Černý drak

28.08.2015 22:49
Zaklínám tě, kniho, abys byla užitečná a prospěšná všem, kdož tě budou čísti ku zdaru svých podniků. Zaklínám tě opět při mocné krvi Ježíše Krista v kalichu obsažené, abys byla užitečná všem, kdož tě budou čísti. Vymítám z tebe vše zlé, ve Jménu Nejsvětější Trojice, ve Jménu Nejsvětější Trojice, ve Jménu Nejsvětější Trojice.
Nečti tuto knihu v hodinách
13–15 a 19–20.

 

Tato kniha je vědění Dobra a Zla.

Jest lhostejno, čtenáři, jsi-li mlád nebo stár, bohat nebo chud, šťasten či nešťasten – avšak je-li Tvé srdce zmítáno lakotou neb nenávistí, vrhni ji do ohně, neboť jinak Ti bude pramenem všeho zla, příčinou Tvé zkázy a úplné záhuby.

Jsi-li však pln víry, naděje a lásky, uschovej ji jako nejdražší poklad všehomíra. Jsi svobodný ve svých činech, nezapomeň však, že budeš nucen skládati přesný účet z užívání pokladů, které Ti zde svěřuji. Pokud se týče mne, služebníka Božího, odmítám každou zodpovědnost za to, že jsem nenapsal tuto knihu pouze pro dobro lidstva.

 

TABULKA PŘÍHODNÝCH A NEPŘÍHODNÝCH DNŮ


 

Dny příhodné Měsíc Dny nepříhodné
3-10-27-31 Leden 13-23
7-8-18 Únor 2-10-17-22
3-9-12-14-16 Březen 13-19-23-28
5-17 Duben 18-20-29-30
1-2-4-6-9-14 Květen 10-17-20
3-5-7-9-12-23 Červen 4-20
2-6-10-14-19 Červenec 5-13-27
5-7-10-14-19 Srpen 2-13-27-31
6-10-13-19-30 Září 13-16-12-15
13-16-22-31 Říjen 3-9-27
3-13-23-30 Listopad 6-25
10-20-29 Prosinec 15-28-31


 
 

PŘEDMLUVA

Milý čtenáři! Dovol mi, abych Tě vzal za ruku a učinil s Tebou několik kroků po nesnadné cestě, která je naznačena v tomto díle. Pronikni dobře mé rady a bude Ti to ku prospěchu. Není to věc tak obyčejná, míti přímý styk s démony, poněvadž tito jsou našimi největšími nepřáteli, Tobě, mně i celému lidstvu, a vždy, když nám mohou ublížiti, je to pro ně velikou posilou a radostí. Zjeví se Ti dle Tvého charakteru, to jest dle Tvé slabosti: Jemní, úslužní, zdvořilí a vlídní, hřmotící, buď aby Tě klamali, nebo zastrašili, vždy však, aby Tě zničili a sebe obveselili. Chladnokrevností, pevností a mocí svou budeš se moci snadno vyhnouti jejich osidlům. Jakmile se zjeví před kruhem, nakazuj jim, aby se zdrželi všech nepravostí, které vytvářejí: zimy, horka, hluku, zápachu atd., a když si vymůžeš žádané, zapřísahej je slavnostně, aby se i budoucně toho vystříhali.

Nepřijímej od nich nic z ruky do ruky, a všechny hmotné věci, nechť vrhnou bez hluku a bez škody do té části kruhu, kterou jim označíš. Nepouštěj nikdy se zřetele, že svrchu řečený kruh, je Tvou ochranou: uvnitř jsi králem a pánem, vně budeš v moci lstivého ducha.

Někdy při provádění velké práce filosofické budeš pozorovati nepravidelnosti ve vzduchu, který vdechuješ, nebo v domě, který obýváš. Tím se však neznepokojuj: je to duch, který se bezmocně zmítá, nebo se brání provedení Tvých záměrů; zná Tvé nejtajnější myšlenky, ale nemůže Ti nijak uškoditi.

Kruhy nebo pantakly se kreslí svěcenou křídou nebo svěceným uhlím. Za svěcenou křídu jest pokládati tu, která byla během mše svaté zanechána na oltářní pokrývce nebo pod ní; není-li jiné možnosti, použij křídy, která byla položena na oltáři neb jiné posvěcené věci. Nakonec učiň toto: Jdi na hřbitov a vezmi zde větvičku zimostráze. Odnes ji domů a pečlivě uschovej, poněvadž Ti poslouží při mnoha příležitostech. Jednoho rána, zatím co bude se konati mše svatá v Tvém farním kostele, zapal ve svém domě malý ohníček ze suchého nového dřeva, to jest dřeva, kterého nebylo ještě použito k obyčejnému účelu, a potom do něho vlož větvičky zimostrázu. K vyjmutí zuhelnatělého zimostrázu použij kleští vyrobených z nového dřeva a jako dusítka jakékoliv nové skřínky.

Než budeš konati velkou práci filosofickou, velmi pečlivě očisti ruce a tělo.

Nakresli kruh o průměru asi 12 stop, dle všech pravidel, a to tak, aby nebyl přerušen, poněvadž mezera by mohla být branou pro úskočného ducha.

Vezmi vše s sebou do kruhu: svěcenou vodu i svěcenou hůlku, aby Ti duch nemohl učiniti nic zlého; abys byl jist, že Tě poslechne bez úskoku a klamu, opatř se kouzelnou vidlicí. Tu si připravíš následovně: Kup nejprve bez smlouvání nůž, jehož čepel budiž z čisté oceli. V nejvhodnější den jdi do lesa před východem slunce. V okamžiku, kdy se objeví tato hvězda nad obzorem, uřízni proutek divoké lísky dlouhý asi tři stopy, který Ti poslouží za rukojeť. Potom se odebeř k zámečníkovi, který Ti udělá dvojzubou vidlici z čepele Tvého nože. Nikomu se s ničím nesvěřuj. Mluv a poroučej nezemským tvorům, drže tuto knihu v levé a vidlici v pravé ruce; tuto drž ve vodorovné poloze, hrotem obráceným proti duchu. Všechny svrchu řečené věci mohou býti položeny na stole, ale musí býti na dosah ruky. Chceš-li, drž během práce hořící velkonoční svíci, aneb knot hořící v pálence, v lampě určené jen tomuto účelu. Učině to, shledáš, že jsi desetkrát silnější. Vzpírá-li se duch, vložíš hroty vidlice do plamene. Jinak ale tohoto prostředku nepoužívej.

V kruhu může býti více osob, ale k duchu může mluviti pouze operatér. Ostatní musí zachovati ticho, byť i se jich duch dotazoval, nebo je ohrožoval.

Vše, co Ti zde pravím, zachovávej do nejmenších podrobností. Démon na Tobě bude vyžadovati vždy odměnu a Ty mu ji nesmíš odepříti. Nedávej mu však nikdy předměty obsahující substanci Tvého těla, vlasy, krev a podobně. Také mu neházej kapesník, poněvadž bylo-li ho použito, obsahuje též substanci těla. Totéž platí i o jiných věcech, které by mohl požadovati. Odměnu mu udělíš tak, že sáhneš do kapsy a hodíš mu první minci; kterou tam najdeš. Není-li na Tobě odměna požadována, dej ji bezprostředně před tím, než ducha propustíš. Všechny velké práce filosofické vyžadují velkého počtu seancí.

Jestliže duch chce zmizeti bez Tvého souhlasu, to jest před tím, než jsi přečetl zaříkací formuli, vlož kouzelnou hůlku do ohně, nebo znovu přečti zaklínací formuli. Zatím co se znovu objevuje, vytkni mu důtklivě neposlušnost. Potom pokračuj, v práci. V žádném případě nepouštěj kruh dříve, než jsi přečetl zaklínání a formuli propouštění duchů. Tyto najdeš na konci knihy. Zavazuji tě, přečísti některé z nich, než vykročíš z kruhu. Duch se Ti nikdy nezjeví, není-li zavolán v téže chvíli srdcem i ústy. Proto musíš míti pevnou a nezlomnou vůli. jestliže se obíráš pantakly, objeví se Ti jednoho dne duchové spojení se svým pánem, aby se dali poznati. Hoď poslednímu malý svitek panenského pergamenu, zaklínaje ho, aby přitiskl svou pečeť. Když Ti ji poskytne, nalep ji na první stránku této knihy.

Když dokončíš tuto práci, jest kniha schválena a přijata. Zmizí všechny obtíže pro Tebe i pro ty, kteří ji budou napříště používati.

