KONKORDANCE „NAASEJSKÝ TRAKTÁT“ – židovský NOVÝ ZÁKON

26.04.2014 14:37

 


(Důkazy, že Simon Mág byl použit coby biblický „Ježíš Kristus“)

1) téma: "vědro a svíčka, hlásání ze střech"

Srovnej výrok gnostika v Hippolytových „Naasejcích“ str. 63, odst. 7,28:
"Toto (tj. to dobré) nestojí pouze ve svatostánku, říkají, nýbrž všichni to mohou vidět, stejně jako světlo není pod vědrem, ale stojí na svícnu - zvěstování, které je hlásáno ze střech po všech cestách a všech ulicích a také u domů samých jako hranice a ohraničení a to že je to všemi nazývané "dobré"."


s výrokem „Ježíše Krista“ v Bibli - Mt. 5,14-15:
„Vy jste světlo světa. Nemůže město na hoře ležící skryto býti. Aniž rozsvěcují svíce a stavějí ji pod nádobu, ale na svícen – i svítí všechněm, kteříž jsou v domě.“
a Mt. 10,27:
„Což vám pravím ve tmách, pravte na světle a co v uši slyšíte, hlásejte na domích.
Lk. 12,3:
„Protož to, co jste pravili ve tmách, bude na světle slyšáno, a co jste v uši šeptali v pokojích, hlásáno bude na střechách.
Mk. 4,21:
„Dále pravil jim: Zdali bývá rozsvícena svíce, aby postavena byla pod nádobu nebo pod postel? Však aby na svícen vstavena byla!“
Lk. 8,16:
Žádný pak, rozsvítiv svíci, nepřikrývá ji nádobou, ani ji nestaví pod posel, ale na svícen staví, aby ti, kteříž vcházejí, světlo viděli.“

a s výrokem „Ježíše“ v TE log. 33, str 77:
„Ježíš řekl: Co uslyšíš na vlastní uši, to také hlásej do jiného ucha ze své střechy! Neboť nikdo nezapaluje lampu a nestaví ji pod nádobu nebo na nějaké skryté místo, nýbrž ji staví do svítilny, aby všichni, kteří přicházejí a odcházejí, viděli její světlo.“

2) téma: kvásek ve třech měřicích

Srovnej výrok gnostika v Hippolytových „Naasejcích“ str. 67, odst. 8,8:
"To je, říká, království nebeské, které je v nás ukryté jako poklad, jako kvásek ve třech měřicích pšenice."

s výrokem „Ježíše Krista“ v Bibli - Mt. 13,33:
„Jiné podobenství mluvil jim: Podobno jest královské nebeské kvasu, který vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až by zkysalo všecko.“

a s výrokem „Ježíše“ v TE log. 96:
„Ježíš řekl: Království Otce se podobá ženě, která vzala trochu kvásku a vmísila ho do těsta – tak udělala velké chleby. Kdo má uši, slyš!“

3) téma: nakrášlené hroby

Srovnej výrok gnostika v Hippolytových „Naasejcích“ str. 70, odst. 8,23:
"Jste nakrášlené hroby, říká, plné mrtvých kostí, neboť ve vás není živoucí Člověk.“ A dále říká: "Povstanou mrtví z hrobů, to jest z hmotných těl, coby znovuzrození pneumatici, ne coby tělesní. Toto je, říká, zmrtvýchvstání, které se děje skrze nebeskou bránu a ti, kteří tudy neprojdou, zůstanou všichni mrtví."

s výrokem „Ježíše Krista“ v Bibli - Mt. 23,27-28:

„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, že jste se připodobnili hrobům zbíleným, které se zdají navenek krásné, ale vnitř jsou plny kostí umrlčích i vší nečistoty.
Tak i vy zvenčí zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř plni jste pokrytství a nepravosti.“

a s výrokem „Ježíše“ v TE log. 56:
„Ježíš řekl: Kdo poznal svět. objevil mrtvolu. A kdo objevil mrtvolu, pro toho už svět nemá cenu.“

4) téma: „nebudou se modlit na hoře ani v Jeruzalémě“

Srovnej výrok gnostika v Hippolytových „Naasejcích“ str. 75, odst. 9,3:
"Neboť duch je, říká, bůh. Proto, říká, toto nebudou vzývat praví uctívači ani na hoře ani v Jeruzalémě, nýbrž v duchu. Neboť vzývání dokončených je podle něj pouze duchovní, nikoliv tělesné."

