Karmapa

13.04.2014 10:27
 1. Düsum Khjenpa, 1110 - 1193
 2. Karma Pakši, 1204 - 1283
 3. Rangdžung Dordže, 1284 - 1339
 4. Rolpä Dordže, 1340 - 1383
 5. Dešin Šegpa, 1384 - 1415
 6. Tongwa Döndän, 1416 - 1453
 7. Čhödag Gjamccho, 1454 - 1506
 8. Mikjö Dordže, 1507 - 1554
 9. Wangčhug Dordže, 1556 - 1603
 10. Čhöjing Dordže, 1604 - 1674
 11. Ješe Dordže, 1676 - 1702
 12. Čangčhub Dordže, 1703 - 1732
 13. Düdul Dordže, 1733 - 1797
 14. Thegčhog Dordže, 1798 - 1868
 15. Khakhjab Dordže, 1871 - 1922
 16. Rangdžung Rigpä Dordže, 1924 - 1981
 17. Thaje Dordže, 1983 - dnes

 

1. Karmapa - Düsum Khjenpa 

Düsum Khjenpa (1110 - 1193) byl 1. karmapa školy Karma Kagjü. Založil tři hlavní kláštery této školy. Khjenpa byl nadaným dítětem. Již od dětství studoval a praktikoval dharmu. Když se ve dvaceti letech stal mnichem, pokračoval dále více než deset let v intenzivním studiu. Ve třiceti letech navštívil klášter, jehož zakladatelem a představeným byl Gampopa. Gampopa mu předal učení, jež se posléze stalo základem učení Karma Kagjü.

 

2. Karmapa - Karma Pakši 

Karma Pakši (1204–1283) byl tibetský mnich, 2. karmapa školy Karma Kagjü, ze kterého se vliv školy rozšířil až do Mongolska.

Karma Pakši se narodil do rodiny pocházející z linie od tibetského krále Thisonga Decäna. Otec se jmenoval Džalla Tsusa, matka Sangsa Manki. Byl jejich nejmladším potomkem. Byl zázračným dítětem a již v deseti letech si osvojil praktickou i teoretickou znalost dharmy. Jeho učitel Pomdagpa Sönam Dordže mu předal hlavní učení školy Karma kagjü a byl to on kdo si uvědomil, že Karma Pakši je inkarnací Düsum Khjenpy, předchozího karmapy.

Převážnou část první poloviny svého života strávil Pakši v meditaci. Ve věku 47 let podnikl cestu do Číny a Mongolska. Strávil delší dobu na dvoře mongolského chána Kublaje, kde sehrál důležitou roli ve snaze zabránit válkám. Přestože byl požádán, aby na chánově dvoře zůstal natrvalo, odmítl a vydal se na daleké cesty po Mongolsku, Číně a Tibetu. V Číně strávil Karma Pakši šest let. Během těchto let zde předával mnohá učení Dharmy, požehnání a iniciací, postavil mnoho klášterů a meditačních center. Ještě za svého života se stal známým učitelem a proslavil svou školu i za tibetskými hranicemi. Před svou smrtí určil místo a čas příštího zrození svého nástupce.

 

3. Karmapa - Rangdžung Dordže 

Rangdžung Dordže (1284-1339) se narodil v Dingri Langkhoru. Vyděsil všechny přítomné, když se ihned po porodu posadil a prohlásil se za Karmapu. Za tři roky oživil svá prohlášení tím, že si vyrobil černý klobouk a znovu se prohlásil za Karmapu. Uplynuly ještě další dva roky, než se toto dítě setkalo s Dubthobem Orgjänpou, který je uznal jako reinkarnaci Karma Pakšiho a předal mu skutečnou černou korunu, veškerý majetek druhého Karmapy, a především kompletní nauky Kagjü.

Rangdžung Dordže se s tím nespokojil a postupně vyhledal mistry všech buddhistických tradic té doby; kromě jiných studoval i u Trophu Kundüna Šeraba a Ňenre Gendüna Buma. Díky tomu dosáhl značného věhlasu a přitahoval nejrůznější následovníky. Protože byl velmi praktickým člověkem - stavěl mosty i meditační centra - byl užitečný v každodenním venkovském životě i v duchovních záležitostech. Pro příští generace zanechal mnoho textů a komentářů a mnohá učení zachoval v podobě, v jaké jsou známá dodnes.

