Ježíš byl vzkříšen z mrtvých - šest důvodů, které to potvrzují

12.10.2013 23:08

 

Ježíš Kristus z Nazareta byl ukřižován, pohřben a o tři dny později vstal z mrtvých. Žádné jiné náboženství neprohlašuje, že jeho zakladatel byl vzkříšen. V tomto je křesťanství unikátní. Jakýkoli argument pro platnost křesťanství stojí a padá s důkazy vzkříšení Ježíše Krista. Zmrtvýchvstání je středem křesťanské víry. Po celá staletí až do dnešní doby mnoho velkých učenců, kteří zvážili důkazy o zmrtvýchvstání, věřili a věří, že Ježíš je živý.

Například Lew Wallace, známý americký generál, diplomat a literární génius, byl zapřísáhlým ateistou. Dva roky věnoval tomu, aby v nejvýznamnějších knihovnách Evropy a Ameriky prostudoval a shromáždil informace pro knihu, kterou by navždy zničil křesťanství. Když psal druhou kapitolu, náhle zjistil, že klečí na kolenou a volá k Ježíši: „Můj Pane,můj Bože!“ Nemohl už dál odmítat uznat, že Ježíš Kristus je Boží Syn, neboť našel závažné a nepopiratelné důkazy. Později Lew Wallace napsal knihu Ben Hur, která je jedním z nejvýznamnějších románů, odehrávajících se v Kristově době.

Zde je uvedeno několik důvodů, proč věříme že zmrtvýchvstání Ježíše Krista je  pravda.

1. Zmrtvýchvstání bylo předpovězeno.

Již stovky let před tím, než se Ježíš narodil, byla v Bibli zaznamenána slova izraelských proroků, kteří předem ohlásili Jeho příchod. Starý zákon, který psalo mnoho lidí v průběhu 1500 let, obsahuje více než 300 proroctví popisujících do detailů Ježíšův příchod. Všechna se přesně naplnila, včetně jeho zázračného narození, života bez hříchu, nespočetných zázraků, smrti a zmrtvýchvstání. Mezi hlavní proroctví patří také Daniel 9. kapitola, kde je popsáno časové proroctví -  přesný rok Ježíšova křtu a pomazání Duchem svatým pro službu Mesiáše a přesný rok Jeho smrti i zmrtvýchvstání. Vše se přesně naplnilo.

Ježíš sám předpověděl svou smrt a zmrtvýchvstání, které se staly přesně tak, jak řekl.

Lukáš 18, 31-33 - Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: „Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam se naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanům, bude zesměšněn, pohaněn a popliván. Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých.“

2. Prázdný hrob.

Jedině vzkříšení vysvětluje logicky a úplně Ježíšův prázdný hrob. Pečlivé čtení biblických záznamů ukazuje, že hrob, kde leželo Ježíšovo tělo, byl přísně střežen římskými vojáky a uzavřen obrovskou kamennou deskou, která byla přibita do skály. Jestliže by Ježíš jen omdlel, jak někteří říkají, stráže a kámen by mu zabránily v útěku, stejně jako by zabránily jakémukoli pokusu o krádež těla ze strany Jeho učedníků. Ježíšovým nepřátelům záleželo na tom, aby tělo zůstalo na svém místě, neboť prázdný hrob by posloužil pouze víře v Jeho zmrtvýchvstání.

Matouš 27, 62-64 - Nazítří, po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. „Pane,“ řekli mu, „vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.‘ Nařiď tedy, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!‘ To by byl ještě horší blud, než ten první!“ „Máte stráž,“ odpověděl jim Pilát. „Jděte a hlídejte, jak umíte.“ A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými.

3. Osobní setkání.

Vzkříšení poskytuje jediné přijatelné vysvětlení toho, že se Ježíš Kristus zjevoval svým učedníkům. Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš při nejméně deseti příležitostech zjevil těm, kteří jej znali, a také více než 500 lidem najednou. Kristus dokázal, že tato zjevení nebyla halucinacemi, protože s nimi jedl, mluvil s nimi a oni se ho dotýkali.

Jan 20, 26-27 - O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit.“

Lukáš 24, 36-42 - Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. „Pokoj vám,“ řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: „Proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách? Podívejte se na mé ruce a nohy - jsem to já! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, já je mám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich: „Máte tu něco k jídlu?“ Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi.