Můžeš čísti tuto knihu od počátku až do konce beze škody; musíš však zachovávati rady v ní obsažené do nejmenších podrobností.

*

Druhá část tohoto díla podává Ti zkušenost člověka, který po půl století byl podporou dobrých a postrachem zlých. Dovol mi, čtenáři, abych uvedl jméno tohoto pracovníka ve prospěch lidstva. Je to František Collet. Mnoho lidí ctí toto jméno a já Ti jej dávám za příklad.

*

Tajemství třetí části užívej, ale nezneužívej.

*

Dám Ti poznati tajemství Ruky Slávy a Černé Slepice, ale neřeknu Ti ničeho o tomto předmětu, neboť pouze Ty máš věděti, co jest Ti činiti. Připomínám Ti pouze, že lakomství je vždy trestáno a ctnost odměňována, a že úpisy psané krví, Tě navždy uvrhnou v moc Satana.

*

Milý čtenáři! Měj užitek z pokladů, které jsem pro Tebe shromáždil v této knize. Buď šťasten a jdi životem čině dobro.
 

I. EVOKACE

Zaklínání duchů a démonů.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého přijďte všichni Duchové, při síle a moci Svého vládce a při sedmi korunách a poutech Svého vládce. Všichni duchové pekla se mi musí zjeviti před tímto Pantaklem a kruhem Šalamounovým, až je zavolám. Přijďte od východu, jihu, západu, i severu! Přikazuji Vám to při síle a moci tohoto Trojjediného, Věčného, který jest neviditelným Bohem, stejné podstaty v jediném Slově, který stvořil nebesa, moře a vše co je pod nebesy.

Následující říkejte než duch označí knihu:

Zaklínám Vás a přikazuji Vám, duchové, všem kolikero Vás jest, abyste přijali tuto knihu. Vždy když z ní budu čísti, neb bude-li ji čísti kdokoli, buďte připraveni v své podstatě a síle! Musíte se objevit v krásné podobě lidské, tak, jak čtoucí usoudí. Za všech okolností nemáte práva na tělo, duši neb ducha čtoucího, ani nesmíte učiniti nic zlého těm, kteří ho provázejí. Nesmíte tak učiniti ani bouřemi, hlukem, hromem, pohoršením ani úrazem, ani oproštěním se od rozkazů řečené knihy. Vzývám Vás, abyste přišli ihned po skončení zaklínání, abyste činili bez meškání vše to, co je psáno v této knize. Budete poslouchati, sloužiti, poučovati a poskytovati vše, co je ve Vaší moci, bez všeho klamu, těm, kteří Vás povolají. Jestliže snad některý z povolaných duchů nemůže přijíti neb se objeviti, poněvadž je zaneprázdněn, musí býti poslány ostatní složky jeho síly, které se slavně zaváží, že vykonají vše, co bude čtoucí žádati. Zaklínám Vás třikrát svatým Jménem Všemohoucného, Boha živého, Elohima, Jehovy, Tetragramatona, abyste činili vše, co je řečeno níže. Neuposlechnete-li, uvrhnu Vás na tisíce let do muk. Jestliže kdokoliv z Vás nepřijme s úplným odevzdáním tuto knihu, vydám Vás vůli čtoucího.

Vyžádáte si přiložení pečeti a když to bylo učiněno, dejte odměnu a čtěte následující ukazujíce pantakl:
 

Propuštění ducha.

Toto jest průpověď, která vám zakazuje vzpouzeti se naší vůli a která Vám přikazuje vrátiti se do Vašich sídel. Nechá jest klid mezi námi i Vámi. Buďte připraveni vrátiti se vždy, kdykoliv budete zavoláni, abyste vykonali mou vůli.
 

Zaklínání Čtyř.

Tato čtyři zaklínání mohou býti čtena vždy a v každou hodinu. Operatér použije Velkého Pantaklu neb kruhu Šalamounova. Chceme-li vyvolati pouze jediného, jmenujme jméno dle své vůle.
 

Zaklínání Krále Východu.

Zaklínám a vzývám tě o mocný Magoa, králi Východu, k mé svaté práci všemi jmény Božími. Ve Jménu Všemohoucího, rozkazuji ti, abys byl poslušen a abys ihned přišel, nebo mi poslal bez meškání Massevela, Asiela, Satiela, Arduela, Acoriba, aby bez průtahu mi bylo odpověděno na vše, co chci věděti a aby bylo učiněno všechno, co poručím; chceš-li, přijď sám, abys vyplnil moji vůli. Neučiníš-li tak, přinutím tě veškerou silou a mocí Boží.
 

Zaklínání Krále Jihu.

O Egyme, veliký králi Jihu, zaklínám a vzývám tě při Nejvyšším a Svatém Jménu Božím, abys přišel s veškerou svou mocí před tento kruh, aneb poslal ihned Fadala, Nastracha, aby odpověděli na všechny mé otázky a vykonali mou vůli. Neučiníš-li tak, přinutím tě Bohem samým.
 

Zaklínání Krále Západu.

O králi Bayemone! Mocný, který vládneš Západem, volám tě a vzývám ve Jménu Božím. Rozkazuji ti silou Nejvyššího, aby ses mi ihned objevil před tímto kruhem se všemi ostatními duchy, kteří jsou ti podřízeni, aby mi zjevili vše, co na nich budu požadovati. Neučiníš-li to, budu tě mučiti mečem božského ohně, znásobím tvá muka a sežehnu tě.
 

Zaklínání Krále Severu.

Ó, Amayone, králi a vládče oblasti severní, volám, vzývám, zaklínám Tě při moci Stvořitelově, při síle sil, abys mi poslal ihned bez průtahů Madaela, Laavala, Bamulhaca, Belema, Ramata se všemi ostatními duchy, kteří jsou Ti podřízeni, v krásné lidské podobě. Nechť jsi v kterémkoli místě, vzdej ihned úctu, kterou jsi povinen Bohu živému, opravdovému a svému Stvořiteli. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého zjev se a buď mne poslušen před tímto kruhem. Neuškoď mému tělu ani duši! Zjev se v krásné lidské podobě, vlídné a laskavé. Přikazuji ti, abys přišel ihned, při všech božských jménech, Sechieli, Barachieli! Nepřijdeš-li ihned, Balandiere, suspensus iracundus, Origratiumgu Partus, Olemdenis et Bantatis, . . . zaklínám a vzývám tě a mocně ti poroučím, při všemohoucnosti Boha živého, pravého, při síle Boha svatého a při moci tohoto, který řekl a vše učiněno bylo, jehož svatým rozkazem vše povstalo, nebe, země i vše, co je v nich; Zaklínám tě jménem Otce i Syna i Ducha svatého, a Svatou Trojicí, Bohem, kterému se nemůžeš protiviti a jeho vládě jsi podroben; zaklínám tě Bohem Otcem, Synem i Duchem Svatým, Matkou Ježíše Krista, matkou svatou a pannou věčnou, jménem jejího svatého lůna, jejího nejsvětějšího mléka, které ssál Syn Otcův, jejím nejsvětějším tělem a duší, všemi údy této Panny, všemi bolestmi, zármutky, pracemi a urážkami, které vytrpěla ve svém životě, všemi vzdechy a svatými slzami, které prolila, zatím co její Syn úpěl mezi rameny kříže, všemi svátostmi, které byly obětovány a stvořeny a vším, co je na nebi i na zemi, k poctě našeho Spasitele Ježíše Krista a blahoslavené Marie, jeho matky a vším co je božské, Církví bojující, ctností Panny i všech svatých, Svatou Trojicí, všemi ostatními mysteriemi a znameními kříže, nejdražší krví a vodou, která vytryskla z boku Ježíše Krista, při jeho Zvěstování, při potu, který vystoupil z jeho těla, když v zahradě Olivetské řekl: »Otče, odejmi kalich smrti ode mne«; při jeho smrti i utrpení, pohřbení a slavném zmrtvýchvstání, nanebevstoupení a seslání Sv. Ducha. Zaklínám tě znovu, trnovou korunou, kterou nesl na svém čele, krví, která vyprýštila z jeho nohou a rukou, hřeby, kterými byl přibit na dřevo kříže, pěti ranami, slzami, které prolila vším co dobrovolně a s láskou pro nás vytrpěl; plícemi, srdcem, játry a útrobami a všemi údy našeho Pána Ježíše Krista; soudem živých i mrtvých, slovy evangelia našeho Pána Ježíše Krista, jeho promluvami, slovy, zázraky; dítětem v plénkách, dítětem plačícím, které matka nosila ve svém nejsvětějším a panenském lůně; slavnými přímluvami Panny, matky našeho Pána Ježíše Krista, vším, co jest z Boha a z nejsvětější matky na nebi i na zemi; svatými anděly i archanděly, všemi blahoslavenými kůry andělskými; svatými patriarchy a proroky, všemi svatými mučedníky a vyznavači, pannami a vdovami, svatými i světicemi a jménem Božím. Zaklínám Tě Sv. Janem Křtitelem, mlékem Sv. Kateřiny a všemi blahoslavenými.

