Doklady, že gnostik citovaný v "Naasejském traktátu" je Simon Mág

26.04.2014 14:30

 

Doklady, že gnostik citovaný v "Naasejském traktátu" je Simon Mág – zamlčený však a jmenovaný Hippolytem výslovně pouze jako autor textu Megale apofasis (MA)

 

Společná témata a fráze:

a/ téma: zdroj všeho na světě z Velké síly uvnitř nebeského Člověka

srovnej začátek Simonova Megale apofasis, str. 135, odst. 9, 4:
"Simon nazývá začátek všeho nekonečnou silou užívaje následujících slov: "Toto je spis výkladu hlasu (zvuku) a jména z myšlenky Velké nekonečné síly. Proto ať je zapečetěn, skryt a uzavřen v domě, tam, kde má svůj základ kořen veškerenstva." Domem pak nazývá tohoto Člověka ... v Něm žije nekonečná síla, která, říká, je kořenem veškerenstva."

téměř doslovná citace tohoto začátku Simonova spisu se nachází na konci Naasejského traktátu, doprovázená frází “říká“:

s Hippolytovými „Naasejci“ str. 75, odst. 9, 5:
"To je, říká, slovo boží, které je, říká, slovem výkladu Velké síly. Proto má být zapečetěno, skryto a zahaleno, ležíc v domě, tam, kde je kořen veškerenstva, aionů, sil, myšlenek, bohů, andělů a seslaných duchů, kořen jsoucího i nejsoucího, stavšího se i nestavšího, pochopitelného i nepochopitelného ..."

b/ téma: podetnutý strom

Simon: Megale apofasis str. 141, odst. 16,6:
"Když ale strom zůstane sám a nepřinese žádné plody, potom nevzdělaný zanikne, neboť, říká, je sekera už u kořenů stromu. Každý strom, říká, který nepřináší dobré plody, bude odseknut a vhozen do ohně."


srovnej s Hippolytovými „Naasejci“ str. 72 odst. 8, 31:
"Každý strom, který nenese dobré plody, bude podříznut a přijde do ohně. Tyto „plody“ jsou podle něj jen ti chápající, živoucí lidé, kteří vejdou skrze třetí bránu."

c/ téma: jedna síla rozdělená nahoru a dolů

srovnej Simon: Megale apofasis str. 142 odst. 17, 3-5:
"Toto, říká, je jedna síla rozdělená nahoru a dolů, sama sebe zrozujíc, sama sebe živíc, sama sebe hledajíc a nalézajíc - sobě samé matkou, sobě samé otcem, sobě samé sestrou, sobě samé manželem i manželkou, sobě samé dcerou, sobě samé synem, matkou, otcem - Jedno - kořen veškerenstva."

s Hippolytovými „Naasejci“ str. 65, odst. 7, 38:
"To je oceán, rodiště bohů i lidí, říká, který se stále otáčí do protiproudů, jednou nahoru, jednou dolů. Když ale, říká, oceán teče dolů, znamená to povstávání lidí, když se ale obrací vzhůru k pevnosti a leukadské skále, znamená to povstávání bohů."

d/ téma: zmrtvýchvstání a plod, který nezemře, ale přijde do stodoly

srovnej Simon: Megale apofasis str. 137, odst. 12, 3-4:
"Tuto nekonečnou sílu nazývá „Tím, který stojí, stál a bude stát“. Když je Ten, který je přítomný v šesti silách, vzdělán, pak se co do podstaty, síly, velikosti a působnosti ztotožní s nezrozenou silou a v ničem už za touto nezrozenou, nekonečnou silou, která nezná změnu, nezaostává.
Když ale (tj. tento vnitřní Člověk) zůstane pouze u možnosti v těchto šesti silách a nevzdělá se, pak zmizí, říká, a zaniká, stejně jako gramatické a geometrické znalosti v lidské duši. Když ale přijme možnost hotovosti (úplnosti), stane se světlem všeho, co se rodí. Jestliže to nepřijme, zůstane nehotový (nedokončený) a temný a zaniká, jakoby nikdy nebyl, s (tělem) člověka, který umírá.“


s Hippolytovými „Naasejci“ str. 70, odst. 8, 23-4:
"A dále říká: "Povstanou mrtví z hrobů, to jest z hmotných těl, coby znovuzrození pneumatici, ne coby tělesní. Toto je", říká, "zmrtvýchvstání, které se děje skrze nebeskou bránu a ti, kteří tudy neprojdou, zůstanou všichni mrtví."

e/ téma: skrytá a zjevná přirozenost věcí

srovnej Simon: Megale apofasis str. 135, odst. 9, 5 - 6:
"Přirozenost tohoto ohně je totiž dvojitá a jednu část této dvojitosti on nazývá skrytou, tu druhou zjevnou. Skryté, je skryté ve zjevném toho ohně, to zjevné prý povstalo od toho skrytého."

s Hippolytovými „Naasejci“ str. 61, odst. 7, 20:
"... o blažené, zároveň skryté i zjevné přirozenosti stavší se, stávájící se a také budoucí věci, o které on říká, že je hledaným královstvím nebeským v člověku."

f/ téma: jeden bod rozrůstající se do velikosti

Srovnej Simon: Megale apofasis str. 138 odst. 14,6:
"Jestliže se ale vzdělá a povstane z jednoho nedělitelného bodu, jak je psáno ve Výkladu, pak se malé stane velkým, to velké ale bude po všechny časy a nezměnitelné a už nevstoupí znovu do stávání se."

s Hippolytovými „Naasejci“ str. 76, odst. 9,5-6:
"Neboť toto existující "nic", říká, a z tohoto "nic" stavší se bod, když je nerozdělený, postupně narůstá do jakési nepochopitelné velikosti. To je, říká, království nebeské, hořčičné semínko, ten nedělitelný bod, který je v těle, který nezná, říká, nikdo jiný než pneumatik."

Závěr: Gnostik citovaný Hippolytem v rámci „učení Naasejců“ je Simon Mág