Kdo jsou andělé

13.10.2013 08:52

 

 

Andělé - jejich původ a hierarchie...

Kdo jsou vlastně andělé? Právě teď máte u sebe strážné anděly. Tito andělé jsou čisté bytosti božského světla, jsou dary od Boha, zcela důvěryhodné a toužící vám pomoci s každou oblastí vašeho života.  Slovo anděl (v latině: angelus, v angličtině: angel) je původně slovní spojení z Atlantidy: „Ang" - život (egyptský symbol Ankh - klíč k životu - pochází ze stejného kořene), „El" - Světlo Boží.Ve volném překladu jde tedy o „živé světlo Boží" anebo o „životodárné světlo Boží", "posel boží". Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou sílou, aby pomáhaly lidem.

Podle dávné židovské tradice byli andělé prvními inteligentními bytostmi, které Bůh stvořil, a to v jednom okamžiku druhého dne stvoření. Bůh poskytl andělům svobodnou vůli, nesmrtelnost a božskou inteligenci. Kdykoliv a kdekoliv se můžete obrátit na anděly a dostane se vám jejich bezvýhradné lásky.

 

Povaha andělů

Existuje mnoho definicí anděla, avšak v obecném pojetí to je inteligentní bytost bez hmotného tvaru neboli bytost ryze duchovní.

Informace o andělech, které zde naleznete, nepocházejí z křesťanské Bible, která zná pouze tři anděly: Michaela, Gabriela a Rafaela. Třebaže jsou to důležití andělé, většina našich znalostí pochází z jiných starověkých textů a je zajímavé si všimnout, že andělé překračují všechna náboženství a můžeme je dnes najít v perských, křesťanských, židovských a muslimských písmech svatých. Vedle vašeho anděla strážného, kterého můžeme vzývat kdykoliv, existuji rovněž stovky dalších andělů různých jmen, které lze požádat o konkrétní pomoc v určité situaci.

Lidé v minulosti věřili v anděly a spoléhali se, že je mohou zavolat na pomoc. Tato víra se později vytratila, nyní se však znovu objevuje. Jedním ze zdrojů tohoto přesvědčení byla essenská nauka o andělech. Asi před dvěma tisíci lety žila v Kumránu na březích Mrtvého moře židovská sekta Esejců. Některé zdroje uvádějí, že i Ježíš Kristus byl Esejec. S určitostí lze říci, že Esejci byli zkušení léčitelé a praktikovali angelologii. Věřili, že pro dosažení duševní pohody je třeba zharmonizovat se fyzicky i duševně, a cestou, jak to dokázat, je každodenní komunikace s anděly. Předpokládá se, že Esejci napsali většinu tzv. „Svitků od Mrtvého moře", pokud ne všechny, a andělé na těchto stránkách jsou převzati jak  z tohoto, tak i z dalších starodávných textů.

Zasvěcení se shodují, že andělé v podstatě nikdy nebyli lidmi, na rozdíl od tzv. „duchů - rádců", kteří dříve žili, dostali se do nebe, ale potom se rozhodli vrátit a pomáhat živým bytostem. Existuje několik výjimek: O několika křesťanských postavách, např. o sv. Františku z Assisi, se říká, že se staly anděly až po smrti. Zajímavé je, že i opak může být pravdou. Archanděl Michael byl posvěcen křesťanskou církví a stal se sv. Michaelem. Andělé jsou bytosti čistého ducha přebývající v éteru, jenž je pátým elementem (dalšími elementy jsou země, vzduch, oheň a voda). Jsou andělé muži nebo ženy? Ve skutečnosti to nevíme - může to být tak i onak. Mohou být hermafrodité nebo se můžete jednoduše sami rozhodnout. Stále nás obklopují, třebaže nemohou zakročit, pokud je sami nepožádáme o pomoc.

 

Andělská vláda

Na rozdíl od lidstva a všech druhů zvířat na Zemi se andělé nevyvíjejí. Narodili se dokonalí. Jediný vývoj, který je jim podle tradice přiznáván, je poučení z pozorování rozvoje vesmíru. Andělé vládnou všemu. Jejich cílem je udržovat celek stvořeného. Za každým druhem zvířat, rostlin a minerálů stojí některá andělská inteligence, stejně jako za planetami, hvězdami či větry. Nejsou omezeni časem ani prostorem, mohou se pohybovat rychleji než světlo – okamžitě se ocitnou na tom místě, kde si přejí – a mohou nabrat jakýkoli tvar. I když nemají pohlaví, mnoho z nich zaujímá jednu či druhou polaritu.

Od stvoření jim byla dána svobodná vůle, ale většina tento dar z obdivu ke svému Tvůrci dobrovolně vrátila. Kdo by potřeboval svobodnou vůli, když se může spojit s milujícím a vševědoucím s Všemocným?

Andělé nemusejí dělat nic jiného než sloužit Bohu a ctít ho. Ochotně nás ochraňují před machinacemi padlých andělů. To jsou ti, kteří veškerou moc a slávu chtějí jen pro sebe – nechtějí sloužit, ale chtějí, aby jim bylo posluhováno. Jejich arogance a závist je ničí: stali se ďábly, démony, zloduchy. Skrývají se ve tmě a jejich jedinou motivací je podrývat harmonii Vesmíru. Proto je celé lidstvo zaujato bojem mezi světlem a tmou, láskou a nenávistí.