Jeho dvěma předními žáky byli Gjalwa Jungtön Dordže Pal, jenž se měl stát příštím držitelem linie, a první Šamarpa, Khädub Dagpa Senge. Linie Šamarpů je druhou linií reinkarnovaných bytostí v historii tibetské tradice (Karmapové jsou první). Tato linie vznikla, když Rangdžung Dordže daroval Khädubovi Dagpa Sengemu rubínově červenou korunu a titul Šamarpa (nositel červené koruny).

Červená koruna je přesnou replikou černé koruny, kterou nosí Karmapové, a je příkladem jejich blízkého vztahu. Tyto koruny jsou symbolem činnosti ku prospěchu lidských bytostí a v žádném případě nemají naznačovat rozdílnost obou linií. "Lama černé koruny" i "lama červené koruny" patří do linie Karma Kagjü. Šamarpa je také znám jako vyzáření Amitábhy, Buddhy neomezeného světla.

 

4. Karmapa - Rolpä Dordže 

Čtvrtý Karmapa Rolpä Dordže (1340-1383) napodobil svou předchozí inkarnaci, když se v provincii Kongpo v centrálním Tibetu při svém porodu posadil a promluvil - tentokrát si zvolil recitaci mantry Čänräziga "Om mani päme hung šrí."

Poté, co zanechal - ještě ve své předcházející inkarnaci - svému sekretáři Rinčhenovi Palovi jasné instrukce, jaká znamení je třeba hledat, bylo dítě rychle nalezeno a jeho výcvik mohl začít. V šesti letech přijal slib útočiště a laické zásady od Togdäna Göna Gjalwy, který také učil mladého Karmapu tantrajáně.

Bylo mu dvanáct, když se při své cestě do centrálního Tibetu setkal s držitelem linie Gjalwa Jungtönem Dordže Palem a jal se starého muže přesvědčovat o svém pravém původu vyprávěním mnohých anekdot ze svého minulého života v osobě třetího Karmapy . Zašel až tak daleko, že požádal Gjalwa Jungtöna Dordže Pala, aby mu předal přenos nauk Kagjü. Jakmile skončilo jeho vzdělávání z úst svého předchozího žáka, cestoval Rolpä Dordže po rozlehlém Tibetu i Číně, vyučoval a přijímal nové žáky; hlavním z nich byl druhý Šamarpa, který se stal dalším držitelem linie.

 

5. Karmapa - Dešin Šegpa

Dešin Šegpa (1384-1415), se narodil v jihotibetském kraji Ňang Dam. Ihned po porodu se posadil, otřel si tvář a pronesl "Já jsem Karmapa - om mani päme hung šrí." Rinčhen Pal, sekretář třetího Karmapy , který identifikoval také čtvrtého Karmapu a stal se jeho sekretářem, nalezl i toto dítě a sloužil mu coby sekretář v pořadí již potřetí.

Dešin Šegpa byl přiveden do Cchawo Phu v provincii Kongpo, kde se vyskytoval nemalý počet žáků čtvrtého Karmapy. Šamar Khäčhog Wangpo ihned uznal dítě jako inkarnaci Rolpä Dordžeho a daroval mu černou korunu i ostatní majetek čtvrtého Karmapy. Dále předal Karmapovi ucelené učení Kagjü. Dešin Šegpa byl známým cestovatelem, vyučoval po celém Tibetu, Mongolsku i Číně, kde byl pozván k císaři Tai Ming Čhenovi, který dychtil po tom, aby se stal žákem tohoto Karmapy.

Když se Karmapa po několika letech vrátil do Tibetu, dal postavit mnoho svatyní a stúp a pokračoval ve vyučování a předávání zmocnění. Nalezl další reinkarnaci Šamara Čhöpala Ješeho, zorganizoval jeho zasvěcení a předal mu přenos Kagjü. Dalším držitelem linie se však stal jeho žák Rinčhen Zangpo (skt. Ratnabhadra).

