Efezským

11.05.2014 09:39

1. kapitola

1. Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
2. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
3. Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu,
4. poněvadž nás v něm vyvolil před založením světa, abychom před jeho tváří byli svatí a bezúhonní v lásce.
5. Podle zalíbení své vůle nás předurčil k přijetí za své syny skrze Ježíše Krista
6. ke chvále slávy své milosti, kterou nás poctil v tom milovaném.
7. V něm máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti,
8. kterou k nám rozhojnil ve vší moudrosti a prozíravosti,
9. když nám podle svého zalíbení, o němž rozhodl sám v sobě, oznámil tajemství své vůle,
10. aby ve správě plnosti časů shromáždil pod jednu hlavu v Kristu všechno, co je v nebesích i na zemi - v něm,
11. ve kterém jsme se také stali dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rozhodnutí své vůle,
12. abychom tu my, kteří od dřívějška máme naději v Kristu, byli ke chvále jeho slávy.
13. V něm jste i vy (když jste vyslechli slovo pravdy, totiž evangelium svého spasení, a uvěřili mu) byli označeni zaslíbeným Duchem Svatým,
14. jenž je zárukou našeho dědictví až do vykoupení toho, co jím bylo získáno ke chvále jeho slávy.
15. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší věrnosti v Pánu Ježíši a lásce ke všem svatým,
16. nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji ve svých modlitbách,
17. aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho
18. a osvícené oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých
19. a jak nesmírná je velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly,
20. kterou dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
21. vysoko nad každou vládu, mocnost, moc i panství, i nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím.
22. A tak poddal všechno pod jeho nohy a dal ho církvi jako hlavu nade vším.
23. Ona je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všem.

2. kapitola

1. A vzkřísil i vás, mrtvé v proviněních a hříších,
2. v nichž jste kdysi chodili podle běhu tohoto světa, podle mocného vládce ovzduší, toho ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti,
3. mezi nimiž jsme také my všichni kdysi žili v žádostech svého těla, když jsme dělali to, co chtělo tělo a mysl, a byli jsme přirozeností dětmi hněvu tak jako ostatní.
4. Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval,
5. obživil spolu s Kristem i nás, mrtvé v proviněních (-jste spaseni milostí!),
6. a spolu s ním vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši,
7. aby v budoucích dobách ukázal nesmírné bohatství své milosti skrze svou laskavost k nám v Kristu Ježíši.
8. Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar,
9. ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.
10. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili.
11. Proto pamatujte, že vy, kdysi tělem pohané - které takzvaná obřízka na těle, učiněná rukou, nazývá neobřízkou -
12. jste byli v té době bez Krista, odcizení od společnosti Izraele, cizí vzhledem k zaslíbeným smlouvám, nemající naději a bez Boha na světě.
13. Ale nyní, v Kristu Ježíši, jste vy, kteří jste kdysi byli dalecí, učiněni blízkými skrze Kristovu krev.
14. Vždyť on je náš pokoj; on, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď rozdělení.
15. Svým tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon přikázání spočívající v ustanoveních, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Tak způsobil pokoj
16. a v jednom těle to obojí usmířil s Bohem skrze kříž, kterým to nepřátelství zahladil.
17. A když přišel, vyhlásil pokoj vám, dalekým i blízkým,
18. neboť skrze něho máme všichni v jednom Duchu přístup k Otci.
19. Již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.
20. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus,
21. v němž se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu,
22. v němž se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.

 

