Islám a muslimové

13.04.2014 10:09

Arabské slovo Islám znamená mír, odevzdanost a poslušnost. Islámské náboženství je bezvýhradným přijetím Božího učení, které bylo zjeveno Jeho Proroku Mohamedovi (nechť mu Bůh žehná a dá mu mír). Muslim je ten, kdo věří v Boha a usiluje o úplnou přeměnu svého života podle vedení, které zjevil Bůh, a podle výroků Proroka. Na těchto základech se také snaží vytvářet lidskou společnost. "Mohamedánství" je nesprávný název pro Islám a uráží samotnou jeho podstatu.

Slovo Alláh je vlastní jméno Boha v arabštině. Tento název je zvláštní v tom, že nemá množné číslo ani ženský rod.

KONTINUITA POSELSTVÍ
Islám není novým náboženstvím. Je to v podstatě totéž poselství a vedení, které Alláh zjevil všem prorokům: Rci: "Uvěřili jsme v Boha i v to, co seslal nám a co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi a Ježíšovi a prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Jeho jsme odevzdáni." (Korán, 3:84)
Poselství, jež bylo zjeveno Proroku Mohamedovi (nechť mu Bůh žehná a dá mu mír), je Islám ve své úplné, kompletní a konečné formě.

PĚT ZÁSAD ISLÁMU
Existuje pět hlavních zásad Islámu:

  1. Vyznání víry: vyznávat, že není žádného božstva kromě Boha, a že Mohamed je Jeho poslem pro celé lidstvo až do Soudného dne. Prorocké poslání Mohameda zavazuje muslimy následovat jeho příkladný život jako vzor.
  2. Modlitby: povinností k Bohu jsou denní modlitby, které jsou vykonávány pětkrát denně. Posilují a oživují víru v Boha a povzbuzují člověka k vyšší mravnosti. Očišťují srdce a zabraňují pokušení ke špatnosti a zlu.
  3. Půst v měsíci ramadánu: během měsíce ramadánu se muslimové od rozbřesku do západu slunce zdržují nejenom jídla a pití a pohlavního styku, ale také špatných úmyslů a tužeb. Učí se tak lásce a zbožnosti. Půst rozvíjí v člověku pravé společenské svědomí, trpělivost, nesobeckost a pevnou vůli.
  4. Zakát: náboženskou povinností je zaplatit každý rok 2,5% ze svých čistých ročních příjmů a tuto očišťující částku věnovat chudším vrstvám společenství.
  5. Pouť do Mekky: má se vykonat jednou za život, pokud to člověku dovoluje jeho finanční situace a fyzický stav.

Kromě těchto zásad je za službu Bohu považován každý čin, který je vykonáván s vědomím, že naplňuje vůli Boha. Víra v jednotnost a svrchovanost Boží, kterou Islám přikazuje, dává člověku možnost uvědomit si smysluplnost vesmíru a svého vlastního místa v něm. Tato víra osvobozuje člověka od strachu a pověr tím, že ho přiměje být si vědom přítomnosti všemohoucího Boha a vlastních závazků k Němu. Víra musí být vyjádřena a prováděna ve skutcích, samotná víra nestačí.
Víra v jediného Boha vyžaduje, abychom se dívali na celé lidstvo jako na jednu rodinu podřízenou všudypřítomné všemohoucnosti Boha - Stvořitele a Životadárce. Islám odmítá myšlenku vyvolených lidí, jedinou cestou do nebe je víra v Boha a dobré skutky. Mezi člověkem a Bohem existuje přímý vztah bez jakéhokoliv prostředníka.

ČLOVĚK JAKO SVOBODNÝ ČINITEL
Člověk je nejvyšším Božím tvorem a vládne nejvyššími možnostmi. Je mu ponechána relativní svoboda vůle, činu a volby. Bůh mu ukázal pravou cestu a život Proroka Mohameda mu poskytuje dokonalý vzor. Úspěch a spása záleží v následování obojího. Lidská bytost je posvátná a Islám dává stejná práva všem bez rozdílu rasy, pohlaví a barvy.
Boží zákon, vyřčený v Koránu a doložený příklady v životě Proroka, je nejvyšším ve všech směrech. Platí stejně jak pro nejmocnější, tak pro nejubožejší, pro prince i pro rolníka, pro panovníka i poddaného.

KORÁN A HADÍS
Korán je posledním zjeveným slovem Božím a základním pramenem islámské nauky a práva. Korán pojednává o základech víry, morálce, historii lidstva, bohoslužbě, vědě, moudrosti, vztazích mezi Bohem a člověkem a lidských vztazích ve všech ohledech. Důležitým obsahem posvátného Koránu je úplné učení, na němž může být vybudován dokonalý řád sociální spravedlnosti, ekonomiky, politiky, zákonodárství, právní vědy, zákona a mezinárodních vztahů.
Prorok Muhammad (nechť mu Bůh žehná) sám byl negramotný člověk, který neuměl číst ani psát. Posvátný Korán však byl jeho stoupenci uchován v paměti a zapsán pod jeho dohledem ještě za jeho života. Původní a úplný text Koránu je každému dostupný v arabštině, jazyce, v němž byl zjeven. Rozšířeny jsou také překlady jeho významu do mnoha jazyků.
Hadísy (učení, výroky a činy) Proroka Muhammada, pečlivě zaznamenané a sesbírané jeho oddanými druhy, vysvětlují a podrobně objasňují koránské verše.