*
 
 
 

ZAKLÍNÁNÍ

Toto zaklínání jest velmi mocné a může býti čteno každého dne i v každou hodinu denní i noční. Slouží k tomu, abychom se zmocnili skrytých pokladů. Jím vyzýváme ducha k přinesení těchto.

Zaklínám Vás Démoni, panující zde, nebo v kterékoliv části světa, nechť jste jakkoliv nadáni silou, která Vám byla dána Bohem a svatými Anděly, knížectvím pekelných propastí, Vašimi spolubratry Démony, nechť jste jakéhokoliv způsobu, nechť dlíte na Východě, na Západě, Jihu, Severu, či na všech stranách světových, mocí Boha Otce, moudrostí Boha Syna, silou Ducha Svatého a autoritou, která jest mi dána Naším Pánem – Ježíšem Kristem, jediným Synem Všemohoucího a Stvořitele, který nás a všechno tvorstvo stvořil z ničeho, že nemáte moci ovládnouti toto místo, je obývati a na něm meškati. Těmito Vás nutím a poroučím Vám, abyste mi zjevili dobrovolně i proti své vůli svá jména bez úskoku a klamu a abyste mě ušetřili všech špatných vlivů tohoto místa: Duchové, nechť pocházíte z kterékoliv legie a ze kterékoliv části světa, nechť obýváte kteroukoliv část světa, odpoutávám Vás všechny jménem Nejsvětější Trojice, zásluh Panny Marie a všech svatých. Duchové, kteří obýváte toto místo, volám Vás z nejhlubších propastí pekelných. Nuže, zjevte se všichni zlí Duchové, kteří jste odsouzeni do pekelného ohně i se svými spojenci, budete-li se bouřiti proti mně a nebudete-li poslušni mých rozkazů. Zaklínám Vás, vyzývám a volám Vás, hrozím a poroučím Vám veškerou mocí Vašich Vládců, abyste přišli, byli poslušni a odpovídali na vše, nač se Vás otáži a vykonali vše, co Vám poručím jménem Ježíše Krista. Jestliže ihned neuposlechnete, zvýším Vaše pekelná muka na tisíc let. Přikazuji vám ve jménu Třikrát Svatého Boha, jménem: Hain, Lon, Hilan, Sabaoth, Hélim, Radiaha, Ledieha, Adonay, Jehova, Ya, Tetragrammaton, Sadai, Masšias, Agios, Ischiros Emanuel Agla a Ježíšovým, který jest počátkem i koncem, abyste se mi zjevili v krásné lidské podobě. Zaručuji se vám, že silou těchto jmen budete uvrženi zpět do ohně, že pozbudete veškeré své moci nad tímto místem a že Svatý Michael Archanděl vás svrhne do nejhlubších vírů pekelných, neuposlechnete-li. Staň se tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Zaklínám tě Achame, nechť jsi kdokoliv, třemi svatými jmény Boha, jménem Malham, Jac May, Mabron, Jacob, Désmedias, Elohim, Ateréstin, Janastardy, Finis, Agios, Ischyros, Otheos, Athanatos, Agla, Jehova, Homosion, Aja, Messier, Sother, Christus vincit, Christus regnat, Increatur Spiritus sanctus.

Zaklínám tě, Cassieli, ať jsi kdokoliv, všemi těmito jmény. Opět ti rozkazuji ostatními řečenými jmény Nejvyššího Stvořitele, těmi, která již známa jsou, i těmi, která budou poznána, abys ihned naslouchal mým slovům. I když se ti budou zdáti rozsudkem posledního soudu, musíš bez výhrady poslechnouti.

Pomýšlíš-li na to, odmrštiti mě proto, že jsem hříšník, věz, že by jsi se protivil rozkazům božím. Nevíš, že ztrácíš svou sílu před svým i naším Stvořitelem? Proto uvažuj, koho odsuzuješ! Zaklínám tě dnem posledního soudu a Tím, který všechno stvořila kterého poslouchají všechny bytosti. P. per sedem Baldarcy et per gratiam et diligentem tuam habuisti ab eo hanc nalatima namilam, protože tě ničím. 

ZAKLÍNÁNÍ PRO KAŽDÝ DEN V TÝDNU.

 

Pondělí. Zaklínání Světlonoše.

Zaklínám tě Světlonoši Bohem živým Bohem pravým, Bohem svatým, Bohem, který řekl a vše bylo stvořeno. Zaklínám tě nevýslovným jménem Boha On, Počátkem a Koncem, jménem Ya, Saday, Rex, Salus, Adonay, Emmanuel, Messias a zažehnávám tě, zaklínám tě, vzývám tě jmény, která jsou prohlášena písmeny V, C, X a jmény: Jehova, Sol, Agla, Riffasoris, Oriston, Orfitue, Faton ipreto, Ogia, Speraton, Imagon, Amul, Penaton, Soter, Tetragrammaton, Eloy, Premoton, Sirmon, Perigaron, Irataton, Plegaton, On, Perchiram, Tiros, Rubiphaton, Simulaton, Perpi, Klarimum, Tremendum, Meray a nejvyššími nevyslovitelnými jmény Bůh, Gali, Euga, El, Habdanum, Ingadum, Obu, Euglabis, aby se zjevil X, nebo abys přišel ty sám v krásné lidské podobě, prost jakékoliv ošklivosti. Musíš mi zjeviti pravdu ve všem, nač se tě budu dotazovati, aniž bys mi uškodil na těle, či na duchu.

*

Toto vyvolávání provádějte od 11. hod. do 12., nebo od 3. hod. do 4. Potřebujete k němu dřeva z posvěceného kříže, abyste mohli nakresliti kruh, kolem něhož napište: »Jménem Nejsvětější Trojice ti, Světlonoši, zakazuji vstoupiti do tohoto kruhu!«

Za odměnu udělíte Duchu živou myš. Zaklínající musí míti štolu, albu, komži a svěcenou vodu, aby zaklínání bylo urychleno. Poroučejte ostře tak, jak to činí pán se svými služebníky. Použijte všech hrozeb. Satan, Rantam, Pallantre, Lutais, Scircinér, poroučím Ti, abys mi poskytl . . . .

*

 

Úterý. Zaklínání Frimosta.

Zaklínám tě F., poroučím ti všemi jmény, kterými můžeš býti přinucen Nambrosthe, plným jménem, mocí všech Duchů, všemi znaky, Pantaklem, Kruhem Šalamounovým, zaklínáními judejskými, řeckými a chaldejskými, tvým zhanobením a kletbami. Rozmnožím tvá muka, jestliže se ihned nezjevíš, abys vyplnil mou vůli a byl poslušen všeho, co na tobě budu požadovati, aniž bys měl moc uškoditi mi na těle či na duši, aniž uškoditi mým spojencům.

*

Toto vyvolávání provádějte večer od 9. hod. do 10. Za odměnu dejte Duchu první kamének, který jste ráno našli. Tím nabudete hodnosti a úcty. Postupujte právě tak, jako v pondělí, ale nakreslete kruh, do něhož vepište: »Buď mne, Frimoste, poslušen.« Třikrát.

*

 

Středa. Zaklínání Astarty.

Zaklínám tě, Astarto, slovy i mocí boží, Bohem mocným, Ježíšem Kristem Nazaretským, kterému jsou podřízeni všichni Démoni, který byl počat Marií Pannou a tajemstvím Anděla Gabriela. Znovu tě zaklínám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, jménem Blahoslavené P. Marie, Nejsvětější Trojicí, k jejíž cti všichni Archandělé, trůnové, vlády, mocnosti, patriarchové, proroci, Apoštolové a Evangelisté, zpívají bez ustání: »Svatý, Svatý, Svatý.« Zaklínám tě jménem Boha, který byl, jest a bude a který přijde jako plamen živého ohně, abys nezanedbávala mých příkazů a neváhala přijíti. Přikazuji ti to Tím, který zahalen v plamen, přijde soudit živých i mrtvých, kterému jest vzdávána všechna čest, chvála a sláva. Zjev se bez meškání, poslouchej mne, vzdej chválu Bohu pravému, Bohu živému a všem jeho dílům. Nezapomeň, že mne musíš poslouchati a vzdáti čest Duchu Svatému. Jeho jménem ti poroučím.

