Kde se objeví volná energie

27.03.2010 12:52

Název článku je volnou parafrází na název článku „Kam se poděla volná energie“. Téma volné energie je mým velmi oblíbeným a jsem již velmi dlouhou dobu přesvědčen, že se nové technologie musí prosadit. Jen se moje odhady, kdy se prosadí, nějak stále posunují v čase. I tento článek je víceméně hotov už skoro rok a nějak jsem jeho zveřejnění stále odkládal. Může se jevit, že toto téma je odklon od hlavních současných témat, ale v případě nástupu těchto technologií by se mohlo jednat o zásadní posun, a to nejen při řešení ekonomické krize.


Většina těch, kdo poctivě sledují dění v oblasti volné energie tuší, že již nemůže dlouho trvat a objeví se průrazná vlna technologií v oblasti volné energie. Trochu mě v tomto nadšení brzdí skutečnost, že tento pocit už mám alespoň 3 roky a stále se situace nějak radikálně nezměnila, nebo o tom veřejnost zatím neví. Neuvažuji v tomto případě armádní výzkumy a technologie.

Základem pro tento předpoklad jsou kromě mnoha informací na internetu i dvě teorie.

1. Nové poznání či nový objev nespočívá v objevení nových věcí starým způsobem vnímání, ale v objevení starých věcí novým způsobem poznání. Dříve bylo velmi málo lidí s novým způsobem vnímání jako např. Nikola Tesla, ale tento stav se mění a těchto lidí dnes velmi rychle přibývá a možná to nebude trvat tak dlouho, kdy se stanou součástí hlavního proudu. To se netýká pouze technických řešení, ale i filozofických základů podstaty poznání.

2. Dle teorie orfické rezonance Ruperta Sheldrakea se určité procesy i fyzikálního charakteru postupujícím opakováním stávají snadněji proveditelnými. Morfická rezonance je teorie, která tvrdí, že příroda má paměť a to, o čem obvykle uvažujeme jako o přírodních zákonech, mohou být spíše zvyky. Podle ní je všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, obklopené a prostoupené morfickými poli, obsahujícími kompletní informaci o charakteru a aktivitě daného objektu. Mezi morfickými poli stejného druhu (a mezi objekty/jevy a morfickými poli) existuje rezonance, která je tím silnější, čím víc jsou si podobné.

Téměř všichni zvěstovatelé nových technologií v oblasti volné energie hlásají, že zrovna jejich technologie změní svět a uvádějí všechny možné aplikace, na které jejich vynález lze uplatnit.

Pokusíme se podívat na nové možnosti nových technologií z pohledu jejich možných realizací a prosazení se na trhu ve vzájemné konkurenci (míněno ve vzájemné konkurenci technologií různého typu), což je vlastně hlavním záměrem tohoto článku.

Tento pohled vychází z předpokladu, že tyto nové technologie reálně existují, jsou průmyslově využitelné a pokud prorazí bariérou blokovacích mechanismů i jen jediná z nich, ostatní budou v rychlém sledu následovat. Rovněž je možno vycházet z předpokladu, že velké nadnárodní společnosti již mají tuto situaci zmapovanou a jsou připraveny i okamžitě vystartovat v případě průniku první technologie. Tomu by například v automobilovém průmyslu nasvědčoval prudký rozvoj elektromobilů a jejich hybridních verzí a příprava téměř všech velkých automobilek na jejich nástup.

Pro účely tohoto článku si úvodem velmi stručně a zjednodušeně představíme jednotlivé typy technologií na volnou energii bez jakýchkoliv detailních popisů a technických dat a možná i s určitým laickým zkreslením a bez nároku na komplexnost a přesnost zatřídění technologií.

1. Technologie typu získávání vodíku z vody s nízkými požadavky na elektrickou energii na vstupu

2. Technologie typu sytému přímého využití vody jako zdroje energie (nejsou míněny vodní elektrárny)

3. Technologie typu různých magnetických motorů získávajících energii z rotačního pohybu elektrických či permanentních magnetů

4. Technologie typu bezpohybový magnetický generátor (MEG)

5. Technologie typu studené fůze

6. Technologie typu velkých plazmových a podobných zařízení vytvářejících především tepelný zdroj převoditelný procesem již známých technologií na jiné typy energie, zejména elektrickou energii.

7. Technologie typu získávání tepelné energie převodem z energie mechanické s vysokou účinností, jako jsou např. rotující válcové systémy

Pro zájemce o detaily je možno najít mnoho informací na různých webovských stránkách i v češtině.

Za předpokladu prosazení se alespoň některé z uvedených technologií jeví se jako nereálné další rozvoj a dlouhodobé prosazování technologií typu větrných, vodních, slunečních, geotermálních elektráren a elektráren na využití energie mořských vln, možná s výjimkou velmi levných a vysoce účinných fotovoltaických článků, jejichž velkou nevýhodou je ale nutnost energii skladovat.