3. kapitola

1. Kvůli tomu já Pavel, vězeň Ježíše Krista pro vás pohany -
2. pokud jste ovšem slyšeli o správě Boží milosti, jež mi byla udělena pro vás,
3. totiž že mi skrze zjevení oznámil tajemství, jak jsem již předem krátce napsal.
4. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím Kristovu tajemství,
5. které za jiných dob nebylo lidským synům oznámeno tak, jak je nyní skrze Ducha zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům,
6. že pohané jsou spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu skrze evangelium,
7. jehož jsem se stal služebníkem podle daru Boží milosti, který mi byl dán působením jeho moci.
8. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych mezi pohany kázal Kristovo nevystižitelné bohatství
9. a abych všem vysvětlil, jaká je účast na tom tajemství (jež bylo od věků ukryto v Bohu, který všechno stvořil skrze Ježíše Krista),
10. aby nyní byla skrze církev oznámena vládám a mocnostem v nebesích přerozmanitá Boží moudrost,
11. podle věčného předsevzetí, jež učinil v Kristu Ježíši, našem Pánu,
12. v němž máme smělou důvěru a možnost přístupu s jistotou skrze víru v něj.
13. Prosím tedy, abyste nepolevovali kvůli mým soužením pro vás, neboť je to vaše sláva.
14. - Kvůli tomu tedy klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista,
15. z něhož se nazývá veškerá rodina na nebi i na zemi,
16. aby vám podle bohatství své slávy dal, abyste skrze jeho Ducha byli posilněni mocí ve vnitřním člověku,
17. aby Kristus přebýval skrze víru ve vašich srdcích a abyste, zakořeněni a založeni v lásce,
18. mohli se všemi svatými postihnout, jaká je šířka a délka, výška i hloubka,
19. a poznat Kristovu lásku, přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré Boží plnosti.
20. Tomu pak, který je podle moci působící v nás schopen učinit nezměrně více než všechno, co prosíme nebo rozumíme,
21. tomu buď sláva v církvi skrze Krista Ježíše ve všech dobách na věky věků. Amen.

 

4. kapitola

1. Já, vězeň v Pánu, vás tedy prosím, abyste chodili, jak se sluší na to povolání, jímž jste byli povoláni,
2. s veškerou pokorou a krotkostí, abyste se navzájem trpělivě snášeli v lásce
3. a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje.
4. Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání;
5. jeden Pán, jedna víra, jeden křest,
6. jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.
7. Každému jednotlivému z nás pak byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
8. Proto říká: "Když vystoupil do výše, přivedl s sebou zajatce a dal dary lidem."
9. (A co jiného znamená, že "vystoupil", než že předtím také sestoupil do nižších končin země?
10. A ten, který sestoupil, je také ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno.)
11. On tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele,
12. pro dokonalou přípravu svatých k dílu služby, k budování Kristova těla,
13. dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k míře postavy Kristova plného věku,
14. abychom už nebyli nemluvňata zmítaná a unášená každým větrem učení, lidskou vrtkavostí a vychytralostí k lstivému oklamávání,
15. ale abychom říkali pravdu v lásce a ve všem rostli v toho, který je hlavou, totiž v Krista.
16. Z něj celé tělo, spojené a svázané za přispění každého kloubu, podle činnosti odpovídající míře každé jednotlivé části působí růst těla, aby se budovalo v lásce.
17. Toto tedy říkám a dosvědčuji v Pánu, abyste již nechodili tak, jako chodí ostatní pohané, v marnosti své mysli,
18. zatemnění v rozumu a odcizení od Božího života kvůli nevědomosti, která je v nich pro zatvrzelost jejich srdce.
19. Ti otupěli a vydali se nestydatosti, aby chtivě páchali každou nečistotu.
20. Vy jste však Krista takto nepoznali
21. - pokud jste ho ovšem uslyšeli a byli o něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši,
22. že vzhledem k dřívějšímu způsobu života máte odložit toho starého člověka, který se kazí podle klamných žádostí.
23. Obnovujte se pak duchem své mysli
24. a oblékněte toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
25. Proto odložme lež a mluvme každý se svým bližním pravdu, neboť jsme údy jedni druhých.
26. "Hněvejte se a nehřešte;" ať nad vaším hněvem nezapadá slunce.
27. Nedávejte místo ďáblu.
28. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá svýma rukama, co je dobré, aby měl z čeho dávat tomu, kdo má nouzi.
29. Ať z vašich úst nevychází žádné špatné slovo, ale jen to, co je dobré k potřebnému vybudování, aby přineslo posluchačům milost.
30. A nezarmucujte Božího Svatého Ducha, jímž jste byli označeni ke dni vykoupení.
31. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať jsou od vás odňaty spolu s každou špatností.
32. Buďte pak k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte jedni druhým, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

