stejně lid i kněz, otrok i jeho pán, služka i její paní, kupující i prodavač, věřitel i dlužník, lichvář i zadlužený.

Země bude zcela vypleněna a vyloupena; toto slovo promluvil Hospodin.
Truchlit, vadnout bude Země, chřadnout, vadnout bude svět, nejvznešenější z lidu Země budou chřadnout.
Zhanobena je Země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu.
Proto pozře Zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat; proto obyvatelé Země zajdou v žáru a zůstane lidí maličko.
Bude truchlit mošt, zvadne vinná réva, všichni, jejichž srdce se raduje, budou vzdychat.
Ustane veselí bubnů, pomine hluk rozjařených, ustane veselí citary.
Nebudou pít za zpěvu víno, opojný nápoj pijákům zhořkne.
Zbořeno bude pusté město, vchod do každého domu bude zatarasen.
V ulicích bude žalostný křik pro víno, nastane večer veškeré radosti, veselí se vystěhuje ze Země.
Ve městě zůstane hrozná spoušť, zničena, rozbita bude brána.
I bude uprostřed Země, mezi národy, tak jako když se srážejí olivy, jako paběrky, když končí vinobraní.
Všude pozvednou svůj hlas a budou plesat, nad důstojností Hospodinovou budou jásat i při moři.
Proto vzdejte Hospodinu čest i na východě, jménu Hospodina, Boha Izraele, na ostrovech mořských.
Od kraje Země jsme slyšeli prozpěvovat: "Sláva spravedlivému!" Já jsem však řekl: "Je mi zle! Je mi zle! Běda mi!"
Věrolomní jednají věrolomně, věrolomní se dopouštějí věrolomnosti.
Postrach, propast, past na tebe, obyvateli Země!
Kdo uteče před hlučícím postrachem, padne do propasti, a kdo vyleze z propasti, do pasti se lapí, otevřou se nebeské propusti shora a budou se třást základy Země.
Země se rozlomí, Země se rozkymácí, Země se rozpadne.
Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nevěrnost, i padne a už nepovstane.
V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na Zemi.
Budou sebráni, jako je sebrán vězeň do jámy, a budou zavřeni pod zámek; po mnohých pak dnech budou potrestáni.
Zardí se bledá luna, zastydí se žárné slunko, až se Hospodin zástupů ujme kralování na hoře Sijónu a v Jeruzalémě před svými staršími v slávě.

 

Zjevení Janovo 11:17-19
"Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády.
Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili Zemi."

Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití.

 

Lukáš 21:25-36
"Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na Zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí.

A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko."
Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom:
Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko.
Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.
Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane.
Nebe a Země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.
Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na Zemi.
Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."