Jak dlouho se mudra drží?

10.04.2016 14:05

 

Na době trvání se neshodnou ani velcí mistři. Indický badatel o mudrách, Kešav Dev, doporučuje drţet jednu mudru 45 minut denně; pak je moţné odstranit i chronické potíţe. Těchto 45 minut lze, pokud to jinak nejde, rozdělit do tří časových úseků po 15 minutách. Kineziolog Kim da Silva, který testoval dlouhodobé působení muder, doporučuje pro kaţdou mudru individuální, přesně stanovenou dobu drţení. Pokud uţíváme mudru jako podporu nějaké terapie nebo k vyléčení chronické potíţe, je podle mého názoru účelné, pouţívat ji jako lék kaţdý den pravidelně, ve stejnou dobu a stejně dlouho.
Mudry, které se pouţívají při akutních potíţích, například při problémech s dechem a krevním oběhem, větrech, vyčerpání, vnitřním neklidu, ukončíme, kdyţ začnou působit. Jiné se praktikují 3 aţ 30 minut, dvakrát aţ čtyřikrát denně. Ideální je pouţít stopky Časové údaje, které jsem jednotlivým mudrám přiřadila, mají být orientační pomůckou, ale nikoli dogmatem. Také zjistíte ţe vaše ruce, ale zejména prsty, jsou stále citlivější, a ţe s trochou praxe budete na mudry reagovat daleko rychleji. Pokud ze začátku potřebujete na mudru 5 minut, neţ ucítíte účinek, budete časem potřebovat jen 10 nadechnutí. To jsou překrásné záţitky! Pokud jste ovšem upoutáni na lůţko, máte dost času, a ten čas vyuţijte. Nechte v sobě vizualizace a afirmace ještě dlouho působit. Tak můţete i tuto dobu vyuţít k dobrému – k vyléčení těla, mysli a duše.
Působení mudry můţete vnímat ihned nebo po určité době; udělá se vám teplo, zmizí nevolnost nebo bolesti, zlepší se nálada, duch se osvěţí. Ale můţe rovněţ nejprve dojít k opaku: začnete být unavení nebo vám začne být zima. I to je pozitivní známka působení.
Věci nikdy nejsou takové, jaké jsou. Jsou vţdycky to, co z nich uděláme.