Magická koncentrace

14.04.2018 17:17

 

Umění koncentrační je velmi známé nejširším kruhům. Nelze mi tedy o něm říci nic nového. Popsat koncentrační stav může pouze školený odborný psycholog. Tím nejsem, a proto uvedu jen několik poznámek z hlediska umění magického, do něhož je koncentrace většinou hermetiků řazena jako část tak zvané magie mentální. Magie mentální je slovo, kterým před mnoha lety nazvali američtí okultisté, vyšlí ze školy theosofické, psychurgii antických chrámů.

Existuje mnoho rozmanitých moderních příruček, jak se naučit koncentraci snadno a rychle. Obsahují dobrá zrnka, ale také mnoho plevele, tak jako všechny moderní knihy snažící se o přílišnou popularizaci. Zcela jinak hledí na koncentrační cvičení ku příkladu západní kabbala nebo východní joga. Kdyby bylo dbáno poznatků starých mistrů, nikdy by nemohlo docházet k podobným výstřelkům a čirému šílenství, které propaguje ku příkladu ve svém díle Staudenmaier. Troufalost moderních badatelů německých a amerických jde tak daleko, že propagují vyslovené šílenství jako magii, kterou diskreditují v očích všech rozumných a vážných lidí.

Začal jsem polemikou. Přejděme k vlastnímu předmětu. Co je koncentrace. S.I.Hermes ve svých předválečných kurzech definuje koncentraci jako stav mysli, za kterého převládá jediná myšlenka. K tomu dodává, že za tohoto stavu mysli nutno vyloučit vše z vědomí, co by se netýkalo předmětu, na který jsme soustředěni.

Dále praví, že je ideálem ztotožnit se plně za tohoto stavu s předmětem soustředění. Definice tato je správná. Hermes však neříká dvě důležité věci: co je výsledkem koncentrace a jak předejít nebezpečí z ní plynoucímu.

Hledíme-li na koncentraci jako na část psychurgického výcviku, je jejím konečným cílem divotvorství, po anticku řečeno: thaumaturgie. Patří tedy koncentrace právem do psychurgie, neboť je uměním týkajícím se výlučně lidské psychy a vyvažuje její ovládnutí.

Avšak koncentrace jakožto stav sám o sobě, což výslovně podtrhuji, je společnou jak theurgii, tak i magii i alchymii. Tehdy je prostředníkem, kterým navazujeme pouto mezi lidskou psychou a silami mimolidskými. Nepatří proto jako stav duševní výlučně magii, do které jest někdy až příliš násilně vřazována.

Důležité jest uvědomit si, že koncentrace může být nebezpečnou. Ano, jest nebezpečnou ve všech jmenovaných disciplínách, není-li dbáno pečlivě přípravě těla i samotné psychy. Praktikové, jakými byli joginové a kabbalisté, nestanovili svoje předpisy bezúčelně. později to zdůvodním.

Jog předpisuje svému žáku, aby dbal denně pečlivě především:

  1. jamy, tj. přísnosti, důslednosti
  2. nijamy, čistoty (mravní, fyzické)
  3. asany, pozice
  4. pranajamy, dechu
  5. pratjahary, vnitřního zkoumání sama sebe.

Těchto pět předpisů se týká přípravy těla. Pak teprve přistupuje jog ku koncentraci jako k základu ovládnutí mysli, jež končí v nirvikalpa samadhi, ve spojení s Parabrahmem.

Když jsme procvičili cviky, jak ksou předepsány k nacvičení koncentrace v minulém ročníku logosu, můžeme se pokusit o různé úkoly, jako ku příkladu je zastavení kyvadlových hodin soustředěním se na jejich představu klidu, či konat pokusy s různými předměty.

Zde nutno uvážit Staudenmaiera, jenž se mylně domníval, že má co činit s démony, avšak jeho výsledky byly uzpůsobeny naprostým ztotožněním se s dotyčným předmětem. Jsou to ve skutečnosti pouhé hračky, dobré k poznání, jak daleko jsme ovládli soustředění.

Hermetikové pěstují umění koncentrační tím, že se soustřeďují na různé znaky kabbalistické. Je to především znamení pentagramu vyryté na bílém mramoru a pozlacené. Pentagram je obrácen jedním hrotem nahoru. Vztyčíme-li jeho dva hroty, překročíme vbrzku bránu Olam ha ppiruth - světa zla a vstoupíme do něho. proto je soustřeďování na znaky nebezpečné, nejsme-li tělesně i duševně připraveni alespoň tak, jak předpisuje kabbala nebo jog a neznáme-li význam signatur. Dovolím si to dokázat na systému Kerningově. Známý český autor před lety počal propagovat tento systém. V prvních svých pracích tvrdí, že i hříšník může tento systém praktikovat a dosáhnout těchže výsledků jako bezhříšný, ovšem pomaleji. Je to však omyl. Předpisy jogu a kabbaly by byly potom zbytečné.

Kerningovo první cvičení koncentrační se týká pratvaru hlásky I. Kabbala nás poučuje, že tento pratvar je znakem elementálů vody. Dále pratvar hlásky A je znakem elementálů země. kabbalistická i magická zkušenost nás však dále poučuje, že tyto dvě třídy šedimů, živlových elementálů, jsou člověku nepříznivé až do nejhoršího nepřátelství. Každý si jistě dovede představit nebezpečí, do kterého by se uvedl těmito koncentračními cviky předem tělesně i duševně neočištěný žák, lačný zjevů. proto mnoho cvičících žáků, kteří neznají magického významu signatur a spoléhají pouze na propagátory podobných soustav, se domnívá, že dosáhli nevím jak záviděníhodných stavů a tím v uvedených příkladech jsou posednuti nejnižšími démony živlů. pokračují-li pak dále a cvičí-li hlásky či dokonce skládají-li je ve slova neznajíce jejich záporných kvalit, řítí se střemhlav do náruče takových masikim a ruchoth raoth, v jejichž halucinačním víru se pohybují po léta bez naděje na vyváznutí. Proto koncentrační cviky a znaky vyžadují bezpodmínečně vždy dodržení čistoty těla i duše a znalost signatur. Jedině tak poznáme nebezpečí a ubráníme se mu. Také soustřeďování na zdánlivě nevinné astrologické znaky planet může být nebezpečné v určitých dobách astrologicky zjistitelných.