Kolossenským

24.05.2014 09:40

1. kapitola

1. Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, a bratr Timoteus
2. těm, kteří jsou v Kolosách, svatým a věrným bratrům v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
3. Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme,
4. neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým,
5. kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu,
6. které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě.
7. Tak jste se naučili od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, jenž je vůči vám Kristův věrný služebník,
8. který nás také obeznámil s vaší láskou v Duchu.
9. Proto se i my, od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás modlit a prosit, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve vší moudrosti a duchovním porozumění,
10. abyste chodili, jak je důstojné Pána, k jeho plnému zalíbení, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku, rostli v poznání Boha
11. a byli podle síly jeho slávy posilováni veškerou mocí k veškeré vytrvalosti a trpělivosti s radostí,
12. abyste děkovali Otci, který nás uzpůsobil k účasti na dědictví svatých ve světle.
13. On nás vysvobodil z vlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna,
14. v němž máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů.
15. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření.
16. Jím bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak vlády, tak mocnosti - všechno je stvořeno skrze něj a pro něj.
17. A on je přede vším a jím všechno stojí;
18. on je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby ve všem držel prvenství.
19. Vždyť Otci se zalíbilo, aby veškerá plnost přebývala v něm
20. a aby jeho prostřednictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způsobil pokoj, když krví jeho kříže usmířil to, co je na zemi, i to, co je na nebi.
21. I vás, kdysi odcizené a nepřátelské v mysli kvůli zlým skutkům, nyní již usmířil
22. svým pozemským tělem skrze smrt, aby vás postavil před svou tváří svaté, neposkvrněné a bezúhonné -
23. pokud ovšem zůstáváte založení a pevní ve víře a neodchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já Pavel stal služebníkem.
24. Nyní se tedy raduji ve svých utrpeních pro vás a svým tělem doplňuji to, co zbývá z Kristových soužení pro jeho tělo, jímž je církev.
25. Jejím jsem se stal služebníkem, vzhledem ke správcovství, jež mi bylo pro vás dáno od Boha, abych naplnil Boží slovo -
26. to tajemství, jež bylo po věky a pokolení skryté, avšak nyní bylo zjeveno jeho svatým,
27. jimž si Bůh přál oznámit, jaké je bohatství tohoto slavného tajemství mezi pohany: je to Kristus ve vás, ta naděje slávy.
28. Jeho kážeme, napomínajíce každého člověka a učíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu Ježíši.
29. A právě proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí.

 

2. kapitola

1. Chtěl bych, abyste věděli, jaký zápas podstupuji za vás a za ty, kteří jsou v Laodikeji, i za všechny, kdo osobně neviděli mou tvář:
2. aby jejich srdce spojená v lásce byla potěšena, a to k veškerému bohatství plné jistoty porozumění, k poznání tajemství Boha - jak Otce, tak Krista,
3. v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
4. A toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi.
5. Ačkoliv jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista.
6. Proto, jak jste přijali Krista Ježíše jako Pána, tak v něm choďte -
7. zakořenění a budovaní v něm a utvrzovaní ve víře, jak jste byli naučeni, rostouce v ní s díkůčiněním.
8. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl filozofií a marným klamem založeným na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.
9. Neboť v něm přebývá veškerá plnost Božství tělesně;
10. a tak jste naplněni v tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.
11. V něm jste také obřezáni obřízkou, jež nebyla učiněna rukama, ale svlečením těla hříchů skrze obřezání Kristovo.
12. Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.
13. I vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil, když vám odpustil všechny hříchy
14. a smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži.
15. A když odzbrojil vlády a mocnosti, vystavil je veřejné potupě a skrze něj nad nimi slavil vítězství.
16. Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu či pití, nebo kvůli svátku, novoluní či sobotám.
17. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale skutečnost je v Kristu.
18. Ať vás nikdo, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství, nepřipraví o vítěznou odměnu. Takový se vydává do věcí, jež neviděl, prázdně se nadýmá svou tělesnou myslí
19. a nedrží se hlavy, z níž celé tělo podporované a spojené klouby a šlachami roste Božím vzrůstem.
20. Když jste tedy s Kristem zemřeli principům světa, proč se poddáváte těm ustanovením, jako byste ještě žili ve světě?
21. "Nesahej, neokoušej, ani se nedotýkej!" -
22. všechny ty věci se zakládají na příkazech a učeních lidí a jejich zneužívání vede ke zkáze.
23. Svou strojenou nábožností, falešnou pokorou a nešetřením těla sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu, jedině k uspokojení těla.

