Guadalupská zjevení v Mexiku

29.07.2017 09:52

 

V prosinci roku 1531 šel sedmapadesátiletý prostý indián Juan Diego ze své vesnice Tulpetlác do města Mexika na mši a k výuce katechismu. Na cestě se mu na úpatí kopce Tepeyac zjevila překrásná dívka indiánského vzezření a tmavé pleti a požádala ho, aby vyřídil biskupovi, že jí má na tomto místě postavit kostel, aby zde mohla ukázat svůj soucit, dobrotu a pomoc. Biskup ovšem historce od příslušníka méněcenného národa neuvěřil. Dívka proto v novém zjevení požádala Juana, aby biskupovi na důkaz pravdivosti přinesl růže, které natrhá na místě prvního zjevení. Když pomineme to, že na dotyčném kopci rostly jen kaktusy, byl právě prosinec, tedy absurdní doba pro kvetoucí růže! Juan Diego našel ale kopec přímo porostlý kvetoucími růžemi, a tak jich natrhal tolik, kolik se mu jich vešlo do jeho pláště, indiánské tilmy. Když je před biskupem z pláště vysypal, vytvořil se na vnitřní straně pláště přímo před užaslými svědky obraz dívky - Panny Marie. Biskup byl okamžitě přesvědčen a na místě zjevení dal hned postavit kostel. Na žádost Panny Marie bylo toto místo nazváno Guadalupe.
   Toto jméno nemá nic společného se španělštinou a je možné je odvodit z aztéckého slova "Coatlaxôpeuh", které znamená "Rozšlápla jsem hada".

 

1531-9.12. Prvé a druhé zjevení Nejsvětější Panny indiánu Juanu Diegovi na Tepeyacu
1531-10.12. Třetí zjevení Nejsvětější Panny indiánu Juanu Diegovi na Tepeyacu. Juan se dozví o smrtelné nemoci svého strýce Juana Bernardina.
1531-12.12. Čtvrté zjevení na Tepeyacu. Vytvoření zázračného obrazu na tilmě v přítomnosti biskupa Zumárragy. Matka Boží se zjevuje Juanu Bernardinovi, uzdravuje ho a oznamuje je své jméno Panna Maria Guadalupská.
1531-XII. Obraz je vystaven v soukromé kapli biskupa, kde je uctíván tisíci Aztéky.Dostavba první malé kaple (ermita) na Tepeyacu.
1531-26.12. Obraz je v triumfálním procesí přenesen z města (México) na Tepeyac.Vzkříšení Mexičana, který byl z neopatrnosti proboden kopím a zemřel.
1533 Stavba větší kaple na Tepeyacu, známé pod jménem secunda ermita. Obraz je do ní přenesen.
1539 Dovršení evangelizace Mexika. V reakci na zázračné události přijímá 8 miliónů Aztéků víru.
1539 Dovršení evangelizace Mexika. V reakci na zázračné události přijímá 8 miliónů Aztéků víru.
1544-15.5. Juan Bernardino umírá v Tolpetlacu ve věku 84 let.
1544- Dětská pouť na Tepeyac zakončuje epidemii moru, na kterou zemřelo 12.000 lidí.
1545- Indiánský profesor Don Antonio Valeriano sepisuje v řeči náhuatl kroniku zjevení s titulem Nican mopohua Motecpana.
1548- Na Topeyacu umírá Juan Diego ve věku 74 let.
1556- Don Alfonso de Montufar OP, druhý mexický biskup, staví na Tepeyacu třetí ermitu, do které se na dalších 66 let obraz přemisťuje.
1557- Mexický arcibiskup potvrzuje za Církev pravost zjevení.
1570- Mexický arcibiskup zasílá králi Filipovi II. inventář mexického arcibiskupství, ke kterému též náleží kaple na Tepeyacu. Současně mu posílá kopii zázračného obrazu, která pak sehraje důležitou úlohu v bitvě u Lepanta.
1629- Za veliké povodně v Mexiku se utopilo 30.000 lidí. Obraz je v lodním procesí přenesen do města a zůstává tam v katedrále až do opadnutí vod v roce 1634.
1666- Začátek oficiálního církevního vyšetřování guadalupských událostí.
1709-IV. Slavnostní vysvěcení druhého kostela (bazilika) Naší milé Paní Guadalupské na Tepeyacu (dnes Museum Guadalupe).
1736-. Mexiko postihuje epidemie tyfu, která si vyžádá 700.000 lidí.
1737-27.4. Prohlášení Naší milé Paní Guadalupské za patronku země. 12. prosinec je stanoven jako církevní i občanský svátek.
1754- Papež Benedikt XIV. potvrzuje bulou Naší milou Paní Guadalupskou za patronku Mexika a používá Ž 147,20: "Tak žádnému z národů neučinil…"
1756- První důkladné zkoumání obrazu slavným malířem Miguelem Cabrerou a dalšími umělci, kteří prohlašují za nemožné zhotovení perfektní kopie obrazu.
1776- Vyhnání jezuitů z Mexika Španěly.
1777- Počátky prací na výstavbě studniční kaple Pocito na Tepeyacu na východní straně náměstí.
1791- Zázračné uchování obrazu před zničením kyselinou dusičnou, užitou při čištění zlatého a stříbrného rámu obrazu, která se neopatrností vylila na obraz. Na obraze zůstala stopa jen jako po vodě.
1802- V Cuauhtitlanu, rodišti Juana Diega, je zřízena kaple.
1821- Císař Augustin de Iturbide na konci osvobozeneckých válek staví zemi slavnostně pod ochranu Naší milé Paní Guadalupské. Zakládá řád Guadalupe. 
1861- Vyvlastnění veškerého církevního majetku s výjimkou Guadalupské svatyně.
1890- Renovace baziliky Naší milé Paní Guadalupské.
 
1894- Papež Lev XIII. aprobuje oficium a mši Naší milé Paní Guadalupské.
1895-12.12 Papež Lev XIII. povoluje prvou korunovaci obrazu svým legátem.
1910-24.8. Naše milá Paní Guadalupská je Piem X. prohlášena za patronku celé Latinské Ameriky.
1917- Ústava z Queretara legalizuje vyhlazovací boj proti katolické církvi Mexika.
1919- Versaillská mírová konference odmítá přijmout Mexiko do Společnosti národů kvůli porušování svobody svědomí v ústavě.
1921-14.11. Státní prezident Obregón nechá před obraz do vázy umístit bombu. Nepraskne ani tenké ochranné sklo před obrazem, ač je zničen těžký železný krucifix před ním.
1926- Povstání "Cristeros" proti náboženskému útlaku.
1929- Mexičtí biskupové uzavírají dohodu s prezidentem o ukončení násilností (státem nedodrženo). Alfonso Gonsales v očích obrazu objevuje zrcadlení obrazu muže. Na radu správy svatyně to nezveřejňuje, a tak dochází ke zveřejnění později.
1933-12.12. Papež Pius XI. opakuje prohlášení svého předchůdce o ustanovení Naší milé Paní Guadalupské patronkou Latinské Ameriky.
1945-12.10. V rozhlasovém projevu k mexickému lidu oslavuje papež Pius XI. padesáté výročí prvé korunovace zázračného obrazu. Konec otevřeného pronásledování Církve prezidentem Camachou.
1946- Při vyšetřování obrazu dochází ke zjištění, že nevykazuje stopy po tazích štětce, což je důkazem toho, že nebyl namalován.
1951- Carlos Salinas zkoumá zázračný obraz a zjišťuje zrcadlené obrazy v očích.
1955- Malý chlapec v Tolpetlacu objevuje kamenný kříž na místě, kde Juan Diego našel svého smrtelně nemocného strýce.
1955-11.12. V rozhlasovém vysílání se oznamuje, že obraz v očích Panny Marie na obraze je s jistotou Juan Diego.
1955-11.12. V rozhlasovém vysílání se oznamuje, že obraz v očích Panny Marie na obraze je s jistotou Juan Diego.
1962- Dr. Charles J. Wahlig z New Yorku se svou ženou objevují po studiu 25x zvětšené fotografie v očích obrazu další dvě postavy. Na podkladě fotografických pokusů dokazuje Dr. Wahlig možnost takových zrcadlení v oku. 1. července navštěvuje svatyni J.F.Kennedy (v dalších několika letech ho následují Ch. de Gaulle, král Buadouin a Dr. Lübke).
1966-31.5. Papež Pavel VI. zasílá obrazu Naší milé Paní Gaudalupské zlatou růži.
Zavraždění prvního biskupa z Ciudad Obrégon/Sonora svobodnými zednáři.
1975 Přenesení obrazu ze staré baziliky do moderní svatyně zřízené vedle ní.
1976 Vysvěcení nové baziliky a přenesení obrazu.
1979-l. Jan Pavel II. navštěvuje jako první papež poutní kotel Naší milé Paní Guadalupské.
1979-V. Zázračný obraz je zkoumán dvěma americkými vědci, prof. Callahanem a prof. Jody Smithem. Po infračervené zkoušce potvrzují nadpřirozený původ obrazu. Dokládají fotografiemi existenci tří osob v očích obrazu.
1981- Oslavy 450. výročí zjevení. Začíná proces blahořečení Juana Diega.
1986- Zkoumání obrazu elektronovým mikroskopem pomocí počítače. Potvrzení dalších postav v oku Madony. Vědci se domnívají, že v pupile je přesně zachycena scéna, která se odehrála před 450 léty v domě biskupa, když Juan rozvinul tilmu.
1986-19.9. Ve městě México City je obrovské zemětřesení, které ničí 500 domů, 1.000 těžce poškodí a 1.000 lehce. Obětí na životech je 25-30.000. Škody na veřejných budovách jsou odhadovány na 4 miliardy dolarů. Bazilika a obraz zůstávají ušetřeny..
1990- Jan Pavel II. ve Vatikánu blahořečí Juana Diega.
1992- Jan Pavel II. otevírá ve svatopetrském chrámu kapli k poctě Panny Marie Guadalupské.