Filipenským

17.05.2014 09:40

1. kapitola

1. Pavel a Timoteus, služebníci Ježíše Krista, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, s biskupy a diakony:
2. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
3. Pokaždé, když si na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu
4. (neboť za vás všechny při každé své modlitbě stále s radostí prosím)
5. za vaši účast na evangeliu od prvního dne až doposud.
6. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí.
7. Je přece správné, abych o vás všech takto smýšlel, protože vás mám v srdci: vy všichni jste spoluúčastníci mé milosti, jak v mém vězení, tak v obraně a potvrzování evangelia.
8. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím s láskou Ježíše Krista.
9. A modlím se za to, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v poznání a ve vší vnímavosti,
10. tak abyste rozeznávali důležité věci od nedůležitých, abyste byli upřímní a bezúhonní až do Kristova dne
11. a byli naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží.
12. Chtěl bych však, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia,
13. takže celé císařské gardě i všem ostatním je známo, že mé vězení je pro Krista,
14. a mnozí bratři v Pánu se spolehli na mé vězení a mají mnohem větší smělost mluvit slovo beze strachu.
15. Někteří sice kážou Krista ze závisti a nevraživosti, jiní však z dobré vůle.
16. Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně a mají za to, že mi k mému vězení přidají soužení;
17. druzí však z lásky, neboť vědí, že jsem postaven k obraně evangelia.
18. Ale co na tom! Aspoň se jakýmkoli způsobem, ať už naoko nebo opravdově, káže Kristus. A z toho se raduji a budu radovat i nadále.
19. Vím totiž, že se mi to díky vaší modlitbě a přispění Ducha Ježíše Krista obrátí ve vysvobození,
20. podle mého dychtivého očekávání a naděje, že v ničem nebudu zahanben, ale že ve vší smělosti bude jako vždy tak i nyní Kristus veleben na mém těle, ať už skrze život nebo skrze smrt.
21. Neboť žít - to je pro mne Kristus a umřít - to je zisk.
22. Jestliže však pro mne život v těle znamená plodnou práci, pak nevím, co si vybrat,
23. neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;
24. ale zůstat v tomto těle je potřebnější kvůli vám.
25. Na to tedy spoléhám a vím, že tu ještě pobudu a spolu s vámi všemi tu zůstanu k vašemu prospěchu a radosti víry,
26. aby se vaše chlubení mnou rozhojnilo v Kristu Ježíši skrze můj opětovný příchod k vám.
27. Jenom veďte život důstojný Kristova evangelia, abych ať už přijdu a uvidím vás, anebo když budu vzdálen, slyšel o vás, že stojíte v jednom duchu, že s jednou myslí společně bojujete ve víře evangelia
28. a v ničem se nelekáte protivníků. To je jim jistým znamením zkázy, ale vám záchrany, a to od Boha.
29. Neboť vám bylo pro Krista darováno, abyste v něj nejen věřili, ale také pro něho trpěli,
30. když podstupujete tentýž zápas, který jste při mně viděli a i nyní slyšíte, že je při mně.

 

2. kapitola

1. Je-li tedy v Kristu nějaké povzbuzení, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství Ducha, je-li nějaký soucit a milosrdenství,
2. dovršte mou radost: smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše a jedné mysli.
3. Nic nedělejte pod vlivem ctižádosti nebo ješitnosti, ale v pokoře pokládejte jedni druhé za přednější než sami sebe.
4. Ať si každý nehledí jen svého, ale každý také toho, co je druhých.
5. Nechť je tedy ve vás totéž smýšlení, jaké bylo v Kristu Ježíši,
6. který ačkoli se nacházel v Božím způsobu existence, nepovažoval to, že je roven Bohu, za kořist,
7. ale zmařil sám sebe, když přijal způsob služebníka a stal se podobným lidem.
8. A když se ocitl v lidské podobě, pokořil se a stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.
9. Proto ho Bůh také povýšil nade všechno a dal mu jméno nad každé jméno,
10. aby ve jménu Ježíše pokleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí
11. a každý jazyk aby vyznal ke slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán.
12. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, nejen když jsem byl přítomen, ale nyní mnohem více, když jsem nepřítomen, s bázní a chvěním uskutečňujte spasení svých duší.
13. Vždyť ten, kdo ve vás podle své dobré vůle působí chtění i činění, je Bůh!
14. Všechno dělejte bez reptání a pochybování,
15. abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez vady uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, v němž záříte jako světla ve světě.
16. Pevně se držte slova života, abych se v Kristův den mohl chlubit, že jsem neběžel nadarmo ani se nadarmo nenamáhal.
17. Jestliže ale začínám být obětován pro oběť a službu vaší víře, raduji se a raduji se spolu s vámi všemi.
18. Stejně se tedy radujte i vy a radujte se spolu se mnou.
19. Mám naději v Pánu Ježíši, že k vám brzy pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dozvím, jak se vám daří.
20. Nemám totiž nikoho stejně smýšlejícího, kdo by se opravdově staral o vaše věci,
21. neboť všichni hledají svůj vlastní prospěch a ne prospěch Ježíše Krista.
22. O něm však víte, jak se osvědčil, že jako syn otci sloužil spolu se mnou v evangeliu.
23. Toho tedy doufám pošlu, hned jak uvidím, co se mnou bude.
24. Spoléhám však v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám.
25. Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, vašeho vyslance a služebníka k mojí potřebě.
26. Toužil totiž po vás všech a byl znepokojen, protože jste slyšeli, že byl zesláblý.
27. A vskutku byl zesláblý až k smrti, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.
28. Posílám ho tedy tím ochotněji, abyste se zaradovali, když ho znovu uvidíte, a já abych byl méně zarmoucen.
29. Přijměte ho tedy v Pánu s veškerou radostí a mějte takové lidi v úctě.
30. Vždyť se pro Kristovo dílo přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, co chybělo ve vaší službě vůči mně.

