Janova 1.

08.06.2014 09:46

1. kapitola

1. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme svýma očima viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly: o Slovu života.
2. Ten život byl zjeven a my jsme viděli a svědčíme a oznamujeme vám ten věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven.
3. Co jsme viděli a slyšeli, to vám oznamujeme, abyste i vy měli společenství s námi; a naše společenství je s Otcem i s jeho Synem Ježíšem Kristem.
4. A toto vám píšeme, aby vaše radost byla úplná.
5. To je pak to poselství, které jsme slyšeli od něho a oznamujeme vám, že Bůh je světlo a není v něm žádná tma.
6. Řekneme-li, že s ním máme společenství, a chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
7. Chodíme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu.
8. Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.
9. Jestliže však budeme své hříchy vyznávat, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti.
10. Řekneme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.

 

2. kapitola

1. Synáčkové moji, toto vám píši, abyste nezhřešili. A kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho spravedlivého.
2. A on je oběť slitování za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.
3. A podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
4. Kdo říká: "Znám ho," a nezachovává jeho přikázání, je lhář a není v něm pravda.
5. Kdokoli však zachovává jeho slovo, v tom Boží láska opravdu došla k dokonalosti. Podle toho víme, že jsme v něm.
6. Kdo říká, že zůstává v něm, ten má také chodit tak, jak chodil on.
7. Bratři, nepíši vám nové přikázání, ale staré přikázání, které jste měli od počátku. To staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli od počátku.
8. A píši vám zase nové přikázání, které je pravdivé v něm i ve vás; neboť tma pomíjí a to pravé světlo již svítí.
9. Kdo říká, že je ve světle, a nenávidí svého bratra, je až dosud v temnotě.
10. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není v něm žádné pohoršení.
11. Ale kdo svého bratra nenávidí, je v temnotě a v temnotě chodí a neví, kam jde, neboť jeho oči oslepila temnota.
12. Píši vám, synáčkové, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.
13. Píši vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píši vám, mladíci, že jste zvítězili nad tím zlým. Píši vám, děti, že jste poznaly Otce.
14. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mladíci, že jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a zvítězili jste nad tím zlým.
15. Nemilujte svět ani ty věci, které jsou ve světě. Jestliže někdo miluje svět, Otcova láska v něm není.
16. Neboť všechno, co je ve světě - žádost těla, žádost očí a pýcha života - to není z Otce, ale ze světa.
17. A svět pomíjí, i jeho žádost, ale ten, kdo činí Boží vůli, trvá na věky.
18. Děti, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak i nyní povstalo mnoho antikristů, z čehož poznáváme, že je poslední hodina.
19. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby totiž byli z nás, zůstali by s námi, ale vyšli z nás, aby se ukázalo, že ne všichni jsou z nás.
20. Vy však máte pomazání od Svatého a víte všechno.
21. Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež není z pravdy.
22. A kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna.
23. Nikdo, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.
24. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Jestliže ve vás zůstane to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i v Otci.
25. A to je to zaslíbení, které nám on zaslíbil: ten věčný život.
26. Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí.
27. Ale ve vás zůstává to pomazání, které jste přijali od něho, a nepotřebujete, aby vás někdo učil, ale jak vás to pomazání učí o všech věcech (a je pravdivé a není lež) a jak vás naučilo, tak zůstávejte v něm.
28. A nyní, synáčkové, zůstávejte v něm, abychom až se ukáže, měli smělou důvěru a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu.
29. Jestliže víte, že on je spravedlivý, vězte také, že každý, kdo působí spravedlnost, je narozen z něho.

 