*

Toto vyvolávání provádějte v noci, od 10. do 11. hod. Získáte přízeň všech, kteří Vás obklopují. Do kruhu třikrát vepište: »Zjev se, Astaroth.«

*

 

Čtvrtek. Zaklínání Silcharda.

Zaklínám tě, Silcharde, obrazem a podobou Ježíše Krista našeho Pána, který svou smrtí a utrpením vykoupil lidstvo a který chce svou prozřetelností, abys ihned a bez meškání přišel. Poroučím ti to jménem všech království božích. Zjev se. Zaklínám a poroučím ti jménem toho, jenž roztrhal lva a draka, abys byl poslušen mé vůle a nemohl mi uškodit na těle, na duši, ani jinak.

*

Toto zaklínání provádějte v noci od 3. hod. do 4. Jako odměny dějte Duchu něco chleba. Pak se vzdálí. Dosáhnete štěstí a je možno použíti tohoto zaklínání při hledání pokladů. Do kruhu třikráte vepište: »Pro Boha svatého.«

*

 

Pátek. Zaklínání Becharda.

Zaklínám tě, Becharde, a přikazuji ti, abys přišel. Zapřísahám tě znovu třikráte svatým jménem božím, jmény: Adonay, Agla, Samalabactany, která jsou zapsána hebrejsky, řecky a latinsky, jménem všech svátostí, všemi jmény napsanými v této knize a jménem toho, jenž tě srazil s výsosti nebes. Zaklínám tě a přikazuji ti silou svaté Eucharistie, která vykoupila lidstvo z jeho hříchů, abys bez jakéhokoliv průtahu přišel a vykonal i splnil všechny mé rozkazy. Nechť se tak stane beze škody pro mé tělo i mou duši. Nečiň křivdy mé knize a těm, kteří jsou zde se mnou.

*

Toto vyvolávání provádějte v noci od 11. do 12. hod. Duchu dejte ořech. Do kruhu třikráte vepište: »Zjev se, Becharde«.

*

 

Sobota. Zaklínání Gulanda.

Zaklínám tě, Gulande, jménem Satanovým, jménem Belzebubovým, jménem Astarty a jmény všech ostatních duchů, abys přišel. Zjev se mi ve jménu Satanově a všech ostatních démonů. Zjev se mi, přikazuji ti to jménem Nejsvětější Trojice. Zjev se, aniž bys uškodil mému tělu, mé duši, mé knize, nebo kterékoliv věci, které používám. Poroučím ti, abys přišel bez meškání. Buď sám, nebo pošli jiného Ducha stejně mocného, aby vyplnil mé rozkazy a byl podřízen mé vůli. Neodcházej bez mého svolení.

*

Toto zaklínání provádějte v noci od 11. do 12. hod. Duchu dejte spálený chléb a pak se ho dotazujte. Ihned uposlechne. Do kruhu třikrát napište: »Nevstupuj, Gulande.«

*

 

Neděle. Zaklínání Surgata.

Zaklínám tě, Surgate, všemi jmény vepsanými v tuto knihu, abys bez prodlení a ihned uposlechl, nebo mi poslal ducha, jenž mi přinese kámen, který, budu-li nositi u sebe, stanu se neviditelným pro každého člověka. Zaklínám tě, abys byl poslušen, ať již přijdeš sám, nebo pošleš někoho za sebe, abys splnil mou vůli. Vše, co ti poručím, učiň, aniž by mé tělo, neb má duše utrpěla úhony. Nesmíš ublížit ani mým průvodcům.

*

Toto zaklínání provádějte v noci od 11. h. až do 1. hod. Duch na vás bude požadovati vlas s vaší hlavy. Nedávejte mu jej však! Dejte mu srst některého zvířete a přinuťte ho, aby ji přijal. Do kruhu napište: »Tetragrammaton, 3, Ismael, Adonay, Ilma.« Do druhého kruhu vepište: »Zjev se, Surgote, zjev se, Surgote, zjev se, Surgote!« 

VELKÉ VYMÍTÁNÍ ĎÁBLŮ Z ČLOVĚKA I ZVÍŘAT.

Démone, vyjdi z těla N. (jmenujte osoby), z příkazu Boha, kterého vzývám a učiň místo Duchu Svatému. Žehnám tvoje čelo znamením Našeho Pána Ježíše Krista, svatým křížem. Žehnám tvoje prsa znamením Našeho Pána Ježíše Krista, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Bože věčný a všemocný, Otče Našeho Pána Ježíše Krista, obrat milosrdně oči k svému služebníku N., uzdrav jeho srdce, zlom všechno, jeho pouta a závazky. Otevř, Pane, svou dobrotou brány slávy, aby služebník tvůj N., jsa označen tvou pečetí, byl vytržen ze zápachu, útoků a žádostí nesvětského ducha. N. jest naplněn vůní tvé dobroty a milosti, s radostí poslouchá v chrámě tvé příkazy a blíže se den ode dne k dokonalosti, bude hoden přijmouti křest svatý, který ozdravuje od hříchu.

Pro zásluhy samého Pána Našeho Ježíše Krista, pokorně tě prosíme, abys vyslyšel naše prosby, abys zachoval a ochraňoval to, co soucitná láska vykoupila za cenu tvé drahé krve, pro sílu tvého svatého kříže, kterým jsme poznamenáni.

Ježíši, prostředníku ubohých zarmoucených, buď milostiv lidu, který jsi přijal, čině nás účastnými Nového Zákona, učiň, aby listy zaslíbení byly vyslyšeny. Můžeme doufati pouze v tebe, Pane Náš Ježíši Kriste, který jsi naším útočištěm, jenž jsi stvořil nebe i zemi.

Zažehnávám tě velkým Bohem živoucím, jenž jest pravým Bohem, kterého vzývám a Bohem, který tě stvořil, který zachoval všechny své vyvolené. Který poručil všem svým služebníkům, aby ho světili užitečností těch, kteří v něj věří. Zažehnávám tě, aby vše se stalo uzdravující svátostí a vymýtilo nepřítele.

Proto tě, Bože, pokorně žádáme, abys dal svým svatým požehnáním této soli uzdravující moc pro ty, kteří ji budou přijímati. Nechť zůstane v jeho útrobách, aby byly neporušitelny ve jménu Našeho Pána Ježíše Krista, který přijde soudit živých i mrtvých, ve jménu pečeti Boha Abrahamova, Boha Isákova, Boha Jakubova. Ve jménu Boha, který se objevil svému služebníku Mojžíšovi na Hoře Sinai, který vyvedl dítky israelské z Egypta, dav jim anděla strážce, aby je vyvedl ze dne a noci.

Prosím tě, Pane, abys poslal svého svatého anděla, aby chránil tvého služebníka N. a dovedl ho do života věčného, silou křtu svatého.

Zaklínám tě, nečistý a neposlušný Duchu, jménem Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Přikazuji ti, abys vyšel z těla N-ova. Zaklínám tě, abys vyšel ve jménu, toho, který podal ruku svatému Petrovi, když se tento měl utopiti. Uposlechni, zlořečený Démone, Boha a zaklínání, které jest namířeno proti tobě, pokloň se Bohu živému, pokloň se Duchu Svatému a Ježíši Kristu. Odejdi, hade, z těla N-ova. Poroučí ti tak Bůh. Tvá pýcha nechť je zlomena a pokořena před svatým křížem, kterým jsme byli požehnáni při křtu svatém.

Věz, že den tvého trestu nadešel, a že tě očekávají hrozná muka. Věz, že tvé odsouzení jest neodvolatelné, že jsi odsouzen do věčného ohně právě tak, jako všichni tvoji spojenci, pro vaši vzpouru proti Stvořiteli. Proto ti, zlořečený Démone, rozkazuji, abys opustil tělo N-ovo, jménem Boha živého, Boha pravého, jménem toho, který řekl a povstal svět i nebesa. Pokloň se Otci, Synu, .Duchu Svatému a Nejsvětější a Trojjediné Trojici. Poroučím ti Duchu nestvůrný – ať jsi kdokoliv – abys odešel z tvora N., stvořeného Bohem, kterýž Bůh, je sám Náš Pán Ježíš Kristus, který nyní v nekonečné dobrotě žádá, abys byl podroben jeho svátostem, které stvořil pro své věrné.

Dělám kříž Našeho Pána Ježíše Krista † Odstupte zlé mocnosti: hle, lev pokolení Judova, kořen Davidův!
 