 

3. kapitola

1. Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus.
2. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi;
3. neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.
4. Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.
5. Umrtvěte tedy své pozemské údy - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádostivost i lakotu (což je modlářství),
6. neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti.
7. V těch jste kdysi chodili i vy, když jste v nich žili,
8. ale nyní to všechno ze svých úst odložte: zuřivost, hněv, zlobu, urážky i nestoudné řeči.
9. Nelžete jedni druhým, když jste již svlékli starého člověka s jeho skutky
10. a oblékli toho nového, jenž se obnovuje k plnému poznání podle obrazu Toho, který ho stvořil.
11. Tehdy už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, cizinec a Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus.
12. Oblečte se tedy, jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí.
13. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy.
14. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti.
15. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle; a buďte vděční.
16. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalozpěvy a duchovními písněmi; s vděčností zpívejte svým srdcem Pánu.
17. A všechno, cokoli děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
18. Manželky, poddávejte se svým mužům, jak se sluší v Pánu.
19. Muži, milujte své manželky a nebuďte k nim hrubí.
20. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, neboť to je příjemné Pánu.
21. Otcové, nepopouzejte své děti, aby nebyly sklíčené.
22. Služebníci, poslouchejte ve všem své tělesné pány. neslužte jen naoko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v prostotě srdce a s Boží bázní.
23. Všechno, cokoli děláte, čiňte celou duší, jako Pánu a ne lidem,
24. s vědomím, že od Pána přijmete odplatu dědictví, neboť sloužíte Pánu Kristu.
25. Ten, kdo páchá škodu však dostane odplatu za to, co spáchal. A Bůh nestraní nikomu.

 

4. kapitola

1. Páni, nakládejte se služebníky spravedlivě a slušně, s vědomím, že i vy máte Pána v nebesích.
2. V modlitbě buďte vytrvalí, bděte v ní s díkůčiněním.
3. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova k mluvení o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení),
4. abych je vyjevoval tak, jak o něm mám mluvit.
5. Choďte v moudrosti před těmi, kdo jsou venku, a vykupujte čas.
6. Vaše řeč ať je vždy příjemná, ochucená solí, abyste věděli, jak máte odpovídat každému člověku.
7. Všechno o tom, jak se mi daří, vám oznámí Tychikus, můj milovaný bratr, věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu.
8. Posílám ho k vám právě proto, aby zjistil, jak se vám daří, a potěšil vaše srdce
9. spolu s Onezimem, věrným a milovaným bratrem, který je tam od vás. Ti vám oznámí všechno, co se zde děje.
10. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek (o němž jste již dostali pokyny: přijde-li k vám, přijměte ho),
11. dále pak Jesus zvaný Justus. Ti jsou z obřízky mými jedinými spolupracovníky pro Boží království; stali se mi útěchou.
12. Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, který je od vás a který za vás neustále bojuje na modlitbách, abyste stáli dokonalí a plní ve veškeré Boží vůli.
13. Vydávám mu svědectví, že pro vás velice horlí, i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v Hierapoli.
14. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas.
15. Pozdravte bratry v Laodikeji, i Nymfa a církev v jeho domě.
16. A až bude tento dopis u vás přečten, zařiďte, aby byl přečten také v laodikejském sboru a ten z Laodikeje abyste četli také vy.
17. A Archippovi řekněte: "Hleď, abys naplňoval službu, kterou jsi v Pánu přijal."
18. Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi. Amen.