 

6. Karmapa - Thongwa Döndäna 

Narození šestého Karmapy Thongwa Döndäna (1416-1453) v Ngomto Sakjamu poblíž Karma Gönu ve východním Tibetu ohlašovala mnohá příznivá znamení. O měsíc později se v náručí své matky, jež byla žebračkou, velmi rozrušil, když zkřížili cestu Ngompa Čhadalovi, žákovi pátého Karmapy.

Ngompa Čhadal se zeptal na jeho totožnost, načež se dítě usmálo a odpovědělo, "Já jsem Karmapa." Ngompa o dítě sedm měsíců pečoval a pak je vzal do Karma Gönu, do jednoho ze tří hlavních Karmapových klášterů v Tibetu. Nehledě na svůj věk začal Thongwa Döndän ihned vyučovat. Ve třech letech se setkal s Ratnabhadrou a obdržel od něj úplný přenos Kagjü. Když mu bylo šest, sestavil několik tantrických rituálů. Během tohoto období zavítal do Karma Gönu třetí Šamarpa Čhöpal Ješe, aby Karmapu korunoval a předal mu další nauky.

V devíti letech jej zasvětil Khenčhen Sönam Zangpo v klášteře Wokar Taši Tang. Thongwa Döndän strávil celý svůj život vyučováním a stavěním klášterů a svatyní po celém Tibetu. Pengar Džampäl Zangpo a první Gjalcchab Gošir Paldžor Döndub byli jeho hlavními žáky a stali se i držiteli linie. Později se měli stát také hlavními učiteli sedmého Karmapy, Čhödaga Gjamccha.

 

7. Karmapa - Čhödag Gjamccho 

Čhödag Gjamccho (1454-1506) pocházel z obce Kjilha v severním Tibetu. Říká se, že si ihned po porodu otřel tvář a vyslovil "ÁH", což je sanskrtská slabika symbolizující nejvyšší podstatu skutečnosti.

Představeným blízkého kláštera Ňewo Ngarteng byl Čhö Paldžor, žák šestého Karmapy , jenž měl sen, že se jeho učitel znovu narodil v Kjilha. Šel ho tedy hledat a nalezl týdenní dítě. Děťátko ihned poznalo věci, které patřily šestému Karmapovi, a položilo ruce na hlavu Čhö Paldžora, aby mu dalo požehnání.

O sedm týdnů později byl Čhödag Gjamccho převezen do Arik Thangu, kde vyučoval Thongwa Döndän a kde bylo ohromné křeslo - něco jako trůn - vyrobené z kamenných desek. Karmapa požehnal deseti tisícům lidí, kteří jej přišli přivítat. Ve čtyřech letech mu Gošir Paldžor Döndub předal sérii zmocnění a v osmi mu Pengar Džampäl Zangpo a Gošir Paldžor Döndub předali v Karma Gönu nauky Kagjü.

 

8. Karmapa - Mikjö Dordže 

Ihned po svém narození v provincii Nagam Čhu ve východním Tibetu se osmý Karmapa Mikjö Dordže (1507-1554) posadil a pronesl: "Já jsem Karmapa! Já jsem Karmapa!" Jeho otec vyhledal Situ Taši Namgjala, aby obdržel radu ohledně svého pozoruhodného syna. Bylo mu řečeno, že jeho dítě je pravděpodobně reinkarnací Karmapy, a byl poučen, aby na to při jeho péči a výchově pamatoval.

Téměř současně jedna rodina jménem Amdo z provincie Kongpo v centrálním Tibetu uvedla, že jejich syn prohlašuje, že je Karmapa. Gjalcchab Taši Namgjal byl požádán, aby dohlížel na toto druhé dítě. Mezitím bylo první dítě převezeno do Lho Rongu v provincii Riwo Čhe, kde se shromáždilo množství žáků předcházejícího Karmapy. Byli přesvědčeni, že právě toto dítě je reinkarnací jejich učitele.

