Mudry a barvy

19.04.2014 14:06

 

I barvy ovlivňují nás a náš ţivot na všech úrovních. V terapii barvami se různé barevné tóny uţívají cíleně k regeneraci orgánů a ţláz, k aktivaci vylučování, dýchání, krevního oběhu atd. Barvy také ovlivňují naši náladu a kaţdou duševní činnost.

  • Červená povzbuzuje krevní oběh, činí nás bdělými, zahřívá a uvolňuje, můţe ale také vyvolávat agrese.
  • Oranţová zlepšuje náladu, přináší lehkost, povzbuzuje sexualitu, můţe nás ale také činit povrchními.
  • Žlutá povzbuzuje trávení, osvěţuje ducha a nechává ţivot zářit v jasném světle, můţe ale být i vtíravá.
  • Zelená celkově uklidňuje, regeneruje všechny úrovně a dává nám chuť začít něco nového.
  • Modrá rovněţ uklidňuje, ale tento klid jde hlouběji a zprostředkuje pocit bezpečí. Modrá také představuje ochranu a v této barvě je také tichá touha po neuchopitelném.
  • Fialová je barva proměnlivosti, změny a spirituality.
  • Hnědá je barva stability a spojení se Zemí. Příliš mnoho hnědé ale můţe vést ke stagnaci.
  • Bílá je barva, která v sobě nese celé spektrum ostatních barev a skrývá v sobě jak zrození, tak smrt.
  • Černá je barva ochrany, sbírání sil, staţení se do sebe a prázdnoty, která v sobě ovšem jiţ skrývá plnost. Mnozí chlapci a dívky v pubertě s oblibou nosí černou, protoţe stojí u brány nového úseku ţivota. Příliš mnoho černé ale oslabuje organismus, působí smutnou náladu a podporuje pesimismus.

V zásadě neexistují ţádné „špatné“ barvy, záleţí na správné míře. Kaţdou barvu lze vidět i v naší auře neboli našem energetickém těle. Pokud nějaká barva převládne nebo není na svém místě, tak se to nejprve odrazí na celkovém pocitu, a časem se můţe vyvinout i nemoc. S pomocí barev ale můţe být průběh nemoci znovu zvrácen.
Překročilo by rámec této knihy, kdybych vysvětlovala celé spektrum léčivých barev, ale s tím, co jsem popsala výše, uţ můţete zaţít díky meditacím za pouţití barev leccos dobrého a krásného.
Pokud ale nějaké barvě dáváte přednost aţ moc, můţe se z toho stát i závislost a ta barva vám uškodí.
Zatímco drţíte mudru, můţete buď určitou barvu vizualizovat, nebo se soustředit na barvu nějakého předmětu. Prvnímu dáváme přednost, protoţe barva potom oţije, to znamená, ţe si barvy můţete představovat tmavé nebo světlé, zářivé nebo tlumené, vázané na určité tvary nebo plynoucí atd. Pokud máte například potřebu jít do lesa, protoţe se tam dokáţete nejlépe regenerovat, ale chybí vám čas, tak si můţete představovat les se spoustou zeleně. Můţete se v myšlenkách přímo vyţívat v zeleni listů a přitom se zase vnitřně osvěţíte. Takové vizualizace se uţ dlouho s úspěchem pouţívají a barevné obrázky krajin se dnes cíleně pouţívají v mnoha nemocnicích na podporu léčení. Vyzkoušejte to!