KONKORDANCE SIMONOVÝCH VÝROKŮ A VÝROKŮ „JEŽÍŠE“ Z TOMÁŠOVA EVANGELIA Z NAG HAMMADÍ

26.04.2014 16:38

 

KONKORDANCE SIMONOVÝCH VÝROKŮ (tj. jeho fráze v „Naasejcích“, „Peratech“, „Sethiánech“a v „Megale apofasis“) A VÝROKŮ „JEŽÍŠE“ Z TOMÁŠOVA EVANGELIA Z NAG HAMMADÍ

1) téma: "jedí mrtvé a činí to tak živým"

Srovnej výrok z „Naasejců“ str. 72, odst. 8,32:

"Říkají tedy: Když jste jedli mrtvé a učinilo to tak živým, co se stane, když budete jíst živoucí?"

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 11:
"Ježíš řekl: Toto nebe pomine, i to nad ním pomine, a mrtví nežijí a živoucí nezemřou. Když jste jedli mrtvé, učinili jste to živým. Přijdete-li do světla, co budete dělat? Jestli jste byli jedním, rozdvojíte se. Byli-li jste ale rozdvojení, co budete dělat?"

2) téma: "hořčičné semínko"

Srovnej výrok gnostika z „Naasejců“ str. 76, odst. 9,6:
"To je, říká, království nebeské, hořčičné semínko, ten nedělitelný bod, který je v těle, který nezná, říká, nikdo jiný než pneumatik“

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 20:
"Učedníci řekli Ježíšovi: Pověz nám, čemu se podobá království nebe? On jim odpověděl: Je podobné zrnu hořčičnému. To je menší než všechna semena, když ale dopadne na zem, která je připravená, vyžene velký výhonek a stane se ochranou pro ptactvo nebe."
(totéž NZ - viz Mk 4,30-32)

3) téma: "mužskoženský"

Srovnej výrok gnostika v „Naasejcích“ str. 60, odst. 7,14-15:
"Je totiž, říká, Člověk (nahoře) oboupohlavní. ... Neboť, říká, Attis byl kastrován, to znamená osvobozen od hmotných )choických) částí stvoření zde dole a přišel do věčného bytí nahoře, kde, říká, neexistuje ani muž ani žena, nýbrž nové stvoření, nový člověk, který je mužskoženský."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 22:
"Ježíš viděl malé děti, které dostávaly mléko. Řekl svým učedníkům: tito malí, kteří dostávají mléko, se podobají těm, kteří vejdou do království. Ptali se ho: Vejdeme, když budeme malí, do království? Když z dvojího uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu, svrchní spodnímu a spodní svrchnímu, a když mužskost a ženskost učiníte jedním, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, ... pak vejdete do království."

4) téma: duchovní "světlo"

Srovnej výrok gnostika v „Naasejcích“ str. 79, odst. 9,20:
"Když ale, říká, je někdo od narození slepý a nevidí pravé světlo, které osvětluje každého člověka přicházejícího na svět, ten ať se stane skrze nás vidoucí a ať uzří ..."

a výrok Simona v Megale apofasis 12,4 str. 137:
"Když (lidská duše) přijme možnost úplnosti, stane se světlem všeho, co se rodí. Jestliže to nepřijme, zůstane nehotovou a temnou a zaniká, jakoby nikdy nebyla, s člověkem, když umírá."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 24:
"Jeho učedníci řekli: Ukaž nám místo, na kterém jsi, neboť je pro nás nutností toto místo hledat. On jim řekl: Kdo má uši, slyš! Světlo je uvnitř světelného člověka a osvětluje celý svět. Když on nesvítí, vládne temnota."
(srovnej Jan 12,35-36)

5) téma: "vědro a svíčka"

Srovnej výrok gnostika v „Naasejcích str. 63, odst. 7,28:
"Toto (tj. to dobré) nestojí pouze ve svatostánku, říkají, nýbrž všichni to mohou vidět, stejně jako světlo není pod vědrem, ale stojí na svícnu - zvěstování, které je hlásáno ze střech po všech cestách a všech ulicích a také u domů samých jako hranice a ohraničení a to že je to všemi nazývané "dobré"."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 33:
"Ježíš řekl: Co uslyšíš na vlastní uši, to také hlásej do jiného ucha ze své střechy! Neboť nikdo nezapaluje lampu a nestaví ji pod nádobu nebo na nějaké skryté místo, nýbrž ji staví do svítilny, aby všichni, kteří přicházejí a odcházejí, viděli její světlo."
(viz též Mt. 5,15 a 10,27)

6) téma: "odložit šaty"

Srovnej výrok gnostika v „Naasejcich“ str. 74, odst. 8,44:
"To je, říká, brána nebe a dům boží, kde prodlévá sám dobrý Bůh, do kterého, říká, nevstoupí žádný nečistý, žádný psychik, žádný tělesný (sarkik), neboť je určen pouze pro pneumatiky. Ti, kdož jsou tam, musí odložit šaty a všichni vyjdou skrze panenského ducha jako odmužštělí ženichové."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 37:
"Jeho učedníci řekli: Kerého dne se nám zjevíš a kdy tě uvidíme? Ježíš řekl: Až se vysvléknete ze své hanby, vezmete své šaty a položíte je pod své nohy jako malé děti a stoupnete si na ně. Pak uvidíte syna Živoucího a nebudete se bát."