POJEM BOHOSLUŽBY
Islám neučí ani neuznává pouhý rituál, ale klade důraz na účel a čin. Uctívat Boha znamená poznat Ho a milovat Ho, jednat podle Jeho zákona ve všech oblastech života, přikazovat dobré a nedovolit špatnost a útlak, podporovat chudé, jednat spravedlivě, sloužit lidstvu a tím také sloužit Jemu. Tento pojem je v Koránu vyjádřen v následujících vznešených slovech: "Není zbožnosti v tom, když obracíte tváře své směrem k východu anebo k západu, však ten jest zbožným, kdo uvěřil v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky, a ten, kdo z lásky k Bohu dává z majetku svého příbuzným a sirotkům a nuzným a poutníkům a prosícím a na otroků vykoupení, a ten, kdo modlitbu dodržuje a dává povinnou almužnu. A zbožní jsou ti, kdož úmluvy své dodržují, když je jednou uzavřeli a kdož trpěliví jsou v protivenství, v neštěstí a v dobách zlých. Tito jsou spravedliví a tito jsou, kdož se bojí Boha." (Korán, 2:177)

ISLÁMSKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
Islám zajišťuje celému lidstvu pevné vedení, které je třeba následovat. Toto vedení je univerzální a zahrnuje sociální, ekonomické, morální a duchovní stránky života. Korán připomíná člověku smysl jeho života na zemi, jeho povinnosti a závazky vůči sobě samému, jeho nejbližším, vůči společnosti, vůči ostatním lidem a vůči jeho Stvořiteli.
Člověku je dán základní návod, jak žít smysluplný život, a je na něm, aby tyto vysoké ideály ve svém vlastním životě uskutečňoval. V Islámu je lidský život zdravým a jednotným celkem a ne nahromaděním dílčích nesourodých částic. Duchovní a světské nejsou dvě rozdílné věci, naopak jsou nerozlučně spojeny v souladu s lidskou přirozeností.

HISTORICKÉ HLEDISKO
Prorok Muhammad (nechť mu Bůh žehná) se narodil v roce 570 n. l. ve městě Mekka v Arábii. Pocházel ze vznešeného rodu. Ve věku 40 let mu bylo sesláno první zjevení. Od chvíle, kdy začal veřejně hlásat Islám, byl spolu se svými stoupenci pronásledován a musel čelit těžkým útrapám. Proto se, poslušen příkazu Boha, vystěhoval do jiného města v Arábii, do Medíny. Své prorocké poslání završil po krátkém období 23 let a zemřel v 63 letech. Vedl příkladný život, který byl vtělením koránské nauky a vzorem pro každého člověka.

PŘITAŽLIVOST ISLÁMU
Islám se svým prostým a přímým vyjádřením pravdy má úžasnou přitažlivost pro každého, kdo touží po vědění. Dává odpověď na všechny otázky života, je to návod k lepšímu, plnému životu, oslavujícímu Boha, Všemohoucího Stvořitele a Milosrdného Životodárce. Počet muslimského obyvatelstva překročil 1 miliardu a Islám je v současnosti nejrychleji se šířícím náboženstvím na světě.

ISLÁM - ŘEŠENÍ PROBLÉMÚ MODERNÍ DOBY
Bratrství lidí: Vážným problémem, se kterým se moderní člověk setkává je rasismus. Ekonomicky vyspělé země mohou poslat člověka na Měsíc, ale nejsou schopny zabránit vzájemné lidské nenávisti a nevraživosti. Islám za minulých 1400 let ukázal v praxi, jak je možno s rasismem skoncovat. Tento zářný islámský příklad skutečného bratrství lidí všech ras a národů je možno spatřit každý rok během pouti do Mekky.
Rodina: Ve všech západních zemích dochází k rozpadu rodiny, která je základní jednotkou civilizace. Islámský systém rodiny dovádí práva muže, ženy, dětí a příbuzných k dokonalé vyváženosti. V dobře uspořádaném systému rodiny rozvíjí Islám lidskou nesobeckost, šlechetnost a lásku.

UCELENÝ ŽIVOTNÍ NÁZOR
Lidský život se utváří v souladu s životním názorem člověka. Tragédie sekulárních společností je v tom, že nejsou schopny spojit rozdílné stránky života. Světské a náboženské, vědecké a duchovní se zdá být neslučitelné. Islám odstraňuje tento rozpor a do lidského pohledu na život vnáší harmonii.