A tak začalo perné období, neboť každá z obou frakcí trvala na podpoře právě toho svého kandidáta. Gjalcchab nakonec zorganizoval setkání obou dětí za účelem jejich zkoušky. Podle tradice bylo každé dítě požádáno, aby z náhodného souboru předmětů vybralo ty, jež patřily předcházejícímu Karmapovi. Mikjö Dordže dokázal vybrat ty správné - jeho protivník nikoli. Tak byl tedy za Karmapu prohlášen Mikjö Dordže a ihned poté oznámil, že jeho rival je ve skutečnosti reinkarnací Zurmanga Čhungcchanga z východotibetského kláštera Zurmang.

Mikjö Dordže obdržel kompletní nauky Kagjü od Taši Paldžora a své studium završil vyškolením řady vynikajících mistrů. Dále sepsal mnohá pojednání a založil několik klášterních kolejí. Za držitele linie vybral pátého Šamarpu Könčhoga Jönlaga, jehož identifikoval a předal mu přenos Kagjü s prohlášením, že inkarnace Karmapy a Šamarpy jsou neoddělitelné a patří ke stejnému myšlenkovému proudu.

 

9. Karmapa - Wangčhug Dordže 

Wangčhug Dordže (1556-1603) se narodil v oblasti Trešö ve východním Tibetu. Také on se po porodu posadil a pronesl, "Já jsem Karmapa!" Dalo se čekat, že z toho v sousedství vzejdou řeči.

Ty se nakonec donesly až k uším Khjamo Nangso Čhökjonga Tašiho, žáka Mikjö Dordžeho , kterému jeho učitel řekl, že mu bude ještě jednou sloužit v jeho příští inkarnaci. Šel se tedy na to dítě podívat a vzal je do kláštera Khjamo Lhündub Ce. Nakonec se o tomto neobyčejném dítěti doslechli i Šamar Könčhog Jönlag a Situ Čhökji Gočha a prohlásili, že se skutečně jedná o Karmapu.

Situpa přijal úkol toto dítě navštívit a předat mu trvalé zmocnění na Amitájuse, Buddhy dlouhého života. Teprve poté se Šamarpa v klášteře Lhündub Ce setkal s novým Karmapou, složil mu slib útočiště a předal četné nauky.

Jakmile Wangčhug Dordže přijal kompletní přenos Kagjü, začal cestovat po celém Tibetu a vyučovat. Často působil jako rozhodce dlouhých disputací a podnikal kroky ke zlepšení životních podmínek obyčejných lidí; díky tomu byl považován jak za velkého náboženského vůdce, tak za světského vůdce Tibetu.

 

10. Karmapa - Čhöjing Dordže 

Čhöjing Dordže (1604-1674) se narodil v Khajthi Tangu v provincii Golok ve vzdáleném severovýchodním Tibetu.

Jako reinkarnaci jej identifikoval a intronizoval šestý Šamarpa Čhökji Wangčhug, který mu také předal kompletní přenos Kagjü. Karmapa cestoval po celém Tibetu, vyučoval a působil ku prospěchu lidí, dokud nenastaly určité politické potíže.

Ngawang Lozang Gjamccho, pátý Dalajlama, se stal oficiálním vládcem Tibetu a přijal tak úlohu, již pak plnil i nadále ve svých následujících inkarnacích. Uzavřel smlouvu s mongolským vládcem chánem Goširem. Následné potírání sekt těžce ochromilo doktrínu Kagjü v Tibetu a postavilo Karmapu do tak obtížné pozice, že byl nucen tuto zemi opustit. Čhöjing Dordže učinil z nouze ctnost a na své cestě přes Nepál a Barmu do čínského Jü-nanu zakládal kláštery.

Uplynulo dvacet let, než se mohl opět vrátit do své vlasti. Identifikoval sedmého Šamarpu Ješe Ňingpa, předal mu přenos nauk Kagjü a zvolil ho za držitele linie.

 

11. Karmapa - Ješe Dordže

Ješe Dordže (1676-1702) se narodil v obci Majšhö ve východním Tibetu. Jakmile ho Šamar Ješe Ňingpo identifikoval, byl vzat do svého kláštera v Jangčhenu v centrálním Tibetu a poté byl intronizován v klášteře Cchurphu, jednom ze tří hlavních sídel Karmapy v Tibetu.

