Druhy UFO

23.02.2014 10:12

Neidentifikované létající objekty se obecně třídí do několika skupin:

 • UFO diskovitého, oválného nebo talířovitého tvaru 
 • UFO trojúhelníkového tvaru 
 • UFO podlouhlého válcovitého tvaru 
 • UFO jiných tvarů (bumerangový, sférický, diamantový, srpovitý, vejčitý, kulový,  foo fighter  a další)

Doktor J. Allen Hynek vytvořil moderní systém kategorizace UFO (řazení do skupin) podle podmínek během jeho pozorování.  Za první rozřazovací kritérium považoval vzdálenost od neidentifikovaného předmětu. Pokud je větší než 500 stop (cca 150 metrů) dělí se UFO do těchto tří kategorií:

 • Noční světla (Nocturnal Lights, NL): podivné světelné jevy viděné v noci
 • Denní disky (Daylight Discs, DD): kovové nebo jiné zdánlivě pevné a kompaktní disky viděné za denního světla
 • Radarové/vizuální případy (Radar/Visual Cases, RV): zaznamenané radarem i očitými svědky

V případě, že se svědek octne ve vzdálenosti menší než 500 stop (150 metrů), spadá podle Hynka svědectví do kategorie blízké setkání (Close Encounter, CE):

 • Blízké setkání prvního druhu (CE1; CE-I): svědectví UFO, které nezanechalo žádné stopy
 • Blízké setkání druhého druhu (CE2; CE-II): svědectví UFO, které zanechalo stopy nebo bylo zaznamenáno na radaru
 • Blízké setkání třetího druhu (CE3; CE-III): svědectví UFO a jeho posádky
 • Blízké setkání čtvrtého druhu (CE4; CE-IV)): Případy, kdy byli do UFO uneseni lidé

UFO nerozdělujeme podle původu, protože jejich původ je neznámý. Můžeme je však obecně podle Nosretiho dělit do tříd podle původu předpokládaného. (Musíme si však uvědomit, že pokud nějaké UFO dokážeme jednoznačně podle původu zařadit, tím automaticky ve většině případů jevem zvaným UFO být přestává.)

 • Třída A (tzv. hlavní třída): UFO vzniklé zcela nebo částečně působením dosud neznámých nebo nedostatečně vysvětlených přírodních sil a zákonů
 • Třída B: UFO vzniklé kombinací známých přírodních sil a vysvětlitelné kombinací známých přírodních zákonů
 • Třída C: UFO mimozemského inteligentního původu
 • Třída D: UFO pozemského inteligentního původu (lidská civilizace, nelidská civilizace, paralelní lidská civilizace, lidská pozemská civilizace z jiného času či časoprostoru)
 • Třída E: UFO relativně nemateriálního původu (paranormální, psychotronický, duchovní jev)
 • Třída X: Pozorovatel/zapisovatel si netroufá určit ani přibližně žádnou z předcházejících tříd.

UFO inteligentního původu můžeme dále dělit na

 • technického charakteru (tech.)
 • energoinformačního (psychotronického) charakteru (EI)
 • relativně materiálního charakteru (RM)
 • relativně nemateriálního charakteru (např. projekce UFO z vyššího prostoru; RNM)
 • časově, prostorově, resp. časoprostorově přítomného charakteru (TSP)
 • průnik či průmět z jiného času, prostoru (např. paralelního prostoru) resp. vyššího (časo)prostoru (OTS)
 • armádního či špionážního charakteru (army, spy)
 • civilního charakteru (civil.)

UFO technického charakteru může být řízeno

 • živou posádkou lidské nebo srovnatelné pozemské nebo srovnatelné mimozemské inteligence (do této kategorie patří i psychotronické řízení, pokud je ovládající subjekt na palubě)
 • posádkou zvířecí nebo nižších organizmů
 • dálkově technickými prostředky
 • dálkově psychotronickými prostředky (paranormálně)
 • automaticky, kyberneticky, např. pomocí elektronických systémů
 • biokyberneticky, resp. umělými biologickými systémy
 • kombinovanou technikou

V lidovém povědomí termín UFO splývá s létajícími technickými prostředky mimozemských inteligentních bytostí, tedy hovorově s tzv. "létajícími talíři"