Klasická díla judaismu

19.10.2013 13:24

 

Posvátné spisy

Tyto spisy mají status svatých knih a jakožto slovu seslanému Bohem jim je prokazována náležitá úcta:

 • Tanach – nazývaný křesťany „Starý zákon“ a biblisty „hebrejská Bible“ – je hlavním normativním dílem, určující celkový charakter židovského náboženství a kultury. Skládá se z Tóry, prorockých knih a spisů. Tanach popisuje dějiny světa od jeho stvoření, a vývoj vztahu Izraelitů (také nazývaných Hebrejci) k Bohu, jak je zobrazen v jejich historii od počátku času až do stavby druhého chrámu (515 př. n. l.). K Tanachu samotnému existuje množství komentářů, jejichž výklad ovšem není nutné brát jako závazný, nýbrž raději jako orientační. Komentáře samy o sobě, ač jsou součástí řady tištěných verzí Tanachu, nemají status svatých knih.


Další spisy

Tyto spisy se týkají výkladu tanachu a židovského náboženského práva. Míra úcty, kterou uvnitř judaismu požívají, stejně jako míra závaznosti, je různá. Tyto spisy ovšem nemají status svatých knih, tedy ne v tom smyslu, v jakém je svatou knihou Bible.

 • Mišna a její komentáře
 • Jeruzalémský a Babylonský Talmud a jejich komentáře
 • Tosefta
 • halachický a agadický Midraš
 • Halachická literatura (židovské právo a zvyklosti)
  • Nejdůležitější halachické kodexy
   • Mišne Tora a její komentáře
   • Arba'a Turim a jeho komentáře
   • Šulchan aruch a jeho komentáře
 • Židovská náboženská poezie (Pijut)
 • Židovská liturgie, (sidur, machzor)
 • Mystické a kabalistické spisy
  • Sefer Jecira
  • Bahir
  • Zohar