II. KOUZLA A PROTIKOUZLA

 

Jak přinutíme osobu, která nám škodí, aby k nám přišla.

Srdce mrtvého zvířete položte na úplně čistou misku. Pečujte o to, abyste se nezranili. Připravte si 9 hlohových trnů a postupujte následovně: Probodněte srdce jedním z vašich trnů řkouce: »Adibaga, Sabaoth, Adonay, contra ratu prisons pererunt fini unio paracle gossum.«
Vezměte dva z trnů a bodněte je do srdce se slovy: »Qui fussum mediator agros gaviol valax.«
Zabodávajíce dva následující trny říkejte: »Landa zazar valoi sator salu xio paracle gossum.«
Zabodnete jiné dva, proslovíte. »Mortus cum fice sunt et per flagellationen Domini Nostri Jesu Christi.«
Konečně protkněte srdce posledními dvěma trny: »Avir, sunt paracletur stator verbonum offisum fidando.«
Pokračujte volajíce: »Nechť ten, kdo mi škodí mne ihned vyhledá i kdyby mu moře stálo v cestě!«

Probodněte při posledních slovech srdce hřebem. Nemáte-li 9 hlohových trnů, použijte hřebů. – Když bylo srdce probodeno, vložte je do malého váčku a pověste do komína tak vysoko, aby jej nebylo viděti. Nazítří vyjměte srdce z váčku a položte jej na talířek. Vytrhnuvše první trn, vrazíte jej do jiné části srdce říkajíce výše napsaná, příslušná slova. Vytáhněte další dva trny a opět je zarážejíce, proslovte příhodná slova. Tak pokračujte v nahoře naznačeném pořádku. Dávejte však bedlivý pozor, abyste trny nezapíchli do téhož místa, kde vězely před tím. Tuto práci konáme po 9 dní. Nechcete-li škůdci popřáti oddechu, konejte devítidenní pobožnost v jediném dni, v předepsaném pořádku. Když konečně zarazíte do srdce hřeb, zažehněte velký oheň. Nabodněte srdce na rožeň a upečte je na řeřavém uhlí. Škůdce přijde v krátkém čase prosit o milost. Musíte však dbáti, aby se nepřiblížil k rožni.

*

 

Jak ozdravíme uhranutá, zvířata.

Vezměte něco soli, více nebo méně, dle počtu uhranutých zvířat. Proneste nad ní tato slova: »Hergo Gomet hunc Gueridans sesserant deliberant amci.«
Opište tři kruhy počínaje od východu a sledujíce směr slunce. Zvířata mějte před sebou a házejte na ně štipec soli, říkajíce táž slova.
 

Kouzelné zrcadlo.

Toto zrcadlo jest sestrojeno z dvojité vrstvy skla. Na jedné straně je ploché, na druhé vypouklé. Tato skla se nazývají malou a velkou stranou zrcadla. Používáme je k tomu, abychom poznali toho, jenž nám škodí. Počínáme si při tom takto: díváme se do zrcadla s jedné neb druhé strany, říkajíce slova uvedená při práci směřující k zlomení kouzla.

Kouzelné zrcadlo obsahuje jisté síly, které hojí nemoci. Mezi jinými i revmatismus. Chceme-li je použíti v tomto směru, třeme nemocné místo buď jednou, neb druhou stranou zrcadla říkajíce: »Svatý Josefe, Svatý Jene, Svatý Jakube, uzdravte osobu N.« (Třikrát.)

Doporučuje se tříti nemocného jednou denně po tři dny a modliti se třikrát Otčenáš a třikrát Zdrávas.
Chceme-li zhotoviti toto zrcadlo, koupíme sklo řečeného již tvaru a vyvolajíce ducha přinutíme ho, aby uznal síly obsažené, v této knize. V případě, že se jej bude chtíti dotknouti, hodíme mu je s připomínkou, aby je hodil zpět do kruhu bez pukliny a nadané řečenými silami.
 

O talismanu, jeho zhotovení a silách.

V noci před svátkem Sv. Jana mezi jednou a druhou hodinou ráno, jděte na místo, kde roste divoký nebo malý barvínek. Můžete jej vypěstovati v zahradě i v květnicích. Utrhněte bez slova bylinu a odneste ji domů, dávajíce dobrý pozor, abyste se nepodívali za sebe, uslyšíte-li kroky: při této práci se nemůže operatérovi nic zlého přihoditi. Všechna zvířata prchají, když se přiblíží. Barvínek pečlivě uschovejte.

*

S první větve, kterou ráno spatříte, utrhněte pupen, a vložte jej do kousku bílého papíru. Pak doplňte počet lístků na devět, přidejte něco kafru a vše zaviňte. Jakmile přeložíte papír, zaříkávejte a když již nebude obsah viděti, říkejte tato slova:

1. Chcete-li závitku použíti jako talismanu: »Chci, aby osoba N. dlící v (jmenuje se místo) byla zbavena všeho zla. Osobě N. po prvé vassis atatlos vesul etcremus, vergo san hergo diboliâ herbonos; po druhé vassis atd., po třetí vassis atd. Třikráte to opakujte.
2. Chcete-li se přimluviti o zlomení zla. Pro osobu N., kterou chci zbaviti zlého kouzla, má-li je a proti takovému (takové) po prvé vassis atatlos vesul etcremus, verbo san hergo diboliâ herbonos. Opakujte třikráte.

Udělavše balíček, držte papír stále přitlačen na malé straně zrcadla, když je vše vykonáno, přiložte jej k velké straně a dejte osobě N.

1. Chce-li jej použíti jako talismanu, vezme jej pravou rukou, přežehná křížem a nosí jako škapulíř, obalený v plátně.
2. Chce-li jej použíti k uzdravování, vezme jej též pravou rukou, přežehná křížem a přišije na košili tak, aby se dotýkal nemocného místa.

Tři až pět dní dávejte pozor, působí-li. Po uplynutí této doby vezměte (operatér neb nemocný) talisman, přežehnejte jej znamením kříže, hoďte do ohně a přikryjte uhlím. Potom ihned odejděte se slovy : »Nechť nás Bůh ochraňuje.«
Dobře si zapamatujte, že operatér může udělati talisman doma a odnésti jej v kapse k nemocnému.
 

Čeho musíme dbáti, vracíme-li se k osobě, kterou chceme uzdraviti.

Přecházejíce křižovatku – nejlépe čtyř cest – ale vždy první, ke které přijdete, hoďte doprostřed této peníz, proslovíce: »Vezmi toto zde, kdo můžeš.« Poté odejděte, aniž byste se ohlédli.
 

Jak zničíme kouzlo a spatříme škůdce.

Kupte hliněný hrnec a pokličku, něco kafru, balíček jehel a telecí srdce. Vše bez smlouvání.

Chcete-li pracovati, dobře zataraste dveře. Vložte srdce na čistou misku a vrážejíce do něj jehly jednu po druhé, říkejte: »Proti tomu (té) – (a máte-li jméno, uveďte je), po prvé vassis atatlos vesul etcremus, verbo san hergo diboliâ herbonos, po druhé . . . po třetí . . .«

Potom vložte srdce do hrnce spolu s kafrem a třemi kapkami svěcené vody; hrnec přistavte na oheň přesně o půl 12. hod. a vařte vše až do 1. hod. s půlnoci. Druhého dne zahrabte hrnec do dosud nevzdělané půdy.

Chcete-li spatřiti škůdce, opakujte po celou dobu vaření výše uvedená slova, vždy asi po pěti minutách. Při tom hleďte do kouzelného zrcadla; buď s jedné nebo druhé strany: jest velmi vzácným zjevem, neuzříte-li ho ve velmi krátké době.
 

Poznámka.

Pečujte o to, abyste během práce od této se nevzdalovali, a aby nikdo neopustil dům.
Je dobře dáti očarovanému talisman, než počnete pracovati.
Konejte devítidenní pobožnost. To jest: opakujte po devět dní, vždy o půl 12., buď v noci nebo dopoledne, výše uvedená slova.
 

Jak zlomíme kouzlo, nebo vypovíme z domu Démony.

