Kde a kdy můžete cvičit mudry?

28.12.2014 14:04

 

Mudry můţete vlastně cvičit kdykoli a kdekoli. Moderní autoři jsou toho názoru, ţe mudry můţete cvičit například v dopravní zácpě, před televizí nebo kdyţ na někoho nebo na něco čekáte. S tímto názorem se ovšem zcela neztotoţňuji. Má to následující důvody: mudry se mají cvičit s meditativní, vyrovnanou náladou. Kdo mi dá záruku, ţe se v zácpě nestresujete a nerozčilujete, protoţe nepostupujete kupředu, nebo ţe nesedíte před televizí, protoţe právě „relaxujete“ při krváku nebo zapálené debatě o daních?
Zvu vás, abyste si udělali zajímavý test: přiloţte k sobě špičku palce a ukazováku a myslete přitom několik minut na něco krásného (záţitek z přírody, vítězství ve sportu, sex atd.) – na cokoli, co vás vynese do sedmého nebe. Teď zkuste vnímat energii, která proudí z ukazováčku do palce. Hotovo! Teď udělejte ještě jednou totéţ, ale představte si přitom něco hluboce smutného. Znovu vnímejte energii prstů. Cítíte ten rozdíl? Určitě jste zjistili, jak mdle energie podruhé proudila.
Tento malý pokus ukazuje, jak je důleţité cvičit mudry v dobré náladě a atmosféře. Naše pocity a myšlenky ovlivňují naše energetická pole a proudění energie negativním nebo pozitivním způsobem, i kdyţ to vůbec nepozorujeme. S tím nejsou ţerty. S pomocí muder chceme, jak později vysvětlím, oslovit tyto energie v pozitivním smyslu, proto je tak důleţitý základní tonus naší momentální nálady a situace. Existují ovšem i mudry a dechové techniky pro klid, trpělivost a vyrovnanost. Ty lze pouţít, abychom se nejprve dostali do správné nálady. Tak se můţeme například v zácpě, ve frontě nebo ve vlaku nejprve uklidnit, a pak začít se cvičením vlastní mudry.
Při drţení mudry, zatímco se díváme na televizi nebo posloucháme rádio, bychom měli dbát ještě na další věc: doba, kterou trávíme s mudrou, by měla být dobou rozjímání. Televize a rádio jsou k tomu sotva vhodné, leda ţe by vysílaly speciální pořad, který spíš uklidňuje neţ znervózňuje. Pokud máme své dny naplánované tak, ţe nemáme ani tři klidné minuty, pokud se
necháváme od rána, kdy vstaneme, do večera, kdy usneme, zahltit rádiem nebo televizí, pak skutečně nemají ani mudry v našem ţivotě místo.
Mudry můţeme cvičit skutečně skoro všude a vţdy, ale teprve tehdy, kdyţ se také umíme vţdy a všude stáhnout do sebe. To není vůbec tak těţké a můţeme se to, jako všechno ostatní, naučit. Jde o naše zdraví – kaţdý den potřebujeme několik klidných minut. Také nezáleţí na délce této doby, nýbrţ na kvalitě ticha. Tyto tiché okamţiky pro nás mohou být ty nejvzácnější, a tak jako teprve sůl v těstě dává chlebu jeho dobrou chuť, tak teprve ticho dává našemu ţivotu to správné koření.
Dobrá doba, kdy praktikovat mudry, je několik minut po probuzení a několik minut před usnutím, před nebo po jídle, kdyţ jdete pěšky (člověk by měl kaţdý den udělat pár kroků – i to se dá naplánovat), ve veřejném dopravním prostředku nebo v přestávce mezi prací.
Nemělo by se ovšem zkoušet bez výběru několik muder za sebou. Vyberte si jen jednu aţ tři. Udělejte si určitý časový harmonogram, kdy, jak dlouho a jak často je chcete denně dělat. Nebo si dejte předsevzetí vyplnit s nimi obvyklou a nepředvídanou dobu čekání. Cvičte několik následujících dní jenom těchto pár muder. Výsledek se můţe dostavit okamţitě, zvlášť u akutních potíţí a kolísání nálady. Ale je také moţné, ţe se kýţený výsledek dostaví aţ po pár dnech. U chronických potíţí to trvá většinou několik týdnů nebo dokonce měsíců, neţ dojde ke zlepšení. Pomůţe tu jen trpělivost, která se ale vţdy vyplácí, protoţe kromě ţádoucího vyléčení můţete získat mnoho nových poznatků a zaţít překrásné okamţiky. Také bychom měli vědět, ţe pokud se něco změní v nás, změní se odpovídajícím způsobem i naše okolí. Kaţdé uzdravení v nás přináší uzdravení i do našeho světa. Nemoc v našem těle jc také vţdy spojena s myšlenkami a pocity, jeţ nás činí nemocnými. Je potřeba určitá doba, neţ dojde k vyléčení ve všech rovinách. Dejte si tedy načas – poctivě a s nadšením cvičte, zůstaňte přitom klidní a neztrácejte naději, pak je šance na uzdravení největší.