Džňánajóga

06.04.2014 13:11

 

Džňána znamená poznání. Džňánajóga je cestou, na které zažíváme skutečnost skrze poznání, cvičení a zkušenost.

Džňánajóga má čtyři principy:

1. vivéka – pravé rozlišování,

2. vairágja – odříkání,

3. šatsampatti – šest klenotů,

4. mumukštva – neustálé usilování o poznání Boha.

 

Vivéka – pravé rozlišování

Vivéka je nejčistším nástrojem poznávání. Považujeme ji také za nejvyšší instanci svědomí, která nám říká, co je správné a co chybné. Většinou velmi dobře víme, co bychom měli dělat, ale naše sobecká přání se ukážou být obvykle silnější a hlas svědomí v nás přehluší.

Vairágja – odříkání

Vairágja znamená vnitřně se osvobodit od veškerých žádostí po pozemském majetku a radovánkách. V očích džňánajogína se jeví všechny světské radosti neskutečnými, a proto pro něj nemají trvalou hodnotu. Džňánajogín hledá neměnný, věčný, nejvyšší princip – Boha.

Všechno pozemské je pomíjející, a proto je podobou neskutečnosti. Skutečnost je átmá, božské Já, které je nezničitelné, věčné a neměnné. Átmá můžeme přirovnat k prostoru – prostor stále zůstává prostorem; nemůžeme ho spálit ani rozkrájet. Když vystavíme zdi, vytvoříme jednotlivé, „individuální“ úseky. Prostor sám se tím však nezmění. Když jednoho dne zdi opět odstraníme, zůstane jen nerozdělený, nekonečný prostor.

Šatsampatti – šest klenotů

Šest klenotů symbolizuje šest principů:

  • Šama – stažení smyslů a mysli dovnitř;

  • dama – kontrola smyslů a mysli, schopnost zdržet se všech negativních činností jako je kradení, lhaní, negativní myšlení;

  • uparati – schopnost stát nad věcí;

  • titikša – stálost, vytrvalost, kázeň a překonávání všech těžkostí;

  • šraddha – víra a důvěra ve svaté spisy a slova Mistra;

  • samádhan – úsilí o dosažení cíle, vědomí cíle. Ať se děje cokoliv, máme veškeré své snažení směřovat k dosažení cíle. Při neustálém vědomí cíle nás od něj nemůže nic odvrátit.

 

Mumukštva – neustálé usilování o poznání Boha

Mumukštva je palčivá touha v srdci, touha poznat Boha a sjednotit se s ním.

Átmádžňána je nejvyšší a věčné poznání, poznání pravého Já. Sebepoznání znamená zažít, že nejsme od Boha odděleni, ale že jsme s Ním a s veškerým životem sjednoceni. Tím přestane intelekt fungovat jako hranice a naše srdce zaplaví neomezená a všeobsahující láska. Pak nám bude zcela jasné, že vše, čím ostatním ubližujeme, postihuje nakonec nás samé. Porozumíme vesmírnému přikázání ahimsy, neubližování, a budeme se jím řídit. Tím se nakonec spojí cesta džňánajógy s principy bhaktijógy, karmajógy a rádžajógy.