Byzantská filosofie

16.08.2009 14:28

Základní rysy:

1) filosofie je cizí = pohanská

2) filosofie má plnou autonomii

3) nedochází ke střetu fakult (theologie v klášterech, filosofie ve školách pro funkcionáře)

4) filosofie je zaměřena encyklopedicky

 

Instituce (auditoria: Konstantinopolis, Alexandrie, Bejrút, Atény; později Magnaura cca 820; po dobytí Bejrútu a Alexandrie převzala vše Magnaura – Lev Mathematik – platonik, Archimédes, Eukleides; v 11. století soukromá škola v Kilikii – Michael Psélos; 13. století Konstantinopolská akademie – Múseion – skutečná univerzita, studoval na ní i Filelfo)

 

Raný středověk

Harrán (Damaskios, Simplikios…) novoplatónský aristotelismus

Nestoriáni (spojení dvou hypostazí akcidentální či morální, Antiochie, po represi odchod do Persie, ústřední nauka perské církve)

Pavel z Nisbidu, komentář k logice, v perštině, překlad do syrštiny

Monofyzité (původně Alexandrie, po Chalkedonském koncilu zmírněná forma v Sýrii a Egyptě, una natura duplex, natura ex duabus composita)

Sergius z Reschainy, komentář k logice, překlady z Galéna, překlady Aristotela, Porfyria a Dionysia do syrštiny (autorství?), syrští monofyzité prostředkovali řeckou filosofii Arabům

Jan Filiponos (zachránil filosofickou školu v Alexandrii, vytlačil odtud Prokla, dvojnásobný heretik, monofyzita obvinění z tritheismu, spisy: O věčnosti světa proti Proklovi, komentáře k Aristotelovi, Kategorie, Analytiky, O vzniku a zániku, O duši I, II, Fyzika, Meteorologie, vlastní pojednání O intelektu, Proti Aristotelovi)

 

Dionysios Areopagita (6. století, Sýrie)

O mystické theologii, O Božích jménech, O nebeské hierarchii, O církevní hierarchii, Listy

(Jan z Damašku, 8. století)

Fótios (820 – 891)

Cyril a Metoděj, encyklopedie Knihovna, Odpovědi na Amfilochiovy otázky, vrchol první renesance – encyklopedie Suda (Val), Fotiovi žáci po stu letech

Michaél Psellos (1018 – asi 1078)

Novoplatonská interpretace Chaldejských věšteb (křesťanské užití Platona i Prokla, pokud jde Proklův odkaz ve věci unum animae, květu rozumu je Psellos věrný Proklovi, po jeho smrti odsouzení pohanské filosofie, především Prokla, konstantinopolským synodem, postižen Jan Italos)

Jan Italos (vrchol činnosti kolem 1055)

novoplatónský aristotelismus, dialektik, dochováno 93 aporií, obviněn z aplikace logiky na theologii, teorii idejí, metempsychosu, od této doby již v Byzanci nenajdeme platonismus jen různé formy aristotelismu

Eustratios z Nikaie (1050 – asi 1120)

známý i na Západě především jako komentátor Aristotelovy etiky, obviněn z aplikace logiky v theologii, obhajobu sylogistiky, původce systematizace universálií na ante rem, in re, post rem a ekvivalence mezi univerzáliemi a veškerenstvem (de universali et toto), z Dionýsia pojem „předobsaženosti“ - nejvyšší Dobro principem všech jsoucen (superhabens, prehabens, superintelligibiliter, supersubstantialiter – Grosseteste)

Michaél z Efesu (vrchol činnost kolem 1110)

Isák Komnénos Sebastokratór (vrchol činnosti kolem 1140)

 

Vztahy se Západem (Pisané a žáci Gilberta z Poitiers – Lev Toskánský, Hugo Aetherian, překlady a výtahy z Athanasia, Řehoře z Nazianzu, Basila z Kaisareie, Epifania, Kyrilla z Alexandrie a Jana z Damašku; Burgundio, překlad De fide orthodoxa od Jana z Damašku, De natura hominis od Nemesia z Emesy, Jakub z Benátek, první středověký překladatel Aristotela do latiny; dominikáni v Peře, zakladatel Vilém Bernard překládal Tomáše Akvinského do řečtiny, předtím řecké kláštery na Sicilii a v Jižní Itálii – texty z nichž Tomáš Akv. sestavil Catena aurea)

 

13. století (1204 dobytí Byznace při 4. křížové výpravě – Balduin Flanderský a dože Jindřich Dandolo, Bonifác z Monferratu – Soluňské království, Villehardouin – Morejské Království na Peloponnésu; vyhnání křižáků Michaél VIII. Palaiologos 1259-1261)

 

Theodor II. (1254-1258, O jednotě přírody, Výklad vesmíru, Křesťanská theologie, ovlivněné Timaiem)

Georgios Pachymeres (platonismus: Parafráze svatého Dionysia z Areopagu, Výklad II. části dialogu Parmenides, opis Proklova komentáře k Alkibiadovi I.; aristotelismus: Výtah z Aristotelovy filosofie, 12. knih, Pojednání o čtyřech vědách, komentář k Boethiovu De differentiis topicis)