7) téma: "vytržení stromu"

Srovnej výrok Simona Mága v Megale apofasis str. 141, odst. 16,6:
"Když ale strom zůstane sám a nepřinese žádné plody, potom nevzdělaný zanikne. Neboť, říká, je sekera už u kořenů stromu. Každý strom, říká, který nepřináší dobré plody, bude odseknut a vhozen do ohně."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 40:
"Ježíš řekl: vinná réva vyrostla mimo Otce, a protože není chráněná (pevná) bude se svými kořeny vytržena a zajde."
(srovnej s Mt. 13,31-2)

8) téma: "mrtvoly, mrtvý svět, hroby"

Srovnej výrok gnostika v „Naasejcích“ str. 70, odst. 8,23:
"Jste nakrášlené hroby, říká, plné mrtvých kostí, neboť ve vás není živoucí Člověk. A dále říká: "Povstanou mtví z hrobů, to jest z hmotných těl, coby znovuzrození pneumatici, ne coby tělesní. Toto je, říká, zmrtvýchvstání, které se děje skrze nebeskou bránu a ti, kteří tudy neprojdou, zůstanou všichni mrtví."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 56:
"Ježíš řekl: Kdo poznal svět, objevil mrtvolu. A kdo objevil mrtvolu, pro toho už svět nemá cenu."

9) téma: „plevel“

Srovnej výroky Simona Mága v Megale apofasis str. 136, odst. 9,10; str. 141 odst. 16,5:
"Plod toho stromu ale, když je vzdělán a přerodí se do sobě vlastní podoby, se dostane do stodoly, ne do ohně. Neboť plod se zrodil, říká, aby se dostal do stodoly, plevel ale, aby byl předán ohni."

"Když pak toto vše, co je v nás v možnosti, nalezlo vhodný zdroj a výstavbu, pak se nestane to, co se zrodí, plevelem a dřevem, které ničí oheň, nýbrž dokonalým vzdělaným plodem, jak jsem řekl, rovným a totožným s onou věčnou, nezrozenou a nekonečnou silou."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 57:
"Ježíš řekl: Království Otce se podobá člověku, který zasil dobré semeno. Jeho nepřítel přišel v noci a zasadil plevel mezi dobrá semena. Ten člověk však nenechal své čeledíny plevel vytrhat. Řekl jim: To vám nepřísluší trhat plevel, neboť s ním vytrhnete i pšenici. V čase žní bude plevel jasně zřetelný. Pak bude vytržen a spálen."
(viz též Mt. 13,24-30 (koukol, zdizdania, jílek omamný)

10) téma: „dokončení“, „vzdělání“

Srovnej výrok Simona Mága v Megale apofasis str. 137, odst. 12,3-4:
"Když je ten, který je přítomný v šesti silách, vzdělán, pak se co do podstaty, síly, velikosti a působnosti ztotožní s nezrozenou silou a vničem už za touto nezrozenou nekonečnou silou, která nezná změnu, nezaostává. Když ale zůstane pouze u možnosti v těchto šesti silách a nevzdělá se, pak zmizí, říká, a zaniká stejně jako gramatické a geometrické znalosti v lidské duši."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 70:
"Ježíš řekl: Když si to v sobě vytvoříte, pak vás to, co máte, zachrání. Jestliže to ale v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí."

11) téma: "člověk nemá na zemi místa"

Srovnej výrok gnostika v „Naasejcích“ str. 79, odst. 9,21:
"Je to ale prý onen Člověk beze cti v tomto světě, který má velkou čest ve nebi, kráčející od těch, kteří ho neznají, k těm, kteří ho neznají, ceněný jako kapka z velké nádoby."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 86:
"Ježíš řekl: Lišky mají svá doupata a ptáci svá hnízda. Syn Člověka ale nemá žádné místo, kam by hlavu složil a odpočinul si."

12) téma: "perly sviním"

Srovnej výrok gnostika v „Naasejcích“ str. 72, odst. 8,32-3:
"Živoucím" nazývají myšlenky, myšlení i lidi, coby perly onoho Nevyjádřitelného, které byly uvrženy dolů do zrození. To je to, co on (tj. Simon!) říká, říká: Neházejte své svaté věci psům ani perly sviním."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 93:
"Ježíš řekl: Nedávejte svaté psům, aby to nevyhodili na hnůj. Neházejte perly sviním, aby je nezničily."
(viz též Mt. 7,6)

13) téma: "kvásek" ("říká" zde zcela zřetelně podle Hippolyta sám Simon, nezdvojeno!)

Srovnej výrok gnostika v „Naasejcích“ str. 67, odst. 8,8:
"To je, říká, království nebeské, které je v nás ukryté jako poklad, jako kvásek ve třech měřicích pšenice."

s výrokem „Ježíše“ v TE log. 96:
„Ježíš řekl: Království Otce se podobá ženě, která vzala trochu kvásku a vmísila ho do těsta – tak udělal velké chleby. Kdo má uši. slyš!“