Evangelium Oxyrhynchus 840

12.04.2014 13:32

Jediný zlomek s textem tohoto evangelia se dochoval na malém, z obou stran popsaném pergamenu nalezeném u středoegyptského města Oxyrhynchus v prosinci 1905. Opis byl pravděpodobně pořízen ve 4. století a byl nošen kolem krku jako amulet. Na list o velikosti 8,8 x 7,4 centimetru se vešlo celkem 45 řádků psaných drobným písmem. Úryvek nemá v kanonické literatuře přímou obdobu a nelze jej ani přiřadit k žádnému známému apokryfu. Originální předloha vznikla podle názoru biblistů v první polovině 2. století.

 

"...dříve než by někomu ukřivdil, všechno si rozmyslí. Ale dejte pozor, aby se ani vám nestalo něco podobného jako jim. Neboť zločincům mezi lidmi se dostává odplaty nejen mezi živými, ale také podstupují trest a velice trpí."

A sebral je a zavedl přímo na posvátné místo a procházel se po chrámu. Tu přišel nějaký farizej, představený kněz, jmenoval se Levi, a když se s nimi potkal, řekl Spasiteli:

"Kdo ti dovolil chodit tady po místě čistoty a hledět na svaté náčiní, když ses nevykoupal? Tvoji učedníci si dokonce ani neomyli nohy! Vždyť jsi špinavý, a takhle jsi vkročil do tohoto chrámu, na tohle posvátné místo! Sem nesmí vkročit nikdo, kdo se nevykoupal a nevyměnil si šaty, ani po[hledět se nesmí odvážit] na svaté náčiní!"

Spasitel se svými učedníky se hned zastavil [a odpověděl]: "A co ty, když jsi v chrámu, ty jsi čistý?" Odpověděl: "Jsem. Vždyť jsem se vykoupal v Davidově rybníku, sestoupil jsem po jedněch stupních a vystoupil po druhých, oblékl jsem si bílé šaty, čisté, a pak jsem šel a pohlédl tady na svaté náčiní."

Spasitel mu odpověděl: "Běda (vám) slepým, nevidoucím! Vykoupal ses ve vodě, v které se nocí i dnem válejí psi a vepři? Zvenčí ses namydlil a umyl sis kůži? Vždyť i nevěstky a pištkyně se zvenčí mažou olejem, myjí se, líčí se a přikrašlují, aby vzbudily žádostivost. Ale uvnitř jsou plné škorpiónů a [všelijaké] špatnosti. Ale já a [moji učedníci], o kterých říkáš, že jsme se nekoupali, my jsme se vykoupali ve vodách ži[vota věčného], které sestupují od [Boha z nebe]. Ale běda těm..."