Dejte očarovanému talisman, nebo jej zavěste zabalený ve váčku z nového plátna do komína. Je-li osoba šílená, dejte v různých farnostech sloužiti mše a během těchto, nechť se rodina očarovaného společně modlí: Věřím v Boha (poté udělají tři kříže), třikrát Pater a třikrát Zdrávas. Všichni se opět třikráte pokřižují a modlí se Veni Creator (Přijď Stvořiteli).
Když tak bylo učiněno, obraťte se k jihu, majíce v levé ruce nádobku se svěcenou vodou, v pravé hořící svíčku. Říkejte: »Ó, Bože Západu, ó, Bože Východu, ó, Bože Jihu, ó, bože Severu, zničím vaše síly, jakmile budu chtíti.«
Opakujte třikrát toto zaklínání a vykrápějte silně svěcenou vodou. Konejte devítidenní pobožnost a užívejte uvedených slov.
 

Jak zlomíme a vyhladíme kouzlo pomocí černého kohouta.

Chybte černého kohouta a vpravte mu na jazyk 3 kapky svěcené vody, pověste ho na sýpce a zde ho ponechte 3 dny. Po uplynutí této doby jej zahrabte do teplého hnojiště (z ovčího trusu) tak, aby vás nikdo neviděl a nemohl ho opět vytáhnouti. Škůdce upadne do nemoci a zemře v šesti měsících, nebo během roku.

*

Jak zničíme člověka.

Chyťte před východem nebo západem slunce ropuchu a vpravte jí (opět před východem nebo západem slunce), do tlamy kousek kafru s vřeténkem zhotoveným ze dřeva neb železa. Možno též použíti hřebíku. Probodnete ropuše dvě čelisti řečeným vřeténkem a upevněte je nití. Potom ji zavěste do komína tak, aby ji nikdo nemohl spatřiti. Během této práce říkejte: »Chci N., abys zhynul ty, který mi škodíš. Proti tobě po prvé vassis atd.« Konejte devítidenní pobožnost.
 

Za tímtéž účelem.

Utrhněte stéblo cesminy a prut lísky asi 3 stopy dlouhý. Vložte je na suché dřevo a spalte, počínaje od špičky. Po celou dobu trvání této práce pronášejte táž slova jako předešle. Konejte devítidenní pobožnost.
 

Jak odvrátíme zlou náhodu.

Činíce tři kroky nazad, pozorujte osobu a říkejte : »Proti tobě, verbo san Diboliâ herbonos.«
 

Jak lze očarovati a mučiti nějakou osobu.

Jděte na hřbitov a zdvihněte tam hřeb zbylý ze staré rakve říkajíce: »Zvedám tě, hřebe, proto, abys mi sloužil k soužení osob, dle mé vůle: ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.«
Když chcete hřebu použíti, nakreslete na kus prkna trojúhelník, do něhož vepište slova: Satirne-Gan-Santalini. Zarazte hřeb do středu trojúhelníka, modlíce se Otčenáš až po slova: »Tak i na zemi.« Potom udeřte kamenem na hřeb se slovy: »Zatloukám tě proto, abys činil osobě N. zlo tak dlouho, dokud budeš vězeti v tomto místě.« Posypte prkno trochou prachu. Dobře si zapamatujte, kouzlo bude trvati až do té doby, dokud nevytáhnete hřebík, proslovivše : »Vytahuji tě, aby osoba N. byla zbavena zla, které jsi způsobil. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.« Potom zničte znaky. Ne však touže rukou, kterou jste je nakreslili. Mohly by vám škoditi.
 

Jak lze komukoliv přivolati utrpení.

Tuto práci konejte na lačný žaludek, poslední pátek v měsíci.
Vezměte kousek slaniny veliký jako vejce a probodejte jej špendlíky (asi třicet, nepočítejte je však), říkajíce krásná slova »Jednou vassis atatlos atd.« Slaninu vložte mezi ramena posvěceného kříže a vše zahrabte do nevzdělané půdy.
 

III. ZÁZRAČNÁ TAJEMSTVÍ

 

Zámek Belův, strážce koní a ovcí.

Dejte něco soli na talířek a obrátivše se s ním k východu slunce, zvířata majíce před sebou, říkejte: »Soli, která jsi byla stvořena a utvořena ve jménu svaté Elisabethy, ve jménu Disoletově, Soffete, nesoucí sůl, sůl solí, zaklínám tě jménem Gloria, Doriante a jménem její sestry Golianny. Zaklínám tě, soli, abys zachovala má zvířata před Bohem i přede mnou zdravá a čistá, velká a silná, poslušná mé vůle. Zaklínám tě, soli, ve jménu slávy a silou slávy.«
Proslovivše toto v rohu obráceném k slunci, přejdete do druhého kouta a sledujíce směr této hvězdy, říkáte stejná slova.
Během celé práce pečujte o to, aby zvířata stála před vámi. Jinak by mohla zešíleti.
Konečně opište tři kruhy kolem zvířat a sypejte na ně sůl se slovy: »Sypu tě, soli, rukou, danou mi Bohem. Při jímám a očekávám tě, Grapine.«
Do zbylé soli pusťte dobytku žilou se slovy : »Krásná klisno, pouštím ti žilou rukou, kterou mi dal Bůh. Grapine, přijímám tě. Grapine, očekávám tě.«

K operaci použijte kousku tvrdého dřeva zimostrázového, nebo hruškového. Krev vypusťte z kterékoliv části těla. Dbejte však, aby zadek zvířete byl za vámi. Je-li to beran, sevřete mu nohama hlavu. Uřízněte mu kousek kopýtka na pravé noze a rozdělte jej na dvě části. Tyto přeložte ve tvaru kříže, zaobalte a pokryjte zmíněnou solí. Nyní, pracujete-li s beranem, ustřihněte trochu vlny, jinak něco žíní. Tyto rovněž křížovitě přeložte a na ně vložte opět vrstvu soli, položíce je dříve na předešlou vrstvu této. Vytvořte z vosku velikonoční svíčky ještě jeden křížek a vloživše jej na vše předešlé, přidejte i zde vrstvu soli. Svažte vše v klubko a přivažte k němu motouzek. Tímto tlucte zvířata, vycházející z chléva, říkajíce slova, kterých jste používali, sypajíce sůl. Toto čiňte 1, 2, 3, 7, 9 neb 11 dní.

Udeřte vždy při posledním slově zaříkávání. Pracujete-li s koňmi, zaříkávejte rychle. U ovcí se vše zdaří tím lépe, čím pomaleji budete mluviti.
Práci započněte vždy v úterý neb v pátek. Klubko nesmí zvlhnouti, nebo býti zničeno zvířaty. Noste je bez bázně u sebe.
Řekli jsme, že je třeba používati paznehtu pravé nohy. Někteří pracují paznehty čtyř nohou. Není to však naprosto potřebí.
Dobře si zapamatujte, že znepřátelený pastýř může zničiti celé stádo.
Učiní to buď roztrháním klubka, jehož kousky rozhází. Může to též způsobiti pomocí krtka nebo žáby. Tyto vhodí do mraveniště se slovy: »Kletba, zničení . . .« (Viz Enchiridion.) Ponechá tam zvíře devět dní a vyzdvihne je s týmiž slovy. Roztluče je na prach a rozhází po pastvině. Totéž může způsobiti pomocí oblázků sebraných na třech hřbitovech a slov, které nemůžeme prozraditi. Tímto způsobí průjem a zahubí jím dobytek. Dále podáváme naučení, jak zlomiti tato kouzla.
 

Jak zbavíme koně hryzení.

Vložte koni ruku na břicho, proslovíce: »Nechť tě Bůh uzdraví ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.« Pomodlete se pětkrát Pater – a pětkrát Ave. Pak dejte vypíti koni hrst šedé soli rozpuštěné v pintě vlažné vody.
 

Jak si dopomůžeme ke krásným a silným jehňatům.

Chyťte prvorozené jehně a obrátíce je tlamou k sobě, říkejte: »Ecce lignum crucem in quo salus mundi crucem.« Položte jehně na zem, opět zvedněte a říkejte uvedená slova. Vše opakujte třikrát. Učinivše to, proneste zcela tiše modlitbu dne, v kterém pracujete. Najdete ji v Enchiridionu.

*

Jak uzdravíme rakovinu, nebo jinou nemoc postihující oči a prsty.

Prostředníkem opište ve směru sluneční dráhy tři kruhy kolem vředu. Po každém kruhu proslovte: »Nemoci, (jmenujte) přeji si, abys zde měla tolik kořenů, kolik má Bůh přátel na nebesích.« Toto konejte po tři dni, před slunce východem. Kroužíce prstem neoddalujte tento od kůže.

*

Proti spálenině.

Svatý Lazar a Náš Pán Ježíš Kristus, dli do Svatého města. Sv. Lazar pravil k Pánu Ježíši: »Slyším tam nahoře velký hluk.« Ježíš mu odpověděl: »Pláče to dítě, které se spálilo. Jdi a uzdrav je svým dechem.«
Tato slova proneste třikrát nad spáleninou a pokaždé na ni dechněte. Přiložte klůcek namočený v olivovém oleji.

