Filemonovi

21.06.2014 09:43

1. kapitola

1. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus našemu milovanému příteli a spolupracovníku Filemonovi,
2. milované Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi i církvi, která je ve tvém domě:
3. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
4. Děkuji svému Bohu, když se o tobě neustále zmiňuji ve svých modlitbách
5. (neboť se doslýchám o tvé lásce a věrnosti, kterou máš k Pánu Ježíši i ke všem svatým),
6. aby se sdílení tvé víry stalo mocným skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás díky Kristu Ježíši.
7. Máme totiž velikou radost a potěšení ze tvé lásky, neboť srdce svatých byla skrze tebe občerstvena, bratře.
8. Proto, ačkoli mám velikou smělost přikázat ti, co se patří,
9. kvůli lásce však raději prosím, neboť jsem už takový, totiž starý Pavel a nyní i vězeň Ježíše Krista.
10. Prosím tě tedy ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve svém vězení, Onezima,
11. který ti byl kdysi neužitečný, ale nyní je tobě i mně velmi užitečný. Toho ti posílám zpět.
12. Přijmi ho tedy jako mé vlastní srdce.
13. Zamýšlel jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení pro evangelium sloužil místo tebe,
14. ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl jako z povinnosti, ale aby byl dobrovolný.
15. Snad byl totiž na chvíli vzdálen proto, abys ho mohl dostat navždy -
16. ne již jako otroka, ale více než otroka, totiž jako milovaného bratra, zvláště pro mne, a čím spíše pro tebe, jak podle těla, tak v Pánu.
17. Máš-li mě tedy za společníka, přijmi ho jako mě.
18. Jestliže ti pak způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně.
19. Toto píši já Pavel svou vlastní rukou: Já to zaplatím - ať ti však nemusím říci, že mi dlužíš i sám sebe!
20. Nuže, bratře, ať z tebe mám v Pánu užitek i já; občerstvi mé srdce v Pánu!
21. Píši ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš ještě více, než co říkám.
22. Zároveň mi však také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu díky vašim modlitbám darován.
23. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši,
24. a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.
25. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Amen.