Kult anatomie hermetiků podle Fr.Bardona

08.09.2018 16:08

 

V této kapitole obrátíme pozornost čtenáře od obecných problémů magie a mystiky na okultní anatomii člověka, abychom tuto podrobně pozorovali po stránce magicko-mystické, která je pro osvícené nejdůležitější. O magii a mystice mohli bychom v oblasti přírody napsat velmi mnoho rozsáhlých děl z říše minerálů, rostlin a zvířat.
Čtvrtá taroková kniha symbolizuje tu pro lidi dosažitelnou učenost a proto je důležité se naučit přesně znát z hlediska magicko-mystického lidi ve všech funkcích jejich činnosti, a tím i sebe. „Poznej sám sebe!“, je důležité pořekadlo hermetiků, které nás nabádá magicky a mysticky proniknout do nejhlubších vztahů lidí. Každá jednotlivost vyplývá pak již sama od sebe znalostí funkcí a principů, které dále popisuji:

 

Mentální, čili duševní tělo

V mé první knize, „Brána k opravdovému zasvěcení“, mohl jsem popsat mentální tělo jen v hrubých rysech, tak, jak to připouští první tarotová karta. V tomto díle obohacuji vědomosti praktika potud, že se blíže zabývám funkcemi mentálního nebo duševního těla, jak z magického tak z mystického hlediska.
Mentální tělo se skládá z nejjemnější látky zvané mentální látka. Je spojeno s hrubohmotným tělem zemským živlem v důsledku soudržných sil. Mentální tělo je nesmrtelné a není vázáno časem ani prostorem. Má základní vlastnost přizpůsobit se každému tvaru a vzít na sebe jakýkoliv tvar. Mentální látka, častěji nazývaná též pralátkou, má dvě základní síly, elektrické a magnetické fluidum, které jsou též přizpůsobeny stupni hustoty mentálního těla. Vzájemnému působení elektrického a magnetického fluida v mentálním těle se říká nesmrtelný život.
Přímo v mentálním těle nachází se tak zvané sebevědomí, které je spojením vůle, intelektu a vnímání. Bez jednoho z těchto tří základních principů neexistuje sebevědomí, neboť právě tato tříčlennost v mentálním těle způsobuje sebevědomí v duchu člověka. Vyřadí-li se jeden z těchto principů, tu přestává sebevědomí člověka fungovat. Rozvinutí těchto tří základních principů je odvislé od všeobecného vývoje a zralosti.
Z hlediska hermetiků musí též zde býti přihlédnuto ke kvalitě a kvantitě. Kvantita vůle leží v síle vůle a její kvalita v obsahu přání. Stejný zákon platí pro intelekt, u něhož se též jedná o silovou stránku intelektu a o jednu kvalitativní formu. Kvantitativní tvar intelektu závisí na vytrvalosti v používání intelektuálních schopností, kvalitativní forma určuje vývoj a stupeň zralosti ducha. Třetí princip je vjemový život a podléhá stejným zákonům. Zatímco kvantitativní stránku vyjadřuje hloubka a intenzita vnímání, kvalitativní stránku pak obsah pocitů. rozhodující je síla pocitů a vnímání, která je závislá na právě jsoucím vývoji lidstva.

Elektrické a magnetické fluidum, musí vykonat v mentálním těle kromě uvedených základních funkcí ještě jiné funkce. A jako vše, co žije, musí být udržováno přijímáním odpovídající stravy, je tomu tak i u mentálního těla. Hermetika bude možná zaměstnávat otázka, čím a jakým způsobem je mentální tělo vyživováno.
Jak jsem již dříve poznamenal, je v mentálním těle elektromagnetické fluidum vzájemným působením stále v pohybu, čímž dochází ke spotřebě obou fluid. Myšlenkovými vjemy z mentální, astrální či „hrubohmotné“ úrovně se tato spotřeba vyrovnává. Jsou-li smysly přetěžovány, pak nastává nepřirozené oslabení nebo úbytek mentální síly bez ohledu na to, která oblast těla je tím též postižena.
Tedy ještě jednou buď řečeno, že normální použití smyslů má sice za následek určitou ztrátu elektromagnetického fluida, které však svůj induktivní tvar vyrovná tím, že pomocí smyslů získá opět novou duševní látku, čímž je mentální tělo živeno. Nejedná se tu přirozeně o specifickou stravu, nýbrž elektromagnetické fluidum mentálního těla je pěti smysly stále nově nabíjeno. Též přitom hraje velkou roli kvantitativní a kvalitativní stránka, neboť smyslovými vjemy je mentálnímu těl přiváděno to kvantitativní, to jest pouhá hmota, která opět může mít určité formy kvality. Přijaté kvality mentálním tělem prostřednictvím smyslových dojmů závisí hlavně na myšlenkovém postupu lidí a krom toho od situací, které mentální tělo prožilo.
Doporučuje se stále rozjímati o tomto a dalším rozšíření vědomostí, neboť tím se otevírají hermetikovi mnohá tajemství ducha, která zde nemohu všechny uvésti. Hermetik musí přesně rozumět konstituci mentálního těla a všem jeho funkcím, aby mohl analyzovat mikrokosmos, neb, abychom použili dnešní terminologie, umět psychoanalyticky rozložit. Úplná znalost mentálního těla mu umožňuje tu neb onu funkci patřičně pro sebe využít a správně nasazeným tréninkem kdykoliv dosáhnout rovnováhy.
Maje elektrické a magnetické fluidum na zřeteli, pokračuji ve vedení hermetika. Z fyziky je všem známo, že elektrika a magnetismus jsou nejen dvoupólové, ale mohou krom toho při použití působit konstruktivně nebo destruktivně. Totéž platí u elektromagnetického fluida a odehrává se nejen v přírodě, nýbrž při stejných zákonitostech také v astrálním a mentálním těle. Při konstruktivním působení jsou obě fluida to, co buduje ducha, jsou tímto dobrá a ušlechtilá. Destruktivní působení elektromagnetického fluida směřuje k opaku. Hermetikovi musí být obě působení naprosto jasná, on musí jak to konstruktivní, tak to destruktivní, zpracovat rozjímáním, neboť to je to, co všechny náboženské systémy a též mystikové nazývají dobrem a zlem v člověku.

Konstruktivní a negativní působení v mentálním těle má ještě další hojné obory, o kterých promluvím následně.
Hermetik věnuje nyní svoji pozornost duchu, sebevědomí, to znamená osobnosti. Opětně zdůrazňuji, že není vlastnost bez síly a obráceně — žádná síla bez vlastnosti. hermetikovi je známo, že vůle, intelekt a vnímání ve společném účinku vytvoří sebevědomí člověka. Přemýšlí-li zevrubně o sebevědomí, tu zjistí, že to, co bývá normálně nazýváno sebevědomím, představuje v pravém slova smyslu vlastní osobnost.