*

Jak obdržíme zpět ukradené věci.

Spalte hrst routy, modlíce se třikrát »Věřím v Boha«. Čiňte znamení kříže před i po modlitbě.

*

Jakým způsobem uzříme v spánku minulost i budoucnost.

Večer před spaním nakreslete na panenský pergamen dva soustředné kruhy, z nichž vnější nese nahoře kříž. Doprostřed vnitřního kruhu napíšete své jméno a to, co chcete zvěděti. Prostor mezi oběma kruhy vyplňte jménem toho anděla, kterého chcete vyvolati. Když jste vše náležitě připravili, říkejte třikrát následující modlitbu. Spěte na pravé straně, pergamen vložený pod uchem.

Modlitba.

Ó přeslavné je jméno Boha živého, v kterém po všechny časy jest vše přítomno. Já (jméno) Tvůj služebník, Tě Otče věčný prosím, abys mi poslal své anděly, jejichž jména jsou vepsána v tento kruh. Pošli je Bože, aby mi sdělili to, co chci věděti. Staniž se tak ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
 

Jak zastavíme hada.

Hoďte na hada kousek papíru smočený v roztoku kamence, na který jste napsali: »Stůj, krásný, zde jest odměna.« Potom ho šlehejte vrbovým proutkem. Je-li zasažen, zemře, nebo se rychle vzdálí.
 

Jak zastavíme koně.

Nakreslete na černý papír bílou křídou, trojúhelník uvnitř dvou soustředných kruhů. Do mezikruží vepište: Buďte poslušni a podřízeni svým pánům, – pozorují vás zde. Hoďte tento papír koni na hlavu se slovy: »Koni, (jmenujte barvu) poroučím ti, abys více nemohl pohnouti nohou.«
K této práci použijte hřebu, který byl ukut během půlnoční mše.


 

PROTIKOUZLA.

Hostia sacra verra corrum, lámající všechna kouzla, která byla vyslovena i přečtena. Všechna kouzla, která škodí mým koním nechť jsou zlomena.
Pak proneste modlitbu, která počíná slovy: »Slovo, které jsi stvořilo tělo . . .« (viz Enchiridion.)

*

Aby se zdálo, že nás provází dav lidí.

Zaklínejte takto hrst písku: »Anachi, Azarbel, rets caras sapor aye pora cacotamo lopidon ardagal margas poston eulia buget Kephar, Solzeth, Karne, phaca ghedolossalese tata.«
Vložte písek do schránky zhotovené ze slonové kosti a rozmíchejte jej na prach s hadí kůží. Potom opakujíce zaklínání, budete obklopeni tolika lidmi, kolik bylo zrnek písku. Konejte to pouze ve dnech a hodinách, kdy slunce je ve znamení Panny.
 

Jak se staneme neviditelnými.

Ukradněte černého kocoura a kupte bez smlouvání nový hrnec, zrcadlo, cihlu rašeliny, achát, něco uhlí nebo troudu. Nabeřte vody, právě když bije půlnoc. Vložte kocoura do hrnce a přistavte na oheň. Hrnec držte v levé ruce. Nehýbejte se a neotáčejte se ani při sebevětším hluku. Vše vařte 5/4 hodiny. Potom položte kocoura na misku, strhněte maso a hoďte je za sebe přes levé rameno se slovy: »Accipe quod tibi do, nihil amplius.« Dívajíce se do zrcadla, vkládejte si do úst jednu kost po druhé. Když se již neuzříte, obraťte se a proslovte: »Pater, in manus tuas, commendo spiritum meum.«
Uschovejte kosti tak, aby je nikdo nemohl spatřiti napříště, když se chcete státi neviditelným, vložte je opět mezi zuby.
 

Jak zhotovíme podvazek, který nosíce, nikdy se neunavíme.

Opusťte dům, aniž byste něčeho pojedli. Ubírejte se po levé straně ulice tak dlouho, až spatříte krám, ve kterém prodávají stuhy. Kupte zde bez smlouvání loket bílé stuhy. V krámě pohoďte malý peníz. Vraťte se domů touž cestou. Příštího dne učiňte totéž u obchodníka s pery. Když se opět vrátíte domů, nakreslete svou vlastní krví na pravý podvazek polokruh, do něhož vepište slova Agla-Adonay Jehova, a na levý kruh vyúsťující nahoře v kříž. Potom jdouce po levé straně ulice, kupte koláč. (Podvazky i pero vezměte s sebou.) Vstupte do krčmy a kupte 3,7 l vína. Sklenici dejte opláchnouti 3× po sobě téže osobě, rozlomte koláč a vhoďte tři kousky do vína. Vezměte první kousek a vhoďte jej pod stůl, aniž byste se na něj dívali. Říkejte: »To jest Irly pro Tebe.« Při druhém kousku: »To jest Terly pro tebe.« Napište vlastní krví na druhou stranu podvazku tato jména. Hoďte pod stůl i třetí kousek koláče se slovy: »To jest Firly pro Tebe.« Za ním hoďte pero, zaplaťte řád a odejděte.

Za městem si navlékněte podvazky. Dejte pozor, abyste je nenavlékli opačně! Dupněte třikrát na zem, vzývajíce Duchy : »Irly, Terly, Erly, Baltazare, Melichare, Kašpare, jděmež!«
 

Abychom se neunavili při chůzi.

Napište na tři hedvábné stuhy: Kašpar – Melichar – Baltazar a přivažte první pod pravé koleno, druhou pod levé koleno a třetí kolem pasu. Než se vydáte na cestu, vypijte malou sklenku anýzového výtažku v bílém víně. Třete nohy routou máčenou v oleji.
 

Jak zabráníme někomu jísti.

Zarazte do stolu jehlu, jíž byl ušit rubáš a která byla zaražena do těla. Říkejte : »Coridal, Nardac, Degon.« Hoďte na uhlí kousek assae foetidae a vzdalte se.

*

Jakým způsobem vyhrajeme ve hře.

Ráno, v den Sv. Petra, utrhněte rostlinu, zvanou Morsus Diaboli. Usušte ji na posvěceném kameni. Roztlucte ji na prach a noste v hedvábném váčku.
 

Jak dosáhneme úspěchu ve hře.

Utrhněte v bouři 4 neb 5 lístků jetele. Přežehnejte je křížem a proneste slova: »Zaklínám tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, jménem panenství P. Marie, čistotou Sv. Jana Křtitele, jménem čistoty sv. Jana Evangelisty. Služ mi při každé hře.«
Pomodlete se pětkrát Pater a pětkrát Ave. Pokračujte: »El, Agios, Ischiros, Athanatos.«
Jetel dejte do váčku z černého hedvábí a noste jej při hře jako škapulíř.
 

Jak dosáhneme úspěchu při každé sázce do loterie.

Napište následující modlitbu na panenský pergamen a před spaním ji třikrát přečtěte. Pergamen si vložte pod ucho. Použijte pouze takového pergamenu, na němž byla sloužena mše sv. Ducha. Ve spánku přijde genius vaší planety a poradí vám.

Modlitba.

Domine Jesus – Christe, qui dixisti: ego sum via, veritas et vita; ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae manifesta mihi adhuc quae revelet in hac nocte sicut ita revelatum fuit parvulis solis, incognita et ventura unaque alia me doceas, ut possim omnia cognoscere; si et si sit; ita monstra mihi mortem omni cibo bono, pulchrum et gratum pomarium, aut quamdam rem gratam: sin autem ministra mihi ignem ardentem, vel aquarum currentem, vel aliam quamcumque rem quae Domino placeant, et vel Angeli, Ariel, Rubiel et Barachiel sitis mihi amatores et iactores ad opus istud obtinendum quod cupio scire, videre, cognoscere, et praevidere per illum Deum qui venturus est iudicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem.

Amen.

Pomodlete se třikrát Pater a třikrát Ave Maria, za duše v očistci.

*

Jak se staneme zbožňovanými.

Některého dne na jaře, vpusťte do nové nádobky trochu vlastní krve. Přidejte zaječí varle a holubičí játra. Vše usušte v peci. Roztlučte na prášek a podávejte v dávkách asi 1 g osobě, kterou chcete býti milováni. Nedostaví-li se výsledek, opakujte vše třikrát.
 

Jak k sobě přivoláme dívku.