Nejenže mu Šamarpa předal učení Kagjü, ale Jöngaj Mingdžur Dordže a Tagšham Nuden Dordže mu předali také nauku terčhö, která pochází od indického mistra Padmasambhavy - čímž naplnili Padmasambhavovo proroctví zapsané v posvátných knihách, že se jedenáctý Karmapa stane držitelem jistých linií terčhö.

Ješe Dordže také nalezl a identifikoval osmého Šamarpu Palčhena Čhökji Dönduba, který se stal jeho blízkým žákem a následujícím držitelem linie.

 

12. Karmapa - Čangčhub Dordže

Čangčhub Dordže (1703-1732) se narodil v Čchile Čhakhoru v provincii Derge ve východním Tibetu. Šamarpa zaslechl zvěsti o činech pozoruhodného dítěte a vyslal výpravu, která je měla prošetřit.

Jeho vyslanci přivedli dítě do Karma Gönu, jednoho z hlavních Karmapových klášterů, kde se setkalo s Palčhenem Döndubem. Oba dva pak strávili zbytek života společně na cestách a při přednáškách v Nepálu, Sikkimu, Bhútánu, Indii a Číně. Zemřeli jeden den po sobě. Oba předali přenos Kagjü osmému Situpovi, jehož jmenovali držitelem linie.

 

13. Karmapa - Düdul Dordže

Düdul Dordže (1733-1797) se narodil v Čhampa Dongsaru v jižním Tibetu. Jakmile ho Situpa ve věku pěti let nalezl, vzal ho do kláštera Cchurphu. Při dalším zostření sektářské politiky té doby zavedl tehdejší vládce, sedmý Dalajlama Kalzang Gjamccho spolu se svým ministerským předsedou Sönamem Topgjalem zákon, že všichni členové vlády musejí pocházet ze sekty Gelugpa.

Následkem toho bylo třeba, aby nové inkarnace Karmapy schvaloval Dalajlama. Nakonec však byl třináctý Karmapa i devátý Šamarpa Könčhog Džungnä intronizován. Karmapa přijal od Situpy kompletní nauky, ale Šamarpa se dožil jen osmi let, čímž vyvrcholil další spor. Düdul Dordže a Situpa, kterým opět pomohl Kato Rigdzin Cchewang Norbu, následně uznali Šamarpovu reinkarnaci v mladším bratrovi čtvrtého Pančhenlamy Paldäna Ješeho.

Avšak sedmý Gjalcchab rinpočhe (1699-1765) již mezitím uznal za reinkarnaci syna z bohaté rodiny Gera Namsajlinga, se svolením Šamarpových mnichů z kláštera Jangpačhen, jeho hlavního sídla v Tibetu. Tento spor se nakonec dostal až k soudnímu dvoru, kde bylo rozhodnuto, že pravou inkarnaci nalezl skutečně Karmapa.

 

14. Karmapa - Thegčhog Dordže

Thegčhog Dordže (1798-1868) se narodil ve vesničce Danang v kraji Do Kham ve východním Tibetu. Identifikoval ho Dugčhen Čhökji Nangwa, držitel dopisu třináctého Karmapy udávajícího podrobnosti ohledně jeho nadcházející reinkarnace.

Thegčhoga Dordžeho vysvětil Päma Ňinčhe Wangpo a Dugčhen Künzig Čhökji Nangwa, kteří mu později předali i kompletní přenos nauk Kagjü. Karmapa se později dostal do neobvyklé pozice, když převzal nauku od jednoho ze svých blízkých žáků - Džamgöna Lodö Thajäho - který měl to štěstí, že dříve obdržel nauku terčhö, již nyní mohl předat svému guruovi, Karmapovi.

Thegčhog Dordže hojně vyučoval v Tibetu. Identifikoval desátého Situpu Päma Künzanga, avšak příštím držitelem linie se stal Džamgön Lodö Thajä.

 

15. Karmapa - Khakhjab Dordže

Khakhjab Dordže (1871-1922) se narodil ve vesnici Šelkhor v provincii Cang v centrálním Tibetu a ihned po narození vyslovil mantru Čänräziga. O pět let později již byl schopen číst posvátné knihy. Byl uznán a intronizován devátým Khjabgönem Dugčhenem, který obdržel nauky Kagjü od Džamgöna Kongthula Lodö Thajäho. Jeho vzdělávání dokončil Khenčhen Taši Ösel a další mistři.