s rozhovorem „Ježíše Krista“ s dívkou v Bibli - Jan 4,20-1:
„(dívka): Otcové naši na této hoře modlívali se a vy pravíte, že v Jeruzalémě je místo, kdež náleží se modliti.
Dí jí Ježíš: Ženo, věř mi, žeť jde hodina, kdyžto ani na této hoře, ani v Jeruzalémě nebudete se modliti Otci.“

5) téma: hořčičné semínko

Srovnej výrok gnostika v Hippolytových „Naasejcích“ str. 76, odst. 9,5-6:
"Neboť toto existující "nic", říká, a z tohoto "nic" stavší se bod, když je nerozdělený, postupně narůstá do jakési nepochopitelné velikosti. To je, říká, království nebeské, hořčičné semínko, ten nedělitelný bod, který je v těle, který nezná, říká, nikdo jiný než pneumatik."

s výrokem „Ježíše Krista“ v Bibli - Mk. 4,30-32:
„I řekl: K čemu připodobníme království boží? Aneb kterým podobenstvím je ukážeme? Jest jako zrno hořčičné, kteréž, když vsáto bývá do země, nejmenší jest ze všech semen, kteráž jsou na zemi.
Ale když vsáto bývá, roste, a bývá větší než všechny byliny a činí ratolesti veliké, takže pod stínem jeho mohou sobě ptáci nebeští hnízda dělati.“


a s výrokem „Ježíše“ v TE log. 20:
"Učedníci řekli Ježíšovi: Pověz nám, čemu se podobá království nebe? On jim odpověděl: Je podobné zrnu hořčičnému. To je menší než všechna semena, když ale dopadne na zem, která je připravená, vyžene velký výhonek a stane se ochranou pro ptactvo nebe."

6) Téma: podetnutý strom

Srovnej výrok gnostika v Hippolytových „Naasejcích“ str. 72, odst. 8,31:
"Každý strom, který nenese dobré plody, bude podříznut a přijde do ohně. Tyto plody jsou podle něj jen ti chápající, živoucí lidé, kteří vejdou skrze třetí bránu."

a výroky Simona Mága v Megale apofasis 10,9:

„A za zjevné ohně on považuje kmen, větve, listy a jej obepínající kůru. Toto vše, celý ten velký strom, říká, hoří vše požírajícím plamenem ohně a zase mizí.
Plod toho stromu ale, když je vzdělán a přerodí se do sobě vlastní podoby, se dostane do stodoly, ne do ohně. Neboť plod se zrodil, říká, aby se dostal do stodoly, plevel ale aby byl předán ohni.“


a 16,5-6:
„Když pak toto vše, co je v nás v možnosti, nalezlo vhodný zdroj a výstavbu a hořké je proměněno ve sladké, pak se nestane to, co se zrodí, plevelem a dřevem, které ničí oheň, nýbrž dokonalým vzdělaným plodem, jak jsem řekl, rovným a totožným s onou věčnou, nezrozenou a nekonečnou silou.
Když ale strom zůstane sám a nepřinese žádné plody, potom nevzdělaný zanikne. Neboť, říká, je sekera už u kořenu stromu. Každý strom, říká, který nepřináší dobré plody, bude odseknut a vhozen do ohně.“


s výrokem „Jana Křtitele“ v Bibli Mt. 3,10:
„A již jest i sekera ke kořenu stromů přiložena. Každý tedy strom, kterýž nense ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.“

a Lk. 3,9:
„A již jest i sekera ke kořenu stromů přiložena. Protož každý strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťan a na oheň uvržen bývá.“

a s výrokem „Ježíše Krista“ v Bibli Mt. 15,13:
„A on odpovídaje, řekl: všeliké štípení, jehož neštípil Otec můj nebeský, vykořeněno bude.“

Jan 15,5-6:
„Já jsem vinný kmen, vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé, nebo beze mne nic nemůžete učinit.
Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest a uschne - a budou všechny sebrány a na oheň uvrženy a shoří.“


a s výrokem „Ježíše“ v TE log. 40:
„Ježíš řekl: Vinná réva vyrostla mimo Otce, a protože není chráněná, bude se svými kořeny vytržena a zajde.“