 

14. století

Nikeforos Chumnos (1250-1337, starší pojetí aristotelismu - fyzika, v mezích dogmatu, zvláště vyvrácení Plotína ohledně duše – současné stvoření látky a fromy duše, proti preexistenci duše a anamnesi)

Theodor Metochites (1270-1332, novější pojetí aristotelismu – astronomie; Základy astronomické vědy, z Ptolemaiova Almagestu a Aristotelovy Fyziky proti Nikeforovi)

 

Hesychastický spor

proti: Barlaam ze Seminary (1290 – asi 1348) List Ignáci Hesychastovi (předtím 18 textů proti Filioque, odpůrce latiníků, zastánce shody mezi Platónem a Aristotelem (každý vládne své oblasti hmotné a nehmotné, při diplomatické misi v Avignonu se seznámil s Petrarkou a naučil ho řecky, později uprchl na Západ, konvertoval a stal se biskupem v Gerace)

Řehoř Palamas (1296 – 1359) – obhajoba hesichasmu, tzn. participovatelnosti nestvořených božských energií (oproti neparticipovatelné božské bytnosti), které vede ke zbožštění (theosis); odmítnutí platonismu, aristotelismu, ale také latinské scholastiky, především tomismu; spisy: Obrana těch, kdo se oddávají posvátnému klidu, Stopadesát fyzikálních, theologických, etických a praktických kapitol

 

hesychasmus: navazuje na Řehoře s Nyssy („v klidu –hesychia- se lze oddat nahlížení neviditelných věcí a zřít nepopsatelné světlo“), usebrání, půst a očištění –nepsis- umožňuje spatření nestvořeného Božího světla

 

odpůrce hesychasmu: Nikéforos Gregoras (asi 1259 – 1360), proti Barlaamovi (z Platóna, Aristotela i Prokla, že mezi energiemi nelze rozlišovat, natož je participovat; nadto proti Barlaamovi popírá mystické poznání vůbec)

 

Tomismus a antitomismus na Východě

 

Tomismus

 

Demetrios Kydónés (1324 – 1397/98) první překlad Sumy proti pohanům, překládal také Augustina

 

Kritika Palamitů, meteórofénax (z Aristofana), spor je sociální elita, i církevní x athosské mnišství a také jde o spor o přípustnost dialektiky v teologii

 

cit. 59/60

 

Antitomismus

 

Kallistos Angelikúdés (1340 – 1420), Kata Thomá Akinaton, 641 rozčleněných argumentů, epektasis (z Řehoře z Nyssy)

 

15. století

 

Tomismus

 

Manuel Kalékas (zemř. 1410) O principech obecné víry

 

Antitomismus

 

Marek z Efefsu (1394 – 1445), ve Ferraře a Florencii nepodepsal unii, vyvracel Barlaama ze Seminary, Sylogistické kapitoly o vycházení Ducha svatého

 

Platonismus a aristotelsmus

 

Předkolo sporů ranné italské renesance, kam se spor po pádu Byzance přenesl. Renesance – do jisté míry „druhý život“ Byzantského humanismu.

 

Geórgios Gemistos Plethón (1355/60 – asi 1452)

 

Narozen v Mystře ve dříve Villehardouinském Achájském knížectví. Platonik, snažící se programově o obnovu hellénství, včetně polyteismu a velkých témat Platónovy a stoické filosofie.

 

1439 Rozdíly mezi Platónem a Aristotelem

1448 Proti Scholariovým námitkám ve prospěch Aristotela

Nómon syngrafé, Svod zákonů – 111 kapitol zničeno Georgiem Scholariem (Gennadiem II.), kromě několika zlomků 16 kapitol a obsahu, který byl uschován, aby bylo možné spálení zdůvodnit)

Aristotela kritizuje kvůli „prvnímu hybateli“ a kvůli nauce o mravním dobru jako theórii, obhajuje nauku o idejích.

V mládí pobýval v Adrianopoli a byl žákem Žida Elíši, který ho seznámil s Zoroasterismem.

 

Georgios Kúrtésés Scholarios (Gennadios II.) (asi 1405 – 1472)

 

Aristotelik, patriarcha ortodoxní církve, komentáře k Aristotelovi, překlad De ente et essentia, shrnutí Theologické sumy a Sumy proti pohanům, překlad De sex principiis od Gilbera z Poitiers a Sumulae logicales Petra Španělského, ve stáří soubor pojednání O duši.

 

Proti Plethónovi

 

1343/44 Proti Plethónovým obtížím ohledně Aritotela

1450 List Plethónovi

Proti neznabohům a polytheistům

 

2 propalamitské spisy

 

Aristotelik

 

Geórgios z Trapezuntu (1394 – 1472/3)

 

Comparatio philosophorum Platonis et Aristotelis, latinsky

 

Platonik

 

Ióannés Béssarión (asi 1403 – 1472)

 

odpověď na Comparatio