Lokalizace akupunkturálních bodů

28.04.2012 09:40

 

Akupunkturální bod je místo na povrchu těla, kam se projikuje funkce příslušného vnitřního orgánu nebo akupunkturální dráhy. Nemůžeme si ho představovat ve smyslu geometrického bodu, ale jako místo, z něhož můžeme regulovat životní energii organismu, cirkulaci Qi a krve, a tak příznivě léčebně ovlivnit poruchu funkce příslušného orgánu. Velikost akupunkturálního bodu je různá a kolísá v rozmezí od 0,2 - 5 mm. V poslední době však Hálek elektrometrickým měřením multipolární sondou prokázal, že jejich velikost je podstatně menší.

Po empirickém zjištění, že podrážděním určitých účinných bodů lidského těla lze ovlivnit funkci orgánů, byly objevovány stále další účinné body, z nichž mohly být ovlivněny různé choroby nebo jednotlivé symptomy onemocnění. Dnes současná věda uznává asi 692 účinných bodů, z nichž zhruba 360 má větší význam. Zpravidla se nejčastěji používá asi 150 bodů.

 

Lokalizace aktivních bodů na lidském těle je určena a popsána

1. přesně anatomicky. Je dána vztahem bodu k důležitým anatomickým formacím (různých kostních výčnělků, svalových okrajů apod.);

2. pomocí měrných jednotek. V akupunktuře se dosud používá tradiční čínská měrná jednotka l cun, dělená na 10 fenů.

Rozeznáváme:

a) absolutní cun - udává hloubku akupunkturálního vpichu a měří 2,5 cm;

b) individuální cun - což je vzdálenost mezi interfalangeálními rýhami skrčeného prostředního prstu u mužů na levé, u žen na pravé ruce, event. šířka palce;

c) proporcionální cun - každá tělesná krajina je rozdělena na určitý počet stanovených dílků; jeden dílek pak tvoří proporcionální cun, který tak závisí na individuálních mírách nemocného.

 

Individuální cuny - délkové míry používané k vyhledávání akupunkturálnich bodů

Tak mezi bodem iň-ťan, ležícím na kořeni nosu, je k bodu da-čžuj, nacházejícímu se mezi proc. spinosi C 7 a D l, 18 proporcionálních cunů. Na zádech pak od uvedeného k bodu jao-šu v úrovni křížové kosti je 30 proporcionálních cunů. Na břiše od konce proc. ensiformis k pupku 7, od pupku k hornímu okraji symfýzy 5 proporcionálních cunů.

Rozdělení tělesných partií na poměrné dílky (cuny)

 

Na horních končetinách je

 

od předního okraje axily do loketního ohybu

9 proporcionálních cunů

od loketního ohybu k zápěstí

12 proporcionálních cunů

Na dolních končetinách

 

od tuberositas tibiae k vnitřnímu kotníku

13 proporcionálních cunů

od dolního okraje pately k zevnímu kotníku

16 proporcionálních cunů

od dolního okraje pately k hornímu okraji symfýzy

18 proporcionálních cunů

od velkého chocholíku femoru do středu kolena

19 proporcionálních cunů

Na hlavě

 

od přední k zadní hranici růstu vlasů

12 proporcionálních cunů

od spojnice obočí k přední hranici vlasů

3 proporcionálních cuny

od zadní hranice vlasů k trnu C 7

3 proporcionálních cuny

mezi body žaludku 8 oboustranně

9 proporcionálních cunů

mezi processi mastoidei obou stran

9 proporcionálních cunů

Na hrudníku a břiše

 

od incisura jugularis sterni k proc. ensiformis

9 proporcionálních cunů

od proc. ensiformis k pupku

8 proporcionálních cunů

od pupku k hornímu okraji symfýzy

5 proporcionálních cunů

od axilární rýhy k dolnímu okraji hrudníku

12 proporcionálních cunů

 

Proporcionální rozdělení tělesných krajin

Na obličeji se užívá vzdálenosti od vnitřního k zevnímu očnímu koutku, která se rovná l proporcionálnímu cunů. Vzdálenost od střední linie zad k 2. boční linii, která je v místech vnitřní hrany lopatky, činí 3 proporcionální cuny.

Jiná možnost určení aktivního bodu je pomocí palpace. V místě jeho uložení můžeme obyčejně nahmátnout mělkou jamku, která je obyčejně i palpačně citlivá. O správném zavedení jehly do akupunkturálního bodu nás přesvědčí také vyvolání charakteristických pocitů, jak bylo již vzpomenuto. V současnosti se v různých zemích používá k detekci akupunkturálních bodů různých detektorů, založených většinou na principu měření kožního elektrického odporu. Podobné body s nízkým ohmickým odporem najdeme nejen u lidí (dokonce i u kadaver po dobu až několika dnů po smrti), ale i u zvířat a rostlin. Při detekci tímto přístrojem si musíme být vědomi toho, že i body na stejné dráze nebo i symetrický bod mohou mít rozličnou hodnotu kožního odporu. Tohoto poznatku se dá využít i ke způsobu volby metody buď sedativní, nebo tonizující, ale lze ho využít též i k diagnostice poruch různých “drah" či jim náležejících orgánů. Tyto přístroje jsou cenným pomocníkem zejména při aurikuloterapii.

Na našem trhu se objevilo několik druhů těchto detektorů. Tak vedle AKD 401, vyráběného již dříve n. p. Prema ve Staré Turé, je to Akudiast n. p. Metra Blansko a Stimul 3 k. p. Tesla-Eltos.

V zásadě rozdělujeme aktivní body na:

1. body nestálé, které nemají přesné umístění a objevují se jako značně citlivé body jen u některých nemoci. Akupunktura v těchto bodech většinou přináší značný efekt;

2. body mimodráhové. Mají sice přesné umístění, ale leží mimo tzv. dráhy. Ngiyen van Nghi popsal již 171 těchto bodů;

3. klasické body; leží na tzv. dráhách. Tyto dráhy spojují jednotlivé body, u nichž se předpokládá spojení s určitým vnitřním orgánem a tvoří určitou síť. Podle vztahu k jimi ovládanému orgánu jsou také podle něho pojmenovány (dráha plic, srdce, ledvin atd.). Všechny začínají nebo končí na končetinách, a to na jejich konečných částech.

Tyto body můžeme rozdělit z hruba na 2 skupiny:

1. body s lokálním účinkem (jsou lokalizovány na hlavě, obličeji, hrudníku);
2. body se všeobecným účinkem (leží distálně od loktů a kolen).