Janova 2.

08.06.2014 09:46

1. kapitola

1. Starší v Kristu vyvolené paní i jejím synům, které já miluji v pravdě, a nejen já, ale i všichni, kteří poznali pravdu,
2. pro tu pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věky:
3. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Pána Ježíše Krista, Otcova Syna, bude s vámi v pravdě a lásce.
4. Velice jsem se zaradoval, že jsem nalezl některé z tvých synů, jak chodí v pravdě, jak jsme přijali přikázání od Otce.
5. A nyní tě prosím, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale to, které jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé.
6. To je ta láska, abychom chodili podle jeho přikázání. A to přikázání je, abyste v ní chodili, jak jste slyšeli od počátku.
7. Do světa totiž vyšlo mnoho bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.
8. Dávejte na sebe pozor, abychom neztratili to, na čem jsme pracovali, ale abychom přijali plnou odplatu.
9. Nikdo, kdo odstupuje a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha; kdo zůstává v Kristově učení, ten má Otce i Syna.
10. Přichází-li k vám někdo a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu, ani ho nezdravte.
11. Kdo totiž takového zdraví, účastní se jeho zlých skutků.
12. I když vám mám mnoho co psát, nechtěl jsem se svěřit papíru a inkoustu, ale mám naději, že k vám přijdu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná.
13. Pozdravují tě synové tvé vyvolené sestry. Amen.