Vyhledejte hvězdu v první čtvrti měsíce, mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou noční. Než počnete pracovati, napište na kus panenského pergamenu jméno té, kterou chcete přivolati. Pergamen musí býti střižen v podobě kruhu vyúsťujícího v kříž. Doprostřed kruhu vepište jméno dívky. Na druhou stranu vepište: »Machidael Barofahas«. Vložte pergamen na zem tak, aby jméno dívčiny se dotýkalo země. Pohlížejte ku hvězdě, v pravé ruce svíčku z bílého vosku, a proslovte toto zaklínání: »Zdravím a zaklínám vás, ó krásná luno a hvězdy. Zaklínám vás jménem vzduchu, který dýchám, vzduchu, kterým jsem obklopen, zemí, na níž stojím. Zaklínám vás všemi Duchy, kteří vám vládnou, jménem toho, který vše stvořil, Tebou, krásný anděli Gabrieli s vládcem Merkurem, Michaelem a Melchidaelem. Opět vás zaklínám všemi jmény Boha, abyste ovládly, zpracovaly a zmítaly ducha osoby N., jejíž jméno jest napsáno zde dole. Přinuťte ji, aby přišla a splnila mou vůli. Aby nemohla milovati žádnou bytost lidskou, zvláště M., aby byla ode mne závislá. Jděte tedy ihned, kteří se jmenujete Melchidael, Bareschaz, Zazel, Tiriel, Malcha a všichni ti, kteří jsou vám podřízeni. Zaklínám vás velkým Bohem živým, abyste konali mé rozkazy. Já N. slibuji, že vám učiním zadost.«

*

Když jste třikráte opakovali tato slova, spalte pergamen nad svící. Druhého dne vložte popel do levého střevíce a noste jej tam tak dlouho, dokud vás nevyhledá osoba, kterou jste volal.
 

Tančící nahé děvče.

Netopýří krví nakreslete na panenský pergamen pečen Šalamounovu. Do čtyř rohů vepište jména: Michael, Rafael, Jakub, Julian, doprostřed: Neobávej se Marie, je přítomna služka Páně. Vložte jej na kámen, na němž byla sloužena mše. Když jej chcete použíti, zastrčte jej pod práh dveří, kterými má dívka vstoupiti. Jakmile tato překročí práh, svlékne se a bude tančiti až k smrti, nevyjmete-li pergamen.
 

Jak zabrániti souloži.

Opatřte si nový nůž. V sobotu přesně při východu luny, zabodněte jeho hrot do dveří ložnice. Proslovte »Consummatum est« a zlomte špičku nože ve dveřích.
 

Jak se staneme nezranitelnými.

Každého večera uléhajíce a každého rána vstávajíce říkejte: »Vstávám (lehám) ve jménu Ježíše Krista, který byl pro mou vinu ukřižován; Ježíš Kristus nechť mi požehná, Ježíš Kristus nechť mě vede; Ježíš Kristus nechť mě ochrání; Ježíš Kristus nechť mi panuje a dovede mne do života věčného, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.« Na zbraň, kterou chcete bojovati, napište: Ibel, Ebel, Abel.
 

Abychom nebyli zasaženi mečem.

Než se jdete bíti, napište na stuhu kterékoliv barvy: »Buoni jacum.« Oviňte si jí pravé zápěstí a meč nepřítelův vám neublíží.
 

Když jdeme do boje.

Modlete se pětkrát Pater a pětkrát Ave, ku cti ran Kristových. Potom řekněte třikrát následující slova: »Navlékám na se košili Naší Paní. Nechť jsem obklopen ranami božími, čtyř korun nebeských, sv. Jana Evangelisty, sv. Matouše, sv. Lukáše a sv. Marka. Tyto mě budou ochraňovati; abych byl nezranitelný mužem, ženou, olovem, železem nebo mečem.«
Napište na bílý smalt: »Est principio, est in principio, est in verbum, Deum es tu phantu.«
Slouží po 24 hodiny.
 

Okouzlení střelné zbraně.

Berouce zbraň říkejte: »Měj zde místo Bůh a odejdi Ďábel.« Zalícíte, skříživše levou nohu přes pravou se slovy : »Non tradas Dominum nostrum Jesum Christum Mathon. Amen.«
 

Proti střelné zbrani.

»Hvězdo vedoucí zbraň pravím ti, abys byla mne poslušna. Ve jménu Otce i Syna a Satana.« Pokřižujte se.
 

Aby zbraň neselhala.

Naplňte novou hliněnou dýmku roztlučeným kořenem mandragory, kuřte a proslovte pro sebe: »Abla, Got, Bata, Bata Bleu.«

 

IV. RUKA SLÁVY

Vytrhněte běžící kobyle chlup co nejblíže přirození se slovy: »Dragne, Dragne.« Vlas uschovejte.
Vraťte se domů a naplňte hrnec studničnou vodou asi na dva prsty od kraje. Ponořte do ní kobylí chlup. Vše uschovejte tak, abyste ho ani vy, ani kdo jiný nemohli spatřiti.
Devátého dne, v touž hodinu, kdy jste hrnec přikryli, jej odkryjte. Najdete v něm malé hadovité zvířátko. Řekněte mu: »Přijímám smlouvu.« Aniž se ho dotknete, vložte je do nové, bez smlouvání koupené sklenice a zasypete je pšeničnými otrubami. Nic jiného mu nedávejte. Otruby vyměňte každého dne.

Když se vám zachce zlata nebo stříbra, vložíte je do schránky a ulehnete, přistavivše k loži skleničku. Spíte tři neb čtyři hodiny a pak u hádka najdete dvojnásobek zlata neb stříbra, které jste k němu před spaním vložili. Pro práce následující použijte týchž peněz jako při první.
Dobře si pamatujte, že malý hádek se pohybuje pouze kouzlem a proto jej nepřetěžujte. Bude-li míti hádek lidskou hlavu, můžete na něm požadovati více.
Chcete-li se ho zbaviti, dejte ho darem některé osobě. Nepřijme-li ho nikdo, nakreslete na panenský pergamen tři soustředné kruhy. Doprostřed nakreslete kříž s dvěma břevny, po pravé straně kříž latinský a dejte zvířeti místo otrub mouku, nad kterou byla sloužena primice.
Věci nikdy nezneužívejte.


 

ČERNÁ SLEPICE

Chyťte slepici, která ještě nikdy nenesla ani nebyla dosud přistavena ke kohoutu. Dbejte o to, aby nehřmotila. Odebeřte se na křižovatku dvou cest. Zde, když bije půlnoc, nakreslete cypřišovou větví kruh. Vstupte do něj, rozsekněte slepici na dvě části, třikrát opakujíce: »Eloim, Essaim, frugativi et appellavi.« Obraťte tvář k východu, poklekněte a pomodlete se. Duch se vám zjeví, jsa oblečen v šarlatový oprýmovaný plášť, žlutý kabát a ve vodově zelené kalhoty. Hlava podobná psí, bude míti oslí uši a dva rohy. Nohy má kravské.
Zeptá se po vašich rozkazech. Udělíte mu je. Nemůže se vám naprosto vzepříti. Chcete-li, stanete se nejbohatšími lidmi na světě.

*

Více neprozradíme. Připomeňte si však slova řečená na počátku této knihy.

 

V. MODLITBY

 

Díkůvzdání.

Bože všemocný, svatý Otče, jenž jsi stvořil všechny věci proto, aby sloužily Tobě a byly užitečné člověku, vzdávám Ti dík za to, že jsi mi poskytl své padlé duchy jako služebníky a nařídil jim, aby mi dali vše užitečné. Vnukni mi, ó, Bože, Myšlenky, jimiž bych se uchránil před spáry démonů a všech zlých duchů. Velký Bože Otče, Bože Synu a Duchu Svatý, uchyluji se pod Vaši ochranu.

*

Abychom se zabezpečili před zlými duchy.

Ó, Bože všemocný! Ó, Matko nejsladší z matek. Ó, skvostný příklade citu mateřského! Ó, Synu, výkvěte všech synů! Příteli, duchu souzvuku a výčte všech věcí! Zachovejte nás, podporujte nás, veďte náš a buďte nám milostivi!
Amen.
 

Pater.

Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie: et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationen: sed libera nos a malo.
Amen.
 

Ave.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
 

Veni Creator.

Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis Munere,
Digitus Paternae dexterae
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius;
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum,
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.

Amen.


Věřím v Boha.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, Sv. Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny; trpěl pod pontským Pilátem; ukřižován, umřel i pohřben jest; sstoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živých i mrtvých.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, odpuštění hříchů; těla vzkříšení; život věčný.
Amen.