Juda

21.06.2014 09:47

1. kapitola

1. Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, těm, kdo jsou povolaní, posvěcení v Bohu Otci a zachovaní pro Krista Ježíše:
2. Nechť se vám rozmnoží milosrdenství a pokoj i láska.
3. Milovaní, ačkoli jsem vynakládal všechnu snahu, abych vám psal o našem společném spasení, musel jsem vám napsat napomenutí, abyste statečně bojovali o víru, která byla jednou provždy dána svatým.
4. Vloudili se totiž někteří bezbožní lidé, dávno předem poznamenaní k tomuto odsouzení, kteří milost našeho Boha zaměňují za nestydatost a zapírají toho jediného Panovníka, našeho Boha a Pána Ježíše Krista.
5. Chci vám však připomenout, ačkoli to již jednou víte, že když Pán vysvobodil svůj lid z egyptské země, potom ty, kteří byli nevěřící, zahubil.
6. A ty anděly, kteří nezachovali svou prvotnost, ale opustili svůj příbytek, uchoval k soudu toho velikého dne ve věčných poutech pod temnotou.
7. Jako i Sodoma a Gomora a okolní města, která se oddala smilstvu podobným způsobem jako tito a odešla za jiným tělem, jsou vystavena za příklad, když nesou trest věčného ohně,
8. tak podobně i tito jako pohroužení do snu poskvrňují tělo, odmítají vlády a tupí hodnostáře.
9. Avšak ani archanděl Michael, když měl spor s ďáblem a přel se s ním o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: "Ztrestej tě Pán!"
10. Tito se však rouhají tomu, co neznají, a kazí se tím, co znají přirozeně jako nerozumná zvířata.
11. Běda jim, neboť se vydali Kainovou cestou a propadli svodu Balámovy mzdy a zahynuli odporováním Chóreho.
12. Ti jsou poskvrnami na vašich hodech lásky. Když s vámi hodují, bezostyšně pasou sami sebe; jsou to mračna bez vody unášená větry, podzimní stromy bez ovoce dvakrát zemřelé a vykořeněné,
13. divoké mořské vlny vypěňující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž je na věčnost zachována černota tmy.
14. A o nich také prorokoval sedmý od Adama, Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s desetitisíci svých svatých,
15. aby vykonal soud nade všemi lidmi a usvědčil všechny, kteří mezi nimi byli bezbožní, za všechny skutky jejich bezbožnosti, které bezbožně napáchali, i za všechny hrubosti, které proti němu vyslovili bezbožní hříšníci."
16. To jsou ti, kteří reptají, stěžují si, chodí podle svých žádostí, jejichž ústa mluví honosně a kteří pochlebují lidem pro svůj užitek.
17. Ale vy, milovaní, pamatujte na slova předpověděná apoštoly našeho Pána Ježíše Krista.
18. Řekli vám přece, že v posledním čase budou posměvači chodící podle svých bezbožných žádostí.
19. To jsou ti, kteří se sami oddělují, tělesní lidé, kteří nemají Ducha.
20. Ale vy, milovaní, se budujte na té své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém
21. a zachovávejte se v Boží lásce, zatímco očekáváte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.
22. Mějte pak rozeznání a nad některými se slitovávejte.
23. Ale jiné zachraňujte v bázni, vytrhujíce je z ohně a nenávidíce i tu skrze tělo poskvrněnou košili.
24. Avšak tomu, který je schopen zachovat vás bez pádu a postavit vás bez úhony v přítomnosti své slávy s veselím,
25. jedinému moudrému Bohu, našemu Spasiteli, jemu buď sláva a velebnost, vláda i moc, nyní i po všechny věky. Amen.