 

3. kapitola

1. Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu totéž mi jistě není zatěžko a pro vás je to bezpečné.
2. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zlé dělníky, dejte si pozor na tu 'rozřízku'!
3. Pravá obřízka jsme přece my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se v Kristu Ježíši a nespoléháme na tělo.
4. Ačkoli právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na tělo, já více:
5. obřezán osmého dne, z rodu Izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus,
6. co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bezúhonný.
7. Ale cokoli mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu.
8. A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista
9. a byl shledán v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze Zákona, ale tu, která je skrze víru Kristovu, tu spravedlnost, která je z Boha a spočívá ve víře;
10. abych poznal jeho i moc jeho vzkříšení a účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti,
11. abych tak snad dospěl ke vzkříšení z mrtvých.
12. Ne že bych již dosáhl anebo již byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem.
13. Bratři, já nemám za to, že bych již uchvátil, ale činím jediné: zapomínaje na to, co je za mnou, a vztahuje se k tomu, co je přede mnou,
14. ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího povolání shůry v Kristu Ježíši.
15. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy smýšlejme takto; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to.
16. V tom, k čemu jsme došli, pak následujme stejné pravidlo a smýšlejme stejně.
17. Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo chodí podle našeho vzoru.
18. Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní vám říkám s pláčem, chodí jako nepřátelé Kristova kříže.
19. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Ti myslí na pozemské věci.
20. Naše občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista.
21. Ten promění tělo naší poníženosti, aby bylo podobné tělu jeho slávy, podle té moci, kterou je také schopen podmanit si všechno.

 

4. kapitola

1. Proto, moji milovaní a vytoužení bratři, moje radosti a koruno, takto stůjte v Pánu, milovaní.
2. Prosím Euodii a prosím Syntychu, aby stejně smýšlely v Pánu.
3. A žádám i tebe, věrný spojenče, pomáhej jim. Ony přece spolu se mnou bojovaly v evangeliu, a také s Klementem a s mými ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
4. Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
5. Vaše vlídnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
6. O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu.
7. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.
8. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.
9. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
10. Velice jsem se v Pánu zaradoval, že nyní konečně znovu rozkvetl váš zájem o mne. Mysleli jste na to sice již dříve, ale neměli jste příležitost.
11. Neříkám to kvůli tomu, že bych měl nedostatek; já jsem se totiž naučil být za všech okolností spokojen.
12. Umím být pokořen, umím také mít hojnost. Jsem zasvěcen do všeho a každým způsobem: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek.
13. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
14. Udělali jste však dobře, že jste se stali spoluúčastníky mého soužení.
15. Vy, Filipští, přece sami víte, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se žádný sbor se mnou nepodílel na výdajích a příjmech, jedině vy sami.
16. I do Tesaloniky jste mi přece více než jednou poslali na mé potřeby.
17. Ne že bych toužil po darech, ale toužím po ovoci, jež se rozhojňuje na váš účet.
18. Dostal jsem tedy všechno a mám nadbytek; jsem plně zaopatřen, když jsem přijal od Epafrodita to, co jste poslali - líbeznou vůni a vzácnou oběť příjemnou Bohu.
19. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.
20. Našemu Bohu a Otci tedy buď sláva na věky věků. Amen.
21. Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou.
22. Pozdravují vás všichni svatí, zvláště pak ti, kteří jsou z císařského domu.
23. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen.