Hierarchie světů

29.06.2014 12:29

Vesmír je nekonečně složitým virtuálním hyperprostorem, složeným z mnoha paralelních světů. Každý odráží vnitřní vědomí obyvatel a  pracuje jako jejich kauzální výcvikový trenažér. Život se tedy podobá dokonalé počítačové hře, jejíž tvůrcem je Bůh. On je nejvyšší  Inteligencí a současně je Vše ve Všem.

Channeling využívá osvědčené rozdělení, kde jednotlivé světy odpovídají příslušným čakrám, které charakterizují  stupně (úrovně, dimenze) inteligence. Příslušná těla se vytvářejí  využíváním úrovní, každé odpovídá svému světu. Vyšší  má větší  složitost, vibraci, počet rozměrů, energii a také svůj způsob vnímání,  myšlení a jednání. Všechny se vyvíjejí, vyšší jsou nadřízeni nižším  a vychovávají je. Každé má právo žít podle svého, ale mělo by uznat postavení a roli vyšší, aby byl splněn úkol celé hierarchie osobnosti.

Každé tělo existuje ve více světech, ale existuje  i takový, kde má převahu nad ostatními. Přesný popis je daleko za lidským chápáním. Je v nás tedy mnoho částí osobností od lidské až po Boha. Jejich vyspělost a vztahy v této hierarchii mají pro člověka rozhodující význam. Jednání vyšších stupňů  jsou pro nižší často nepochopitelné a nerozumí jim, mohou se také  dopustit chyb a jsou odpovědné za nižší.

Harmonie je projev duchovnosti, kde jednání jednotlivých stupňů  hierarchie nejsou v rozporu a vykonávají to, co jim přísluší.  Zasvěcenec s nimi konzultuje každé závažné rozhodnutí. I kdyby to  neudělal, harmonická hierarchie zasáhne sama.

 

Světy jsou:

1.Fyzický -Nejhutnější hmota, život minerálů, pouhá existence  tvaru.

2.Éterický - Polohmotná struktura, udržuje fyzické tělo a spojuje ho s astrálním. Magické, okultní a spiritistické jevy.

3.Astrální -Emoce, pudy, citové vazby, sex. Nejvyšší úroveň u rostlin a zvířat,  využívaná i lidmi.

4.Mentální -Myšlenkové názory a postoje. Verbální pojmy. Nejvyšší  běžně používaná úroveň lidí.

5.Intuitivní -Nejkvalitnější čisté a duchovní myšlenky,  lidmi málo využívané. Vytváří detaily osudu. Zdroj geniality. Myšlení  světa bohů. Nejčastější zdroj  informací jasnovidců. Poněkud křečovitý přístup k duchovnosti. Z malé části ovlivněn chybami ega. Na této úrovni byli někteří světci.

6.Karmický (bodhický, či procesuální) -Hlavní dějový procesor. Vytváří  základní prvky karmy a osudu. Téměř úplná dokonalost. Inteligence, která je v channelingu nejfrekventovanější. Je možné  s ní hovořit i o změnách osudu a intimních otázkách. Špičkové duchovní osobnosti Země. Většina lidí k němu nemá přístup. V 6.světě žijí božstva, čili bohové bohů.

7.Nirvanický (átma) - Pravé já, Vše ve Všem. Vytváří vše známé, ale je nade vším v úplné dokonalosti, často bývá nazýván Božský. Sjednocení  dualit. Dohlíží na harmonii celé hierarchie. Nové pojetí času, karmy a individuality. Jen v některých případech zasahuje do  osudu. Lidem je velmi málo  pochopitelný. Inteligence, s kterou mohou  komunikovat jen zkušení zasvěcenci. Duchovní úroveň několika nejvyšších  osobností naší civilizace - Avatarů.

8-13.Nadnirvanické - Až na vyjímky lidem nepřístupné, existují  jen latentně, vytvoří se postupně. Jsou superenergetické a  nepopsatelně vznešené. I nejlepší zasvěcenci mají přístup jen do 8., ojediněle 9.  stupně. Nikdo v tomto stupni na Zemi nežije.

14.Bůh, andělé, Absolutno. -Pravděpodobně nejvyšší stupeň vůbec.

 

Pochopení hierarchie a jeho významu je důležité, ale naráží na časté nepochopení, protože není mnoha lidem známo.  Popsané rozdělení je velmi staré, převzali ho  theosofové, Rudolf Steiner a řada současných autorů, ale existují  i jiná, zčásti s odlišnými názvy. Také se používá rozdělení na  fyzické, éterické, astrálni, mentální a duchovní tělo. Je to  zjednodušení, které však ještě lze akceptovat. Církve používají  rozdělení na hříšníky a Boha, což je velmi hrubé, i doplněním  mezipolohy označované jako Nadjá má také tuto nevýhodu.  Podle pravidla, že vše je ve všem, má každý stupeň v sobě i ostatní.  To znamená, že existují desetinné hodnoty stupňů, s kterými se  zasvěcenec také setkává. Stupeň 1 až 6 má mužskou i ženskou část.

Běžné lidské myšlení využívá pouze stupně 3 a 4 a o vyšších stupních  neví, ani nechce vědět. Ego jsou lži a polopravdy, které si tyto omezené úrovně  vymýšlejí o sobě a světě. Pokud se rozhodne chybně, úkol se nesplní a musí se  opakovat. V životě, který je mnohonásobně přesahuje,  si stále vytváří problémy.

Popsaná hierarchie je však  pouze zjednodušeným modelem. Božské síly používají daleko složitější rozdělení, kde existuje sedm pozemských dimenzí a sedm nadzemských, které se zabývají pouze duchovními Principy. Každý stupeň má ještě další rozdělení. Pro náš účel však popsaný model vyhovuje.