Cesta čaroděje

05.07.2014 10:16

Stát se poutníkem na této cestě, znamená odhodit všechny dosud známé vědomosti, dát svému životu pevný cíl, osvojit si přísnou disciplínu a spoustu dalších zvyků, které udělají jeho život neotřesitelným. Stát se čarodějem je totální přeměna bytosti, nic není pevné, nic nezůstane stejné… Konečným cílem čarodějů je dosáhnout absolutního vědomí, poznat
všechny možnosti vnímání a dosáhnout svobody.

 • To, co běžně pokládáme za skutečné, tomu se čarodějové smějí 
 • To, co nazýváme jistotou, to pro čaroděje nemá žádný význam 
 • Smrt pro nás znamená konec existence, pro čaroděje je výzvou, pomocnicí a jistotou 
 • Pro čaroděje je sen stejnou skutečností jako denní svět 
 • Kariéra a životní pouť důležitá pro běžného člověka, je pro čaroděje zbytečností a přítěží 
 • Běžný člověk usiluje o zviditelnění, čaroděj dbá na to, aby zůstal nepoznán 
 • Pro čaroděje existuje svět jenom proto, že jej vnímá; zmizí-li vnímání, zmizí i svět 
 • Běžný člověk je závislý na nezmarech jeho mysli, čaroděj ovládá mysl i vědomí 
 • Běžný člověk si myslí, že svět je neměnný a skutečný, čaroděj v mžiku změní vnímání – pozornost a tím mění i celý svět 
 • Nepříjemnosti a slabosti jsou pro člověka utrpením, pro čaroděje výzvou 
 • Čaroděj se směje sám sobě, to běžný člověk pokládá za urážku 
 • Člověku záleží na věcech a lidech, čarodějovi záleží jen na svobodě 
 • Běžný člověk má kolem sebe věci, čaroděj nemá nic, má jen svůj život

Termín „čaroděj“ v mnoha lidech vzbudí představu člověka znajícího kouzla a předvádějícího svoje triky. Dnes je čaroděj spíše člověkem, který zná, který dosáhl poznání. Pojem „čaroděj“ patří spíše ke starým vidoucím. Jak poznáte v životě čaroděje? Na to je jednoduchá odpověď: nepoznáte ho, pokud si to sám nebude přát. Čaroděj totiž žije jako každý z nás, chodí do práce, mezi lidi, baví se jako každý z nás. Přesto od normálních smrtelníku ho odlišuje jeho poznání, vnitřní energie a disciplína. Nemá nic víc, jenom život, který žije. Je plný míru, bez přání a žádostí, uvědomuje si svůj úděl, nemá co ztratit, protože nemá svůj příběh, na ničem nelpí a tak cokoli ze svého života může opustit.

„To, že se racionální člověk drží zuby nehty své představy sebe sama, je výrazem jeho nekonečné hlouposti. Zcela přehlíží skutečnost, že podstata čarodějství nespočívá v žádných zaklínáních či čarodějných kouscích, ale ve svobodě vnímání.“ – „Žije tím, že koná. Obyčejný člověk se příliš zabývá tím, že chce mít rád lidi, nebo že chce, aby lidé měli rádi jeho. Čaroděj má prostě rád, tak to je. Má rád toho nebo to, co chce, ksakru.“ – „Činy čarodějů mají vedlejší, skryté cíle, které nemají nic společného s osobním ziskem. Fakt, že to dělají rádi, se nepočítá jako zisk. To je spíš stav jejich charakteru. Průměrný člověk totiž něco dělá jen tehdy, když má naději na zisk.“

Čaroděj zvídavě hledá rutiny, které denně a po celý život vykonáváme. Můžeme sledovat i rutiny druhých lidí, zvířat i věcí. Nejde tady jenom o nějaké převleky našich rolí, toto je spíše prostředkem k dosažení sebekázně a zbavení se vlastní důležitosti. – „Umění být čarodějem je souborem postojů a postupů, které nám umožňují vytěžit z každé situace, to nejlepší a to, co nejefektivněji.“ Toto umění být cestou Čaroděje je shrnuto v těchto sedmi principech:

 1. Sami si tvoříme svá prostředí.
 2. Odkládáme všechno, co je nepotřebné.
 3. Připraveni postavit se v každém okamžiku k poslednímu boji.
 4. Vzdáváme se sebe sama.
 5. Setkáme-li se s překážkami, se kterými si neporadíme, stáhneme se.
 6. Stlačujeme čas. Každý okamžik má svou platnost. Neplýtváme okamžiky.
 7. Čaroděj se nikdy necpe dopředu. Vždy vykukuje z pozadí scény.

Přesto bychom neměli zapomínat, že tento prazvláštní popis skutečnosti, je pouze popisem. Je jen možným návodem, další cestou, další skutečností mezi milióny stezek, po kterých kdy člověk kráčel. Bylo by nerozumné na této Cestě lpět, což by bylo opakem svobody, kterou čarodějové mé linie žili. Pokud docílíme svobody na této nebo třeba úplně jiné Cestě, nebudeme potřebovat žádný popis světa, ani žádnou interpretaci, ať už ji vytvoří kdokoli. Svoboda a vnímání se nedá popsat, dá se jenom žít…

 

Článek převzatý z www: heretic-wanbli.blogspot.cz