Dokonání kompaktát s posly zboru Basilejského, a stwrzení jejich

08.12.2013 08:58

 

I.

We jméno božie amen. My Filbert, boží a apoštolské stolice milostí Konstanský biskup kraje Rotomagenského, Jan z Polomar, archiděkan Barcinonenský, apoštolského paláce pří posluchač a doktor w dekretích Martin Bernerii, děkan Turonenský, bakalář w swatém písmě, a Tomáš Haselbach, swatého písma mistr, swatého obecního Basilejského zboru do králowstwí Českého a markrabstwí Morawského legatowé wyslaní, tiemto listem wyznáwáme a přiznáwáme: že mezi obecným sněmem slawného králowstwí Českého, w Praze při S. Martině léta od narozenie božieho 1433, a námi legaty řečeného swatého zboru byli učiněni, smluweny, zawřieni a rukú dániem upewněni jistý kusowé s swými wýklady a odpowědmi, kteríž se počínají:

We jméno pána našeho Jesu Krista. Tyto wěci, kteréž w dole psány jsú...

Následuje zde celý obsah čísla 4 od r. 1433, 30 Nov. a násl., wytištěného již nahoře na stránce 398 až do str. 412. Pak přidáwá se:

Toho wšeho a každého zwláště pro jistotu a swědomie tyto naše listy pečetmi našimi wlastními kázali sme potwrditi; a pro wětší zřejemnost upewněnie a twrdost, pečeti najjasnějšieho Sigmunda Římského ciesaře, a najoswiecenějšieho kniežete pána Albrechta wéwody Rakúského a markrabie Morawského, k snažným našim prosbám jsú k tomuto listu přiwěšeny. Jenž jest dán w Jihlawě, biskupstwie Olomuckého léta božieho tisícieho čtyřistého třidcátého šestého, den pátý měsiece čerwence.

II.

We jméno pána našeho Ježíše Krista, jenž jest milowník pokoje a jednoty...

Opětuje se doslowně celý obsah čísla 11, od r. 1435, m. Jul., jakož nahoře na stránkách 421-426 wytištěn jest. Pak následuje záwěrek o pečetěti (dd. 1436,5 Jul.) předešlému weskrze podobný.

III.

We jméno boží amen. Poněwadž mezi legaty swatého obecného Basilejského koncilium, a obecným sněmem slawného králowstwí Českého a markrabstwí Morawského, w Praze držaným při S.Martině léta božieho MCCCCXXXIII, pro jednotu a pokoj, wzati, smluweni a zawříni jsú jistí artikulowé, jakož obojí straně swědomo jest, a jakož w našich jiných na to učiněných jsú položeni i w tomto listu:

My Aleš z Risemburka odjinud z Wřešťowa...

Opakuje se doslovně obsah čísla 14, od r. 1435, 21 Sept., tak jakož nahoře na stránkách 434-436 tištěn jest. Potom násl. záwěrek:

A my Sigmund ciesař a knieže Albrecht napřed jmenowaní, k jich prosbám jsúce nakloněni, pečeti naše přikázali sme přiwešeny býti. W Jihlawě, den druhý měsíce Čerwence, léta božího MCCCCXXXVI, králowstwí našich Sigmunda Uherského etc. padesátého, Římského šestmezcítmého, Českého šestnáctého, a ciesařstwie čtwrtého.