Jak se používají mudry k léčení tělesných potíží?

14.11.2014 14:07

 

Mudry, které se pouţívají proti nejrůznějším nemocem, nalezneme převáţně v čínské medicíně. Mají většinou svůj původ v učení o pěti elementech (viz příloha C), jehoţ principy jsou dnes známé a rozsáhle uznané i na Západě. Ale i indický mistr jógy a léčitel Kešav Dev, který intenzivně zkoumal působení muder uţ před mnoha lety, můţe potvrdit léčivou sílu muder. Říká k tomu: „Tvůj osud spočívá ve tvých rukou – a to je třeba brát naprosto doslova. Nejenom proto, ţe v čárách ruky je zaznamenána minulost a budoucnost člověka, ale především proto, ţe kaţdý prst má svoji docela určitou funkci a moc v rámci organismu. Kdo tuto moc umí vyuţít, můţe si zachovat tělesné zdraví a duševní klid. První reakcí pacientů, kterým o mudrách vyprávím, je skepse. Jak se můţe moje nemoc zlepšit, ptají se, kdyţ nedělám nic jiného, neţ ţe lehce tlačím k sobě konečky prstů? Ale jakmile pojmou důvěru a začnou s
cvičením, změní se jejich skepse v údiv. Pak jim vysvětlím, ţe tyto tak jednoduše vypadající techniky jsou nanejvýš cenné dary, které nám zanechali ti nejosvícenější mistři jógy starých dob.“
Všichni, kdo se zabývali léčivým působením muder, zdůrazňuje ţe samozřejmě musí být nutně vzaty v potaz také rozumný způsob ţivota a výţiva.
Špatný způsob ţivota se většinou skládá z málo hodnotné výţivy, z nedostatku pohybu a čerstvého vzduchu, klidu a odpočinku, z přílišného stresu, starostí, negativních myšlenek a negativních pocitů. Praktikování muder v součinnosti se zdravou výţivou, pravidelným odpočinkem, dostatkem pohybu (jóga, jogging, pěší túry, jízda na kole atd.) vede samozřejmě k optimálnímu způsobu ţivota, který je základem zdraví. (Viz k tomu příloha A.)
Pokud se mudry pouţívají na podporu léčení chronických nemocí, pak by se měly, jak uţ jsem zmínila, cvičit pravidelně jako kúra po dobu několika týdnů nebo měsíců. Chronická nemoc většinou začala uvnitř uţ mnoho let předtím, neţ se projevila, a je potřeba určité doby, neţ se rozpustí nánosy, které se vytvořily v cévách, orgánech, jednotlivých buňkách a energetických polích.
Některé mudry mohou být pouţívány také jako pomoc v nouzi (například při bolestech páteře, závratích, nevolnosti nebo srdečním záchvatu). Praktikujte je, kdyţ je to nutné a dokud to je nutné. Ale ani náhlé potíţe nepřicházejí náhodou, nýbrţ jsou pouze explozí disharmonického stavu, který v nás hárá uţ delší dobu. Proto by se mudra neměla pouţívat jednoduše jako rychle působící lék, který pouze léčí symptomy. Jděte věci na kloub. Meditujte – ptejte se svého nitra, co pro vás toto fyzické přepadení znamená. Ptejte se vytrvale a poctivě – pak také dostanete poctivou odpověď, která moţná není vţdycky pohodlná, ale z dlouhodobého hlediska má léčivý