Jak, kde a kdy se mudry praktikují?

08.08.2015 14:03

 

Docela jednoduše: učiňte rukou takovou pozici a umístěte prsty tak, jak je to znázorněno na příslušném obrázku. Tlak prstů je přitom docela lehký a jemný, a ruce jsou uvolněné. Moţná ale zjistíte, ţe to u některých muder nejde tak snadno: prsty vzdorují, jsou příliš málo pohyblivé, ruce se snaţí vrátit do původní polohy nebo se brzy unaví. Pohyblivost rukou má přímý vztah k pohyblivosti celého těla. Pokud jsme na určitém místě na těle příliš napjatí, projeví se toto napětí na příslušném místě na rukou. Podle roztaţených prstů se dá dokonce určit stáří člověka – to alespoň tvrdí čínští léčitelé. Moje tělo a moje ruce se během mnoha let praxe jógy staly velice pohyblivými, ale právě tu určitou mudru proti bolestem zad, kterou nejvíce potřebuji, mohu udělat jen jednou rukou, protoţe druhou musím přidrţovat prsty v jejich pozici. Moţná se ani vám nepodaří určité mudry udělat hned oběma rukama, jak je to popsáno, protoţe si jednou rukou budete muset drţet prsty druhé. Dělejte ji tedy nejprve jen jednou
rukou. Pokud se prsty, které správně mají být nataţené, zase samy od sebe zkroutí, přitiskněte si je jednoduše na stehna nebo najmou podloţku. Časem se napětí v prstech uvolní a tím se uvolní také odpovídající místo na těle.
Dělejte mudru tak dobře, jak to jde, a výsledek se kaţdopádně dostaví. Moţná vás bude zpočátku stát trochu úsilí udrţet prsty nataţené. Kdyţ se prsty unaví, povolte jim. Jsem si jista, ţe časem budete mít v rukou víc síly, budete pohyblivější a budete moci pouţívat obě ruce. Budete se také cítit celkově svěţejší, pohyblivější a moţná dokonce trochu mladší.
I kdyţ jste se stali pohyblivějšími a silnějšími, zacházejte s prsty vţdy šetrně a láskyplně. Mudra, ať se pouţívá za jakýmkoliv účelem, má být nejen léčivým, ale i posvátným gestem.
Mudry mohou být pouţívány vsedě, vleţe, vestoje i v chůzi. Dávejte pozor, aby vaše drţení těla bylo symetrické a centrované a abyste byli tak uvolnění, jak je to jen moţné. Pokud přitom sedíte na ţidli, měli byste mít rovná záda a vaše nohy by měly mít dobrý kontakt se zemí. Pokud přitom leţíte, je samozřejmě pozice na zádech nejvhodnější. Leţíte-li déle, podloţte si pro odlehčení zátylku pod týl malý polštářek nebo pro odlehčení zádům polštář pod kolena nebo stehna. Důleţité je, abyste byli uvolnění, protoţe kaţdé napětí blokuje také vnitřní proudění energie a pomocí muder chceme něco znovu rozproudit. Pokud při mudrách jdete, měli byste mít rovnoměrnou, klidnou a rytmickou chůzi. Pokud přitom stojíte, jsou nohy rozkročeny na šířku kyčlí. Kolena jsou uvolněná a nohy ukazují špičkami kupředu.
Pokud máte o něco víc času, můţete mudru samozřejmě dělat v meditačním sedu – můţe se tak rozšířit na delší meditaci. Přitom byste měli respektovat následující pravidla meditační techniky:

  • Sedíte se vzpřímenou pánví a rovnou páteří na stabilním polštáři. Obě kolena leţí naplocho na zemi nebojsou ve stejné výšce (pokud je to nutné, podloţte spodní koleno polštáři, aţ je stejně vysoko jako to druhé).
  • Ruce leţí uvolněně na stehnech.
  • Ramena jsou uvolněná a směřují dozadu a dolů, hrudník je otevřený a volný.
  • Brada je trochu staţená ke krku a zátylek je dlouhý a uvolněný.
  • Dech je rovnoměrný, pomalý, plynulý a jemný.
  • Nikdy nekončete meditaci náhle, ale vţdy pořádným protaţením.

Můţete také dělat mudru a myslet přitom na něco jiného. Ale zjistila jsem, ţe působení urychluje a zesiluje, pokud přitom zaujmeme meditativní pozici, vnímáme ruce a pozorujeme dech. Pozorování normálního průběhu dechu nebo ovlivňování popřípadě řízení dechu je důleţitá podpora. Jak to funguje, zjistíte u jednotlivých muder. A aby se to nikdy nestalo rutinní záleţitostí, můţete pouţít příslušné vizualizace a afirmace. I ty posilují působení muder. Existují cvičení, kde ani nevím jistě, co působí nejvíce: mudra, dechová technika, vizualizovaný obraz nebo mluvené slovo. Ale na tom nezáleţí – plní to svůj účel – dělá mi to dobře – činí mě to šťastnou – a to stačí!