Jaký je předpoklad uplatnění se jednotlivých technologií v jednotlivých oblastech spotřeby energie v závislosti na možnostech jejich rychlého až okamžitého uplatnění za předpokladu existujících funkčních zařízení.

 

Doprava

Začneme jedním z potencionálně nejslibněji se jevícího segmentu trhu a tím je doprava.

Z dlouhodobého pohledu je zřejmé, že spalovacím motorům bude odzvoněno a při pohledu na vývojové modely mnoha světových automobilek je evidentní, že plně elektrické vozidlo se jeví ze současného pohledu stavu vědy a techniky jako optimální řešení vzhledem ke své jednoduchosti (např. uložení elektrických pohonných jednotek přímo do kol, čímž dojde k omezení mnoha v tomto případě zbytečných agregátů), tichosti a bezpečnosti. Je však zcela nereálné představovat si elektrifikaci dopravy v časovém horizontu kratším než 15 – 20 let.

Není prostě v možnostech a kapacitách naší civilizace provést výměnu všech dopravních prostředků se spalovacím motorem na motory elektrické v přijatelně (z pohledu životního prostředí apod.) krátkém časovém úseku. Naopak využití všech současných dopravních prostředků (používajících ke svému pohonu spalování ropných produktů) k přechodu na „spalování“ vody či vodíku vyvíjeného z vody dle okamžité potřeby se jeví jako velmi reálné pro rychlé využití nové technologie v dopravě. Dle stávajících předpokladů je možno přeměnit auta se spalovacím motorem na auta spalující vodu či vyvíjený vodík s relativně malými náklady (dejme tomu řádově ve výši 5 - 10% z ceny auta) a úpravami, což by umožnilo relativně rychlý převod stávajících dopravních prostředků na dopravní prostředky, které by daleko méně zatěžovaly životní prostředí a jejichž podstatnou výhodou by byl samozřejmě výrazně levnější provoz.

 

Domácnosti

Zde se na rozdíl od dopravy jeví jako nejvýhodnější technologie magnetických motorů jakéhokoliv typu, které vytváří zdroj elektrické energie pro domácnosti (předpokladem je přechod veškerých spotřebičů na elektřinu). Použití spalování vody a vodíku se jeví pro tyto účely jako méně efektivní z důvodu nutného převodu tepelné energie na mechanickou po té zase na elektrickou, i když ani v této oblasti se nedají vyloučit zařízení typu kogeneračních jednotek. Další velkou nevýhodou v případě obdobných motorů je hlučnost.

Jako optimální se jeví varianta magnetického motoru o výkonu 10 – 30 kW dle velikosti konkrétní domácnosti, která by pokryla veškerou spotřebu elektrické energie s tím, že výroba tepla (teplá voda a vytápění) by se realizovala pomocí technologií typu převodu mechanické energie na tepelnou (rotující válce v sobě, kavitace apod.), které mají podstatně nižší spotřebu elektrické energie než standardní elektrické kotle a boilery.

Velcí spotřebitelé energie jako průmysl, armáda apod.

Zde budou pravděpodobně nejefektivnějšími technologie typu studené fůze, plazmových reaktorů a obdobných zařízení, která jsou schopná produkovat elektrickou energii ve velkých objemech a pravděpodobně efektivněji než typy technologií uvedené v předchozích dvou bodech.

 

Autonomní spotřebiče elektrické energie

Do této kategorie náleží všechny přístroje typu notebooků, fotoaparátů, videokamer apod. U těchto spotřebičů by bylo nejvýhodnější využití technologií typu MEG či fotovoltaických článků nebo podstatně účinnějších akumulátorů či baterek.

Tyto závěry vycházejí z informací běžně dostupných, ale dle dosavadních zkušeností je reálné, že se objeví zcela nové technologie (které jsou možná již k dispozici) a vše bude zcela jinak.

Je reálný předpoklad, že bude v zájmu velkých nadnárodních společností a jednotlivých vlád prosazovat velké zdroje energie a „drobná“ zařízení spíše eliminovat, tak aby si i nadále udržely energetický monopol a tím i energetickou závislost, co největšího počtu lidí. Z toho důvodů tak je pravděpodobné, že jejich snahou bude i nadále pokračovat v potlačování běžně dostupné volné energie. Záminka pro potlačování se vždy najde, např. bezpečnost zařízení, jejich možné zneužití teroristy apod.

Proto se jeví jako nejvhodnější takové zařízení, které bude založeno na jednoduchém snadno pochopitelném systému, které bude relativně snadno běžně vyrobitelné (např. v normální strojírenské dílně se soustruhem a frézou) a bude mít rozumnou cenu. Nejlépe pak, aby informace o sestrojení takovéhoto zařízení byly volně na internetu.