4. Ježíš dokázal již za života že má moc nad smrtí.

Za svého života Ježíš vzkřísil ze smrti několik lidí. Byl to Lazar, který byl mrtev již několik dní, dále dcera Jairova, syn naimské vdovy. Při Ježíšově smrti se také otevřely hroby a mnoho věřících  lidí bylo vzkříšeno k životu a potom vzato do nebe.

Matouš 27, 51-54 - A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; Vyšli z hrobů a po Jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dělo, velmi se zděsili a řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“

Lukáš 7, 12-13 - Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k ní pohnut soucitem. „Neplač,“ řekl jí. Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl: „Chlapče, říkám ti, vstaň!“ a ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce.

Jan 11,17, 23-25, 38-43 - Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. „Tvůj bratr vstane,“ řekl jí Ježíš.„Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den,“ odpověděla Marta. „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“  V hlubokém rozrušení přišel Ježíš až k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem.

„Odvalte ten kámen,“ řekl Ježíš. „Pane, už zapáchá,“ namítla Marta, sestra mrtvého. „Vždyť je v hrobě čtvrtý den!“ „Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?“ odpověděl jí Ježíš.

Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal.“ Jakmile to dořekl, hlasitě zvolal: „Lazare, pojď ven!“ A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou. „Rozvažte ho a nechte ho jít,“ řekl jim Ježíš.

5. Vznik církve.

Zmrtvýchvstání je jediným rozumným vysvětlením pro začátek křesťanské církve. Křesťanská církev je v lidských dějinách největší institucí, jaká kdy existovala. Více než polovina prvního křesťanského kázání se týkala zmrtvýchvstání.

Skutky apoštolů 2,22-24 - Slyšte má slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníků. Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci.

Skutky apoštolů 2, 32 - A právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové! Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití.

Prvotní církev věděla, že právě to je podstatou jejího poselství. Nepřátelé Ježíše a jeho následovníků by je mohli kdykoli zastavit prostě tím, že by ukázali Jeho tělo, ale Ježíš byl živý.

6. Změněné životy učedníků.

Zmrtvýchvstání je jediným logickým vysvětlením pro změny v životech učedníků. Opustili Ježíše před tím, než byl ukřižován, a po Jeho smrti byli zklamaní a plní strachu. Neočekávali, že Ježíš vstane z mrtvých.

Lukáš 24, 1-11 - Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.‘“

Tehdy si vzpomněly na jeho slova, a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byly to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a ostatní, které byly s nimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se stalo.

A přece po Ježíšově zmrtvýchvstání a po tom, co prožili o letnicích, byli změněni mocí vzkříšeného Krista. Z ustrašených a zklamaných lidí se stali odvážní a horliví, kteří za svou víru položili i život. Jejich odvážné chování by nedávalo smysl, kdyby nebyli přesvědčeni, že Pán Ježíš Kristus opravdu vstal z mrtvých. Byl to fakt, pro který jim stálo za to zemřít.

ŽIVÝ BŮH

Díky Ježíšovu vzkříšení jeho opravdoví následovníci nedodržují pouze jakýsi morální kodex dávno mrtvého zakladatele, ale mají osobní vztah s živým Bohem. Ježíš Kristus žije i dnes a věrně žehná těm, kdo mu důvěřují a poslouchají Ho a obohacuje jejich životy.

Během staletí mnozí uznali, že Ježíš je Bohem, včetně lidí, kteří měli obrovský vliv na svět. Například francouzský vědec a filosof Blaise Pascal řekl: „V srdci každého člověka existuje Bohem stvořené prázdné místo, které může zaplnit pouze Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista.“

„Když jsem četl Bibli, uvědomil jsem si, že Ježíš je jedinou cestou k Bohu... Jsem přesvědčen, že v okamžiku, kdy jsem své poznatky o Ježíši změnil v něco osobního tím, že jsem mu uvěřil, otevřely se mi dveře k životu“ Cliff Richard.

Chtěli by jste osobně přijmout Ježíše Krista jako Pána a Spasitele? Třebaže to zní velmi odvážně, je to možné! Ježíš touží navázat s vámi osobní, láskyplný vztah. On už pro to vykonal všechno, co bylo potřeba.