Karmapa potom vyučoval a uděloval zmocnění po celém Tibetu. Zachránil mnoho vzácných textů tím, že je dal znovu vytisknout. Narozdíl od předchozích Karmapů se Khakhjab Dordže oženil a měl tři syny, z nichž dva uznal jako druhého Džamgöna Kongthula a dvanáctého Šamarpu Džamjanga rinpočheho.

Mezi jeho nejbližší žáky patřili Situ Päma Wangčhug Gjalpo (kterého Karmapa uznal jako reinkarnaci 11. Situpy), Džamgön Paldän Khjence Ösel a Beru Khjence Lodö Mizaj Džampaj Gočha.

 

16. Karmapa - Rangdžung Rigpe Dordže 

16. Karmapa Rangdžung Rigpe Dordže (1924 – 1981) se narodil ve východním Tibetu. Obdržel kompletní odkaz učení a je považován za jednoho z největších mistrů meditace minulého století.

V roce 1959 uprchl spolu s dalšími významnými lamy linie Karma Kagjü kvůli čínské okupaci do Indie. V Rumteku v Sikkimu pak založil klášter s cílem zachovat odkaz buddhistických učení a metod.

16. Karmapa podnikl několik cest do Evropy, USA a Kanady, kde předával učení a zmocnění. Jelikož viděl, že je vhodná doba pro přenos buddhismu na Západ, zanechal přesné instrukce v podobě pěti přání. Žádal, aby byla vybudována šedra (univerzita vyučující buddhismus), knihovna, retreatové místo, klášter a aby se na Západě začala zakládat meditační centra.

Všechna tato přání byla naplněna a představují vizi a aktivitu Karmapy na Západě.

 

 

17. Karmapa - Thaje Dordže 

Karmapa znamená "muž činu", mistr karmy. Je vyzářením Milujících očí (tib. Čänräzig), bóddhisattvy soucitu. Karmapa představuje aktivitu všech buddhů a byl předpovězen Buddhou Šákjamunim a Guruem Rinpočhem. Karmapa je prvním vědomě se zrozujícím lamou (tib. tulku) Tibetu a byl poctěn titulem "žijící Buddha" ve všech 17. inkarnacích, které pokračují nepřerušeně již 800 let. Je duchovní hlavou linie Kagjü. Karmapa vždy před svou smrtí zanechá detailní instrukce týkající se přesných podmínek jeho dalšího zrození. Jméno současné 17. inkarnace je Thaje Dordže.
17. Karmapa Thinle Thaje Dordže se narodil v Tibetu v roce 1983 a v současnosti žije v Novém Dillí v Indii. Je hlavním držitelem odkazu linie Karma Kagjü. Na celém světě má tisíce žáků, které si získal především svým civilním a moderním přístupem. Všechna centra buddhismu Diamantové cesty fungují pod jeho duchovním vedením.

Thinle Thaje Dordže uprchl v 1994 i se svou rodinou z okupovaného Tibetu do Indie a posléze byl druhým nejvyšším lamou linie Karma Kagjü, 14. Šamarpou, oficiálně rozpoznán za reinkarnaci Karmapy. Po několika letech intenzivního studia byl 17. Karmapovi v roce 2003 udělen titul vadžradhara na znamení ukončení jeho formálního vzdělání, znalosti súter i tanter a zvládnutí všech aspektů učení.

V roce 2000 sedmnáctý Karmapa poprvé navštívil Evropu, kdy přijel na pozvání lamy Oleho Nydahla do Düsseldorfu v Německu. Tam jej uvítalo přes 6000 studentů, kteří zde od Karmapy obdrželi učení a iniciace, buddhistické útočiště a sliby bódhisattvy. Od té doby navštívil také Českou republiku, Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Velkou Británii, Rusko, Španělsko a Francii. Karmapa rozvíjí velmi rozsáhlé aktivity tradičně také na Východě, zejména v Indii, Nepálu a Singapuru. Je také hlavním učitelem bhútánské královské rodiny.