Doklady, že také Hippolytovi „Peraté“ jsou vytvořeni na základě Simonova textu

26.04.2014 14:33

 

Doklady, že také Hippolytovi „Peraté“ jsou vytvořeni na základě Simonova textu MA:

Hipollytus pokračuje i zde ve frázi "on říká". V prvních několika odstavcích (12,1 - 12,4) sice popisuje peratické učení s frází "Peraté říkají", "oni mluví", avšak již od odst. 12,5 upadá do obvyklé fráze "on říká":
Např. (16,1): "Neboť, říká, jestliže něco vzniklo, tak také úplně zaniká, jak míní také Sibylla."
nebo (16,2): "Zánik, říká, je voda a ničím svět nezaniká rychleji než vodou."

Společná témata a fráze:

a/ téma: semena

Srovnej Simon: Megale apofasis str. 138, odst. 14,6:
"Jestliže se ale vzdělá a povstane z jednoho nedělitelného bodu, jak je psáno ve Výkladu, pak se malé stane velkým, to velké ale bude po všechny časy a nezměnitelné a nevstoupí už znovu do procesu stávání se."

s Hippolytovými „Peraty“ str. 86, odst. 12,5:
"Neboť, on říká, že ze dvou nadzemských světů, z toho Věčněnezrozeného a z toho Sama ze sebe zrozeného sem dolů do našeho světa, ve kterém jsme, sestoupila semena všech možných sil."

a s „Naasejci“ str. 71, odst. 8,28:
"Cíle jsou podle něj semena, která jsou od Nespatřitelného zaseta do tohoto světa, skrze která dosahuje svět svého cíle (tj. dokončenosti), neboť skrze ně také postal."

b/ téma: co se vzpěčuje, bude zavrženo

Srovnej Simon: Megale apofasis 9,10:
"Plod tohoto stromu ale, když je vzdělán a přerodí se do sobě vlastní podoby, se dostane do stodoly, ne do ohně. Neboť plod se zrodil, říká, aby se dostal do stodoly, plevel ale, aby byl předán ohni."
a Megale apofasis 12,4:
"Když ale (tj. plod nebeských sil) zůstane pouze u možnosti v těchto šesti silách a nevzdělá se, pak zmizí, říká, a zaniká stejně jako gramatické a geometrické znalosti v lidské duši. Když ale přijme možnost hotovosti, stane se světlem všeho, co se rodí. Jestliže to nepřijme, zůstane nehotový a temný a zaniká, jakoby nikdy nebyl, s tělem člověka, který umírá."

s Hippolytovými „Peraty“ str. 86, 2. odst.:
"Říká dále, že Kristus sestoupil z výšin Věčněnezrozeného, aby svým sestupem zachránil všechno na třikrát dělené. Neboť, říká, to vše, co seshora sestoupilo, se skrze něj opět vrátí vzhůru. Co se ale tomu seshora Sestoupivšímu vzpěčuje, bude opuštěno a po káznění zavrženo."

c/ téma: stojící aiony

Srovnej Simon: Megale apofasis str. 141 dole odst. 17,2:
"Neboť existují tři stojící, říká, a bez těchto tří stojících aionů není to, co se stává, uspořádáno ..."

s Hippolytovými „Peraty“ str. 88, odst. 13,12:
"Právě tak prodávájí Kristovo učení, když mluví o stojících aionech."

Protože je evidentní, že gnostik, který stále promlouvá v „Naasejském traktátu“ je Simon, můžeme uvést také další témata:

d/ téma: osa a póly

Srovnej Hippolytovi „Naasejci“ odst. 8,34-36:
"Téhož Člověka, říká, nazývají Frygové podle něj "aipolos", ale ne proto, říká, že by pásl kozy a kozly, jak se domnívají psychikové, nýbrž proto, že, říká, je "Ten věčně se otáčející", to jest ten, který věčně otáčí celým světem do kruhu, převrací ho a žene dokola. Neboť obracet věci a proměňovat je znamená "otáčet". Proto nazývají, říká, také všichni obě centra nebe "póly".

s Hippolytovými „Peraty“ str. 91, odst. 15, 4-5:
"Protože pak astrologové znají horoskop a poledne a večer a půlnoc a protože se hvězdy pohybují jednou tak a jednou jinak následkem neustálého otáčení kosmu, vznikají tak brzy ty a brzy zase jiné odchylky od pólů a návraty k pólům. Tím, že potom alegoricky vysvětlují systém astrologů, zaměňují pól za boha, za jednotu pána všeho dění, odchylku za to levé a návrat za to pravé."

e/téma: vyjímečnost gnostiků

Srovnej Hippolytovi „Naasejci“ 8,9:
"To je, říká, velké a nevyslovitelné tajemství, které mohou vědět pouze dokončení, to jest, říká, my."

nebo Naas. 8,26:
"To jsou, říká, ta ode všech nazývaná nejvyšší tajemství, která neříkáme učenými slovy lidské moudrosti, nýbrž v učení ducha, když duchovní srovnáváme s duchovním. Psychický člověk nevnímá to, co je ducha božího, je mu to totiž bláznovstvím. A to jsou, říká, nejvyšší tajemství ducha, která známe pouze my."

s Hippolytovými „Peraty“ str. 91, odst. 16,1:
"Pouze my, říká, jsme poznali nucení k vznikání a víme o cestách, po kterých člověk přišel na svět a pouze my můžeme projít zánikem a dostat se na druhou stranu."