Menhiry a budoucnost

26.06.2016 07:24

 

Británie byla a je jednou z osudových velmocí světa, jejíž pramatkou je severní Maroko a Bavorsko.
V severní Africe se utvářela civilizace zvoncových pohárů, která navázala na neolitické stavitele megalitů, rozvinula umění stavby a zasvěcování menhirů (masséba, stambhy), až k zázraku Stonehenge. Tím vznikla přechodová společnost věku býka až berana, kult Slunce, dvojice božstva Mužského a ženského pólu, Jahve - Anat, Šiva-Déví, pólu věčnosti Ducha a pólu pomíjivosti přírody a plození v generacích hmoty a astrální paměti rodů.
V přechodu věku ryb a vodnáře se také projevují účinky stop dějin všech věků předchozích. To zesílilo zvláště po jarním zemětřesení Népálském, násedováno džiny pouští Asie a Afriky, vzrůstajícím vlivem říše čínského draka a pokračujícího všemi podceněným sebe-výkopem Británie z EU.
Již od doby Stonehenge nebyla Británie evropskou říší, ale mýtickým ostrovem s tajemnou mocí hyperborejců, opředenou mocí uchvátit své dobyvatele a přinutit je k lpění na osvědčených tradicích a postojích. Brutánie proto byla vždy špatným spojencem, dobrým intrikánem a kolonizátorem, jenž se nerozplynul v kulturách svých panství.
Kdyby byla uskutečněna vize evropské integrace s vědomými mystériemi evropské tradice, když již nikoliv živé víry a rituálu, od pravěku po křesťansko-židovsko-antické dědictví, mohla menhirová minulost Evropy pomoci skrze ákášah (prainformační paměť velevesmíru) k bližšímu propojení Británie s kontinentem Evropy. To se však nestalo. Křesťanské je poplivané, často samo sebou, židovské je skoro zmizelé, pohanské je zapomenuté a historické vědomí dokonce vyvrácené.
Není možné jen ekonomicky a politicky udržet nějaký celek pohromadě. Pak stačí, že nějaká jiná velmoc nabídne oné zemi výhodnější finanční spekulace, omezení kontrol oběhu kapitálu a další výhody a nepřítel se najde (polský dělník. hrůzu nahání).
Archandělé nejsou s odchodem Británie nespokojeni.
Objasňují jeho léčivý vliv na evropské samolibé technokraty moci:

  1. Tradice a staletí návyků může být kořením a vůní dané země, bez níž je to jen dělnická kolonie toho či onoho kapitálu.
  2. Pýcha a nenaslouchání i jiným oborům než jen právnickýcm a ekonomickým intrikánům továrny moci se nevyplácí.
  3. Osudová zátěž evropských velmocí je silnější než bláhové sny o věčném míru a nekonečné iluzí bezduchého štěstí.
  4. Dějiny nejsou výmiysl lidských hlav (hloupá teorie memů), ale jsou zapsány v samotné podstatě vesmíru jako informační příběhy a jejich ozvěny v našem světě.
  5. Staré civilizace se pomocí spojení umění, rituálu a místa snažily prosvítit mysl a nevědomé složky duše skrze záři svatyně - nosiče světla, osvětlujícího temné kouty lidského bytí. Všechny motivace jsou příběhy nevědomosti nebo zasvěcení, ostatní jsou klamy představ o člověku jako nějakém rozumném monstru, naprosto odděleném od nevědomé a divoké sílypřírody. Mnohé způsoby chování lidstva a ničivé moci rozvodněné řeky se od sebe liší jen pramálo.
     

Menhir, stambhah dle Véd, stabilizátor světa, masseba Bible, linga soudobého šivaismu v indických chrámech, pilíře chrámu Šalamounova v Jeruzalémě,
sloupoví katedrál, to je odvěká linie spojení mezi nadvesmírem koruny Boží (Keter), ákášahem indů, koloběhem inspirací mezi nebem a zemí.
Je-li novodobá kultura západu jen oběhem vody mezi jezerem a pramenem řeky, jakožto oběh kapitálu, osob a zboží, musí se motor takového zařízení společenského brzy unavit, zpomalit a stát se jakoby samozřejmým a bezcenným. V takovém prostředí se veškeré nadšení a ideje vypařují, až zmizí docela a to natrvalo. Sluhové establišmentu kreslí obraz světa tak, aby byl poplaten tomu co vládcové slyšeti chtějí a prorocká tušení, odlišená od apokaliptických blouznění jsou bláhově pomíjena.
Výsledkem je následné řetězení údálostí krotících všemocnou pýchu kapitálu a racionalismu technologie moci (Ukrajinská krize, uprchlická vlna bez vědomé schopnosti ji zvládnout s nebývalou výhodou pro překupníky lidí, o níž se jakémukoliv podnikateli ani nezdálo, výsledek Brexitu a na další se jen můžeme těšit).
Menhir byl znakem harmonie mezi nebem a zemí, leží povalen na zemi jako údajná nepotřebnost dějin a nadbytečnost nadgenerační moudrosti a víry ve věčnost. Největší sbírka megalitů (Británie), sama sebe vyhazuje z klubu průměrování všeho se vším, snad ku své záchraně a nikoliv zkáze. Pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. Bez cílevědomého budování idejí evropské kultury nebude Evropa nikdy životaschopná.Nejsme totiž bráhmanskou Indií s kastovními tradicemi a přežitky starými tisíce let, jež pojí indickou říšim silněji, než demokratické a korporátní hry.
Nedojde-li stávajícím elitám Evropy, kam nás zavedly nadutostí technologie moci vůči tisícileté tradici života, tak nás chraň všichni svatí.