Gorazdův pravoslavný katechismus

18.12.2017 23:12

 

Pravoslavný katechismus sestavil sv. vladyka mučedník Gorazd, biskup český a moravsko-slezský v roce 1940 jako učebnici pro výuku náboženství na školách a pro misijní potřeby české pravoslavné církve v dobách tzv. první republiky. Tento stručný katechismus (s nepatrnými redakčními úpravami v 2. vydání z r. 1950) vyšel již ve třech vydáních (poslední vydání nedávno reprintem). Forma otázek a odpovědí, sloh, tématická šíře a hloubka probírané látky byly autorem zvoleny vzhledem k předpokládanému prioritnímu použití tohoto katechismu pro základní náboženskou výuku dětí a mládeže. (Pro výuku na základních školách byla látka určená starším žákům vyčleněna do poznámek umístěných u jednotlivých článků; obtížnost byla označena hvězdičkami před každou poznámkou.)

Při sestavování katechismu vycházel vladyka Gorazd ze zahraniční předlohy, kterou upravil pro misijní potřeby České pravoslavné církve. Dodnes je tento katechismus - i přes svou stručnost - základním přehledem věrouky a církevní praxe Pravoslavné církve v českých zemích.

 

Protože od té doby nebyl modernější a obsáhlejší pravoslavný katechismus v češtině vydán, byl „Gorazdův katechismus“ (v podobě svého 2. vydání) převeden do digitální podoby. Po určitém váhání jsme dali přednost přesnému doslovnému převodu bez úprav obsahu (vyjma nepatrných a nepodstatných jazykových zásahů - a to jen v případech dnes už skutečně obtížně srozumitelných archaismů, kdy požadavek přístupnosti textu pro současného čtenáře nutně vyžadoval jazykovou korekturu). Cílem při zpracování textu bylo, aby tento „digitální katechismus“ nepozbyl autority, kterou původní dílo sv. Gorazda II. bezesporu má (i přesto, že kvůli časové vzdálenosti od jeho vzniku by již zasluhovalo novou redakci a rozšíření obsahu; a v neposlední řadě i opravu v některých jednotlivostech dobově ovlivněných západní věroukou).

 

Provedené úpravy původního textu katechismu:

Jedná se prakticky výhradně o pouhé jazykové úpravy (modernizace některých silně zastaralých pojmů, které už jsou tak archaické, že jim je špatně rozumět). Vždy dbáno na přesné zachování významu předlohy (např. "pozůstávat" bylo nahrazeno "spočívat", "sestávat" vyměněno za "skládat se", "přijati" za "přijmout", vyměňováno "ks" za "x"; věra za víra; koncovka infinitivu -ti byla ve většině případů nahrazena pouhým t; částečně modernizovány byly biblické citace, někde trochu poupraven slovosled apod.). I tak však znění textu místy působí dosti archaickým dojmem.

Opraven seznam místních pravoslavných církví, aby odpovídal současnému stavu (viz poznámky po čl. 430 - V.)

Nezasahovali jsme do konvence malých a velkých písmen, která je v katechismu uplatněna (vyjma názvů svátků). Nechali jsme nedotčeno znění starého českého překladu symbolu víry a citace starého překladu liturgických textů.

Katechismus nebyl nikde opravován ani doplňován ani krácen, co se vlastního věroučného obsahu týče, aby byla zachována autorita tohoto katechismu, daná osobou jeho sestavitele, sv. vladyky mučedníka Gorazda, a dříve uděleným církevním schválením biskupů.

Základem digitalizace bylo OCR zpracování 2. vydání katechismu. Následně byl v rámci digitalizace textový soubor hypertextově upraven a internetově propojen s naším serverem biblických textů. Uváděné biblické odkazy jsou tedy aktivní, takže je možno úryvky posvátného textu nahlédnout, když je prokliknete, čímž se vám žádaný citát z Písma svatého zobrazí na našem serveru„Bible na internetu“. (Vzhledem k povaze textu, který je určen pro výuku a misii, se biblické citace na serveru budou prioritně zobrazovat v ekumenickém překladu, leč dole pod citací je možno přepnout i na jiné překlady.)

 

Po technické stránce jsou zde uveřejněné soubory první verzí uvolněnou pro veřejnost. Pokud si všimnete nedostatků v technickém zpracování (překlepy apod.) dejte nám, prosíme, zprávu na adresu: bible@pravoslavi.cz 
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).