Karmické vzorce, zážitky z jiných životů

20.07.2013 15:16

Tato kategorie zážitků vyvolává otázku, proč si myslíme, že náš život začíná početím a končí smrtí. Nehledě na to, jak si odpovíme, musíme se připravit na to, že je třeba se vážně zabývat takovým zážitkovým materiálem, který se vynořuje v určitých životních situacích, a který má jasnou evidenci vzpomínky. Podobně si můžeme vzpomenout jasně na to, co jsme dělali před týdnem nebo rokem. Ten, kdo takovýto zážitek měl obvykle "ví" a my můžeme věřit tomu, že "ví".

Měli bychom citlivě odlišit domněnky konstruované na základě toho, že v biografických vzpomínkách nebylo nalezeno vysvětlení. Spontánní vynoření se inkarnačních vzpomínek může léčit, ale z vnějšku vnucená hypotéza, že příčina současných potíží je v minulých životech, může ublížit. Může poskytnout vysvětlení, které se stává nezměnitelnou zátěží.

Na našem postoji často velmi záleží. Pracujeme-li se zážitkem jako s realitou, může vést k rozpoznání opakujících se elementů, které jsou jakousi výzvou k řešení. Dobrou pomůckou v této práci je koncepce tzv. coex (kondenzované zkušenosti = experience), tj. zážitků, které se mohou vyskytovat v různých podobách v biografické, perinatální i transpersonální části mapy vědomí (viz Grof, 2000).

Můžeme tedy pomoci přijetím faktu, že na nás může mít vliv něco, co se nestalo v průběhu našeho života, tak jak jsme jeho rámec dosud chápali. Dále může naše práce směřovat k hledání společného jmenovatele mezi tím, co známe ze svého života, a tím, co se objevilo odjinud.

Doplňující informace k této kategorii /citace z knihy: Grof, Stanislav. Grof, Christina. Krize duchovního vývoje. Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. ISBN 80-86183-09-2/

Mezi nejdramatičtější a nejbarvitější transpersonální epizody provázející mimořádné stavy vědomí patří prožitky situací odehrávající se v jiných historických obdobích a jiných zemích. Obvykle jsou spojeny se silnými emocemi a fyzickými pocity. Osoby, okolnosti a historické prostředí jsou při nich často vykresleny do nejmenšího detailu. Jejich nejpozoruhodnějším aspektem je přesvědčivý pocit osobního znovuprožívání událostí, které jsme kdysi dávno prožili.

Právě tento typ prožitků inspiroval indickou víru v reinkarnaci a zákon karmy. Podle ní žije každý z nás dlouhý řetězec životů; kvalita našeho současného života je pak podmíněna našimi zásluhami i dluhy z životů minulých a zároveň předurčuje ráz naší budoucí inkarnace. Tyto představy hrají v různých formách důležitou roli ve všech velkých náboženstvích Indie i v duchovních systémech jiných částí Asie ovlivněných buddhismem. Podobné představy však existovaly zcela nezávisle na sobě v mnoha dalších kulturách i historických epochách.

Ačkoliv není jasné, nakolik model minulých životů přesně popisuje zdroj těchto prožitků, jejich léčivý potenciál nás vyzývá, abychom brali tyto epizody zcela vážně, bez ohledu na to, co si myslíme o jejich původu a kořenech.

Pokud se obsah karmického prožitku plně vynoří v našem vědomí, může nám náhle „vysvětlit" mnohé jinak nepochopitelné aspekty našeho každodenního života. Podivné problémy ve vztazích s určitými lidmi, bezdůvodné obavy, zvláštní sklony, stejně jako nejasné emoční a psychosomatické symptomy nyní nacházejí vysvětlení jako „karmické pozůstatky" z předešlých minulých životů. Velmi často mizí poté, co je dotyčný karmický model plně a vědomě prožit.

Zážitky z minulých životů mohou představovat různé problémy. Předtím, než se jejich obsah plně vynoří do vědomí a sám se odhalí, člověk může v běžném životě prožívat silné emoce, fyzické pocity a vize, aniž by věděl, odkud přicházejí a co znamenají. Jelikož jsou prožívány mimo kontext, jeví se přirozeně jako nesrozumitelné a naprosto iracionální.

Další druh komplikací může nastat, když se obzvláště silný karmický prožitek začne dostávat do vědomí uprostřed každodenních činností a zasahuje do života. Dotyčný se může cítit nucen k vykonávání některých prvků karmického vzoru předtím, než je plně prožil a pochopil nebo „dokončil".

Při vynořování zážitků z minulých životů se jedinci zdá, že osoby z jeho současného života hrály důležitou úlohu v „předchozích inkarnacích", a může tak vyhledávat konfrontaci s rodinou či přáteli založenou na jeho prožitcích vzájemných vztahů v „minulém životě". Tento druh aktivity může způsobit vážné a dlouhotrvající obtíže a komplikace ve vztazích s druhými lidmi, kteří nemají pro takové chování pochopení.
Problém může přetrvat dokonce i poté, kdy je prožitek z minulého života ukončen a jeho obsah i hluboký smysl jsou plně známy. Jedinec musí svou zkušenost porovnat s tradičními názory a hodnotami západní civilizace, ta však nemá pro tento fenomén vysvětlení.

Pro člověka, který není pevně oddán konvenčnímu světovému názoru, to ale není obtížné. Prožitky jsou tak přesvědčivé, že prostě jejich sdělení přijímá, a dokonce se jimi cítí příjemně povzbuzen. Lidé hluboce ovlivnění racionálním pohledem na svět a tradiční vědeckou perspektivou bývají po setkání s tak znepokojivým, avšak vysoce přesvědčivým osobním zážitkem - ohrožujícím jejich světový názor -uvrženi do dlouhodobých zmatků a pochyb.

Zajímavé informace o těchto zážitcích a práci s nimi nabízí publikace Rogera Woolgera Other Lives, Other Selves (Jiné životy, jiná vyšší Já) nebo C. Bacha Lifecycles (Životní cykly).