Biblické texty jinak než je známe

06.04.2014 15:47

 

I když Bibli čteme opakovaně, stále nacházíme nové a nové myšlenky, které jsme minule nepostřehli. Platí to ale i naopak. Neustálým opakováním nějakého textu získáme falešný pocit, že text dostatečně známe a ani si nevšimneme, že nám něco uniká. Výrazný vliv na pochopení pisatelovy myšlenky má použitý překlad. Každý překlad je zároveň výkladem, podle toho, jak překladatel myšlenku pochopí. Ukazuje se tedy jako velmi užitečné, nespoléhat pouze na jeden biblický překlad, ale využít toho, že v dnešní době je k dispozici překladů několik a vzájemně je porovnávat.
 
Nebezpečná modlitba
Žalm 26:2   Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřib moje ledví a mé srdce!
(srovnej také Žalm 139:23)
Tak jako David můžeme i my v modlitbě pronést věci, které nedomyslíme do důsledku. Co ve skutečnosti znamená žádost k Bohu: „Prozkoumej mé srdce“ a jakým způsobem si představujeme, že nám odpoví? Uvědomoval si David, že prosí Boha o zkoušku, v níž by se prokázala kvalita jeho jednání? A neobstál.
 2. Samuelova 11:2-4           [PNS]
A stalo se za večerního času, že David vstal z lůžka a procházel se po střeše královského domu; a ze střechy zahlédl ženu, jak se koupe, a ta
žena byla velmi vzhledná. Potom David poslal a dotazoval se na tu ženu a někdo řekl: "Není to Eliamova dcera Bat-Šeba, manželka Hetity Urijáše?" Poté poslal David posly, aby si ji vzal. Vešla tedy k němu, a on s ní ležel…
 
 
Příběh Boha
Genesis 3:22         EKU  I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé…“
1.Mojžíšova 3:22  PNS  A Jehova Bůh dále řekl: Hle, člověk se stal jako jeden z nás v poznání dobrého a špatného …
Kolik pozorných a nezaujatých čtenářů si po přečtení tohoto verše řeklo: „Vida, v nebi existuje zlo“. Obávám se, že velmi málo. Pravděpodobně i teď se ozývají hlasy a odsuzují toto rouhání; přesto zajdeme ještě dál. Po dlouhou dobu bylo zlo nedílnou součástí výchovné metody svobodných bytostí. Zapomeňme na anděly rozplývající se láskou a něhou. Symbolem lásky je v Bibli lidská tvář.
 
Kazatel 3:11   PNS   Každou věc učinil krásnou v její čas.  Dokonce neurčitý čas vložil do jejich srdce,  aby lidstvo nikdy nezjistilo dílo, které [pravý] Bůh učinil od začátku do konce.
Kazatel 3:11   JERU    všechno, co on dělá, dělá v pravý čas. Vložil jim do srdce souhrn času, ale člověk přitom nedokáže pojmout od počátku do konce to, co Bůh dělá.
Aby verš dával smysl, musíme použít logiku a porovnání textů. Bůh vložil do člověka vlastní historickou zkušenost, aby lidstvo nemuselo opakovat chyby předešlých civilizací. Bible o tom mluví jako o Božím duchu. V dnešní situaci to zní neuvěřitelně, ale původní plán takový byl.  
 
Nepoznaná moudrost
1. Korintským 2:7, 8  My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě a kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal; kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy.
O čem zde Pavel mluví a platí to na vůdce světa prvního století, nebo se mocní dodnes nepoučili?
1. Mojžíšova 9:6   Kdokoli prolévá lidskou krev, člověkem bude prolita jeho vlastní krev, neboť On udělal člověka k Božímu obrazu.
Jedna z věcí, kterou lidstvo dostalo do výbavy od svého tvůrce (jako součást zkušenosti minulých civilizací), je naprostá netolerance k dobývání moci metodou pobíjení nepřátel. Lidem nebyl projektován zvířecí model, kde vítěz zabije své soky a sklidí obdiv stáda. Nemluvím o výjimkách a psychopatech, ale o obyčejných lidech. Nikdo si dlouhodobě neudrží moc, pokud své protivníky likviduje. Zeptejte se svržených diktátorů. (Srovnej také Zj.6:9-11).
Pro lidskou společnost platí, že se z dlouhodobého hlediska nejsilněji prosadí nenásilná idea, čehož se stala důkazem např. idea křesťanská v prvním století, když obstála proti meči a pronásledování.