3. kapitola

1. Pohleďte, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími syny! Svět nás nezná proto, že nepoznal jeho.
2. Milovaní, teď jsme Boží synové, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je.
3. A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, jako je čistý on.
4. Každý, kdo páchá hřích, páchá i bezzákonnost; a hřích je bezzákonnost.
5. A víte, že on se ukázal, aby sňal naše hříchy, a žádný hřích v něm není.
6. A tak nikdo, kdo zůstává v něm, nehřeší, ale nikdo, kdo hřeší, ho neviděl ani ho nepoznal.
7. Synáčkové, ať vás nikdo nesvádí. Kdo působí spravedlnost, je spravedlivý, jako je spravedlivý on.
8. Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Na to je zjeven Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla.
9. Nikdo, kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává jeho símě a nemůže hřešit, neboť je narozen z Boha.
10. Podle toho jsou zjevní synové Boží a synové ďábla. Nikdo, kdo nepůsobí spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha.
11. Neboť to je to poselství, které jste slyšeli od počátku, abychom milovali jedni druhé.
12. Ne jako Kain, který byl z toho zlého a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, kdežto skutky jeho bratra spravedlivé.
13. Nedivte se, moji bratři, jestliže vás svět nenávidí.
14. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti.
15. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.
16. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svůj život; i my tedy máme pokládat život za bratry.
17. Kdokoli však má jmění tohoto světa a vidí svého bratra, jak má nedostatek, a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska?
18. Synáčkové moji, nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou.
19. A podle toho poznáváme, že jsme z pravdy, a ujistíme svá srdce před jeho tváří.
20. Kdyby nás totiž odsuzovalo naše srdce, Bůh je větší než naše srdce a ví všechno.
21. Milovaní, jestliže nás naše srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru.
22. A o cokoli prosíme, přijímáme od něho, neboť zachováváme jeho přikázání a děláme to, co je v jeho očích příjemné.
23. A to je to jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám dal přikázání.
24. Kdo tedy zachovává jeho přikázání, zůstává v něm a on také v něm. A podle toho poznáváme, že zůstává v nás, totiž podle Ducha, kterého nám dal.

 

4. kapitola

1. Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.
2. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha.
3. Ale žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista přišlého v těle, není z Boha a to je ten duch Antikrista, o kterém jste slyšeli, že přichází, a už teď je na světě.
4. Vy jste z Boha, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; neboť větší je Ten, který je ve vás, nežli ten, který je ve světě.
5. Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá.
6. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.
7. Milovaní, milujme jedni druhé; neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.
8. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska.
9. V tom je zjevena Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom mohli žít skrze něho.
10. V tom je láska, ne že bychom my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna, oběť slitování za naše hříchy.
11. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, máme i my milovat jedni druhé.
12. Boha nikdy nikdo nevidí, ale jestliže milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska je v nás dovedena k dokonalosti.
13. Podle toho poznáváme, že zůstáváme v něm a on v nás, že nám dal ze svého Ducha.
14. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa.
15. Kdokoli by vyznal, že Ježíš je Boží Syn, Bůh přebývá v něm a on v Bohu.
16. A my jsme poznali tu lásku, kterou má Bůh k nám, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska, a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
17. V tomto došla Boží láska s námi k dokonalosti: abychom měli smělou důvěru v soudný den, poněvadž jaký je on, takoví jsme i my na tomto světě.
18. V lásce není žádný strach, ale dokonalá láska vyhání strach ven, neboť strach má muka. Kdo se však bojí, nedošel k dokonalosti v lásce.
19. My milujeme jeho, neboť on jako první miloval nás.
20. Řekne-li někdo: "Miluji Boha" a nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, jak může milovat Boha, kterého neviděl?
21. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra.

 

5. kapitola

1. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha; a každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho, který je jím zplozen.
2. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží syny, když milujeme Boha a zachováváme jeho přikázání.
3. Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.
4. Neboť všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
5. Kdo je ten, kdo přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
6. Toto je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A Duch je ten, který vydává svědectví, protože Duch je pravda.
7. Neboť jsou tři, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch Svatý; a ti tři jsou jedno.
8. A jsou tři, kteří vydávají svědectví na zemi: Duch a voda a krev; a ti tři jsou zajedno.
9. Jestliže přijímáme svědectví lidí, Boží svědectví je větší. Neboť toto je Boží svědectví, které vydal o svém Synu.
10. Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře; neboť neuvěřil tomu svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
11. A to svědectví je toto: že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.
12. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.
13. Tyto věci píši vám věřícím ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Božího Syna.
14. A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás.
15. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme naplněné.
16. Kdyby někdo viděl svého bratra, jak hřeší hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život, totiž těm, kdo nehřeší k smrti. Je hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za ten.
17. Každá nepravost je hřích, ale je hřích, který není k smrti.
18. Víme, že každý, kdo se narodil z Boha, nehřeší; ale ten, kdo je narozen z Boha, zachovává sám sebe a ten zlý se ho nedotýká.
19. Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v tom zlém.
20. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost, abychom poznali toho pravého, a jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
21. Synáčkové, vyvarujte se model! Amen.