 

5. kapitola

1. Jakožto milované děti tedy následujte Boží příklad
2. a choďte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu na líbeznou vůni.
3. Avšak smilstvo, veškerá nečistota a chtivost ať mezi vámi nejsou ani jmenovány, jak se sluší na svaté;
4. ani nestoudnost, pošetilé řeči a vtipkování, což je nepatřičné, ale raději díkůčinění.
5. Víte přece to, že žádný smilník ani nečistý nebo lakomý člověk (jenž je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.
6. Ať vás nikdo neklame prázdnými slovy, neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti.
7. Nebuďte tedy jejich spoluúčastníky.
8. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. Choďte jako děti světla,
9. neboť ovoce Ducha spočívá ve vší dobrotě, spravedlnosti a pravdě.
10. Rozeznávejte, co je příjemné Pánu,
11. a neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je usvědčujte.
12. Vždyť o tom, co oni vskrytu dělají, je hanba i mluvit.
13. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno; všechno, co je zjevné, je přece světlo.
14. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!"
15. Dbejte tedy pečlivě na to, jak máte chodit: ne jako nemoudří, ale jako moudří.
16. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé.
17. Proto nebuďte nerozumní, ale chápejte, co je Pánova vůle.
18. Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem.
19. Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu.
20. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista
21. a poddávejte se jedni druhým v Boží bázni.
22. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu.
23. Vždyť muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve; a on je Spasitelem těla.
24. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky ve všem poddávají svým mužům.
25. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni,
26. aby ji posvětil, když ji očistil koupelí vody skrze slovo;
27. aby ji postavil před sebou jako slavnou církev, nemající poskvrnu ani vrásku nebo cokoli takového, ale aby byla svatá a bez úhony.
28. Tak jsou i muži povinni milovat své manželky jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou manželku, miluje sám sebe.
29. Nikdo nikdy přece neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako i Pán církev,
30. neboť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí.
31. "Proto člověk opustí svého otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo."
32. Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi.
33. Ať však také každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. Žena pak ať má svého manžela v úctě.

 

6. kapitola

1. Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože je to spravedlivé.
2. "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se zaslíbením:
3. "aby ti bylo dobře a abys žil dlouho na zemi."
4. A vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomínání.
5. Služebníci, poslouchejte tělesné pány s bázní a chvěním, v prostotě srdce, jako Krista.
6. Neslužte naoko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci čiňte Boží vůli z celé duše.
7. Služte s ochotnou myslí, jako Pánu a ne lidem,
8. a vězte, že cokoli každý učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný.
9. A vy, páni, jednejte stejně vůči nim. Zanechte výhrůžek a vězte, že i vy máte svého Pána v nebesích, a ten nestraní nikomu.
10. Závěrem, bratři moji, posilněte se v Pánu a v moci jeho síly.
11. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům.
12. Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích.
13. Proto si vezměte celou Boží zbroj, abyste mohli odolat ve zlý den, všechno vykonat a zůstat stát.
14. Stůjte tedy přepásáni na bedrech pravdou a oblečeni pancířem spravedlnosti;
15. nohy mějte obuté připraveností kázat evangelium pokoje.
16. Nade všechno si pak vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.
17. Vezměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo,
18. a v každý čas se každou modlitbou a prosbou modlete v Duchu, a právě proto bděte ve vší vytrvalosti a prošení za všechny svaté.
19. Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznamoval tajemství evangelia
20. (jehož jsem velvyslancem v řetězech), abych v něm mluvil tak směle, jak mi mluvit náleží.
21. A abyste i vy věděli, jak se mi daří a co dělám, všechno vám to oznámí Tychikus, milovaný bratr a věrný služebník v Pánu.
22. Posílám ho k vám právě proto, abyste se dozvěděli, jak se nám daří, a aby potěšil vaše srdce.
23. Pokoj všem bratrům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista.
24. Boží milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista v neporušitelnosti. Amen.