Návrat na Sión

12.08.2023 15:04

Po výnosu perského krále Kýra (538 př.o.l.) se 50 000 Židů poprvé vydalo zpět do Země izraelské.

 

Perské a helénské období (538-142 BCE)

Po výnosu perského krále Kýra, který porazil Babyloňany (538 př.o.l.), se asi 50 000 Židů vydalo poprvé na cestu zpět do Země izraelské pod vedením Zerubábela, potomka rodu Davidova. O téměř sto let později vedl druhou vlnu navrátilců Ezdráš Písař. Během následujících čtyř století se Židé těšili větší či menší míře samosprávy, nejdříve pod nadvládou Peršanů (538-333 př.o.l.) a později Řeků (Ptolemaiovců a Seleukovců: 332-142 př.o.l.).

Návrat Židů do vlasti pod Ezdrášovým vedením, vybudování Druhého Chrámu na místě Chrámu prvního, opětovné opevnění Jeruzaléma a založení Velkého shromáždění (Kneset Hagdola) jako nejvyššího náboženského a soudního orgánu židovského lidu znamenalo začátek období Druhého Chrámu. V hranicích perské říše byla Judea národem, který vedl vysoký kněz a rada starších v Jeruzalémě.

Jako součást starověkého světa podrobeného Alexandrem Velikým (332 př.o.l.) zůstala Země izraelská židovskou teokracií i během vlády v Sýrii sídlících Seleukovců. Když bylo Židům zakázáno praktikovat jejich víru a Chrám byl znesvěcen v rámci snahy vnutit celé populaci helénsky orientovanou kulturu a zvyky, Židé v roce 166 př.o.l. povstali.


Hasmonejská dynastie (142-63 př.o.l.)

Vedeni nejprve Matatjášem z kněžského rodu Hasmonejců a později jeho synem Judou Makabejským Židé obsadili Jeruzalém a znovu zasvětili Chrám (164 př.o.l.), události, které se každoročně připomínají během oslav svátku Chanuka.

Výsledkem dalších vítězství Hasmonejců (147 př.o.l.) bylo nejprve znovunastolení autonomie v Judeji pod nadvládou Seleukovců, jak se nyní Země izraelská nazývala, a později nastolení židovské nezávislosti spolu s kolapsem Seleukovského království (129 př.o.l.). V době hasmonejské vlády, která trvala asi 80 let, se hranice království rozšířily tak, že bezmála pojímaly území velikosti bývalé Šalamounovy říše, zároveň došlo za židovské vlády i k politické konsolidaci a rozkvětu národního života.