Nekončící peklo podle výpovědi je opravdu tím spravedlivým soudem?

26.07.2015 21:16

Každý dostane věčné odsouzení bez rozdílu toho jak žili na zemi? Ten kdo byl vrahem a byl zodpovědný za zničení mnoha životů má stejně dlouhý krutý trest, jako ten kdo Ježíši v životě „jen“ nevěnoval čas?

Žalm 119,160 - Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé.

1. Petrova1,17 - Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků.

Zjevení 20,8-9 - A když se vyplní tisíc let, propuštěn bude satan z žaláře svého. I vyjde, aby svodil národy, kteříž jsou na čtyřech stranách země, Goga a Magoga, a aby je shromáždil k boji, kterýchžto počet jest jako písku mořského. I vstoupili na širokost země, a obklíčili stany svatých, i to město milé, ale stoupil oheň od Boha s nebe, a SPÁLIL JE. (KP)