KONKORDANCE SIMON V MEGALE APOFASIS – „JEŽÍŠ KRISTUS“ V BIBLI

26.04.2014 15:37

 

 

a/ Výrok Simona Mága Megale apofasis 16,6:
„Když ale strom zůstane sám a nepřinese žádné plody, potom nevzdělaný zanikne. Neboť, říká, je sekera už u kořenu stromu. Každý strom, říká, který nepřináší dobré plody, bude odseknut a vhozen do ohně.“

srovnej s výrokem „Ježíše Krista“ v Bibli Mt. 7,19:
„Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.“

a s výrokem „Jana Křtitele“ v Bibli Lk. 3,9:
„A již jest i sekera ke kořenu stromu přiložena, protož každý strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.“

a s výrokem „Ježíše Krista“ v Bibli Jan 15,2:
„Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec můj vinař jest. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odřezuje a každou, kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla.“

b/ Výrok Simona Mága Megale apofasis 9.10:
„Plod toho stromu ale, když je vzdělán a přerodí se do sobě vlastní podoby, se dostane do stodoly, ne do ohně. Neboť plod se zrodil, říká, aby se dostal do stodoly, plevel ale, aby byl předán ohni“

srovnej s „podobenstvím Ježíšovým“ v Bibli Mt. 13, 24-30:
„Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské člověku rozsívajícímu dobré semeno na poli svém.
Když pak lidé usnuli, přišel nepřítel jeho a nasel plevel mezi pšenici a odešel.
A když vzrostla bylina a přinesla užitek, tehdy ukázal se i plevel.
I přistoupivše služebníci hospodáře řekli mu: Pane, zda jsi nenasil dobrého semene na poli svém? Odkud se vzal plevel?
A on jim řekl: Nepřítel člověk to učinil. Služebníci mu pak řekli: Chceš-li tedy, půjdeme a vytrháme jej. On pak odpověděl: Nikoliv, abyste snad trhajíce plevel spolu s ním nevytrhali i pšenici.
Nechte, ať obé spolu roste až do žně. A v čas žní řeknu žencům: Vytrhejte nejprv plevel a svažte ho ve snopky ke spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly mé.“