Jak bude konec světa vypadat?

18.01.2020 22:36

 

Lidstvo spěje ke zkáze. To je téměř každému jasné. Chcete vědět, jak bude konec světa vypadat? Známe podrobnosti.

Bible popisuje konec světa – zničení všeho poměrně přesně. Pojďme se na to podívat.

Ježíš se zjeví na obloze a bezbožní lidé budou šokováni. Příchod Ježíše tedy nebude žádná tajná událost, jak se někteří mylně domnívají…

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible, Matouš 24,27

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Bible, Lukáš 17,24

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou.“
Bible, Lukáš 21,26-28

Ježíš zabije lidi odmítající evangelium…

“Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.”
Bible, Zjevení 19,11-16

“A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.”
Bible, 2. Petr 3,7

Myslete na to, že pro bezbožné lidi bude příchod Ježíše šok (i pro tebe?). Země bude spálena…

“Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,”
Bible, 2. Petr 3,10-12